Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Financieel directeur in Nederland"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Financieel directeur in Nederland"

3 060 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Financieel directeur in Nederland"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021 2020
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Financieel directeur in Nederland getoond.

Indeling van de "Financieel directeur" vacatures in de regionen Nederland

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep Financieel directeur in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top provincies Nederland volgens niveau van het loon voor de beroep "Financieel directeur"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep Financieel directeur in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Nederland

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in Nederland met het meest hoge loon is Payroll Manager. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 4600 eur. Op de tweede plaats staat Hypotheekspecialist met het loon van 3825 eur en op de derde plaats staat manager Verzekeringen met het loon van 3750 eur.

Aanbevolen vacatures

directeur/bestuurder
Stichting Islamitische School Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland
Samen leren, samen onderwijzen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting : Stichting Islamitische School Amsterdam, bij afkorting aangeduid als Stichting ISA; Bestuur : het bestuur van de Stichting ISA, bestaande uit het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder; Algemeen bestuur : de toezichthoudende bestuursleden ex artikel 6 lid 1 van de statuten van de stichting; Directeur/bestuurder : het dagelijks, uitvoerend bestuur ex artikel 6 lid 1 van de statuten van de stichting; Statuten : de statuten van de stichting. Artikel 2 Algemeen 1. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door het algemeen bestuur na overleg met, en advies van, de directeur/bestuurder. 2. Het besluit tot vaststelling en wijziging wordt in een vergadering van het algemeen bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen. 3. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder, de uitgangspunten voor bestuur en toezicht, de werkwijze van het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder, alsmede bepalingen omtrent profiel en benoeming van leden van het algemeen bestuur en de directeurbestuurder. 4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door het algemeen bestuur is vastgesteld. 5. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement, prevaleert het gestelde in de statuten. 6. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd, in samenhang met de statuten, en zonodig aangepast. Artikel 3 Bestuur en intern toezicht De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van het bestuur van de stichting is ingericht op basis van de volgende uitgangspunten: - de directeur/bestuurder voert het dagelijks bestuur over de stichting en de daaronder ressorterende scholen met inachtneming van de in artikel 9 van de statuten geregelde bevoegdheidsverdeling; - het algemeen bestuur oefent binnen de stichting het intern toezicht uit door middel van een goedkeuringsrecht ten aanzien van het strategisch beleid van de stichting en 3 andere door de directeur/bestuurder te nemen majeure besluiten, alsmede door uitoefening van toezicht op de door de directeur/bestuurder gerealiseerde processen en resultaten; - het gehele bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting en de daaronder ressorterende scholen. Artikel 4 Goed bestuur Het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuur van de stichting en de daaronder ressorterende scholen. Beide ‘organen’ willen zoveel mogelijk handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, onafhankelijkheid en verantwoording. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van het algemeen bestuur en de directeur-bestuurder vormt de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs zoals vastgesteld door de PO-Raad. Afwijking van de code wordt gemotiveerd. Directeur/bestuurder Artikel 5 Samenstelling en benoeming 1. Het algemeen bestuur bepaalt het aantal leden van het dagelijks bestuur op één. 2. De directeur/bestuurder wordt benoemd door het algemeen bestuur. 3. Bij benoeming van de directeur/bestuurder gelden de incompatibiliteiten die zijn vermeld in artikel 7 lid 2 van de statuten. 4. De benoemingsprocedure voor de directeur/bestuurder wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. 5. Voor de vacature van directeur/bestuurder stelt het algemeen bestuur een profielschets op. 6. Bij de werving en selectie van de directeur/bestuurder wordt een commissie ingesteld. In deze commissie hebben tenminste twee leden van het algemeen bestuur, waarvan één fungerend als voorzitter, en een vertegenwoordiger van de GMR zitting. De commissie brengt een advies uit aan het algemeen bestuur omtrent één of meer benoembare kandidaten. 7. Het algemeen bestuur benoemt de directeur/bestuurder zoveel als mogelijk met inachtneming van het advies van de commissie. Indien het algemeen bestuur meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt zij dit onder opgaaf van redenen aan de commissie. 8. Voorwaarde voor benoeming is het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag. Naast de specifieke competenties die door het algemeen bestuur worden opgenomen in de profielschets bij het ontstaan van de vacature van directeur/bestuurder, dienen kandidaten aan de volgende voorwaarden te voldoen: - het onderschrijven van de grondslag van de stichting; - de bereidheid op basis van grondslag en doelstellingen de identiteitsontwikkeling te stimuleren; - een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs of een universitaire opleiding; - in staat zijn relevante maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar het onderwijs (de schoolorganisatie); - op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het onderwijs; - beschikken over een aantoonbare ervaring met het sturen van beleidsprocessen; - beschikken over representatieve en goede communicatieve eigenschappen en vaardigheden. - voldoen aan de specifieke eisen die omschreven zijn in de functieomschrijving. Artikel 7 Taken en bevoegdheden 1. De directeur/bestuurder is op basis van de statuten als dagelijks bestuurder belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, waaronder realisatie van het doel van de stichting, met uitzondering van de taken die op grond van artikel 9 lid 4 van de statuten zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur, te weten: a. het op onafhankelijke wijze houden van integraal toezicht op het beleid van het dagelijks bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting; b. het vaststellen van een algemeen bestuurs- dan wel managementreglement; c. goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de scholen; d. het toezien op de naleving door het dagelijks bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171 WPO, eerste lid, onderdeel a , en de afwijkingen van die code; e. het toezien op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de WPO; f. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het toezichthoudend orgaan; g. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van in ieder geval de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder c. tot en met f. van dit lid, in het jaarverslag; h. het bepalen van de omvang van het algemeen en het dagelijks bestuur; i. de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van het dagelijks bestuur en de directeur/bestuurder; j. de uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de leden van het dagelijks bestuur; k. het voorzien in het dagelijks bestuur van de stichting in geval van ontstentenis, schorsing of ontslag van het gehele dagelijks bestuur; l. besluiten met betrekking tot inkrimping van het onderwijsaanbod of de instandhouding van scholen waaronder begrepen stichting, fusie, bestuurlijke overdracht, wijziging van de grondslag, verhuizing en opheffing van een nevenvestiging of dislocatie van een school; m. het wijzigen van de statuten alsmede het vaststellen van een huishoudelijk reglement, de klachtenregeling en andere uitvoeringsregelingen van de stichting; n. aanvraag van faillissement van de stichting en van surseance van betaling; o. bestuurlijke fusie of splitsing van de stichting; p. ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo; q. het verlenen of onthouden van goedkeuring in aangelegenheden die het dagelijks bestuur daartoe aan het algemeen bestuur voorlegt; r. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het dagelijks bestuur; s. het vertegenwoordigen van de stichting in de omstandigheden als bedoeld in het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het algemeen bestuur en voorzien in de eigen orde; t. het fungeren als klankbord voor het dagelijks bestuur; u. de periodieke beoordeling en evaluatie van het functioneren van het algemeen bestuur en individuele leden van het algemeen bestuur. 2. De directeur/bestuurder heeft daarnaast de voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur nodig voor besluiten of rechtshandelingen die staan genoemd in artikel 9 lid 5 van de statuten, te weten: a. de vaststelling van de kaderstellende missie, doelstellingen en ambities op stichtingsniveau; b. vaststelling van het strategisch beleidsplan van de stichting; c. vaststelling van het schoolplan van de scholen; d. vaststelling van de jaarrekening van de stichting; e. vaststelling van het jaarverslag van de stichting; f. vaststelling van de jaarbegroting en de meerjarenbegroting van de stichting, alsmede wijzigingen in deze begrotingen; g. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie voor zover die samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen; h. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; i. vaststelling van het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsra(a)d(en) van de scholen van de stichting; j. het doen van investeringen die niet zijn opgenomen in een door het algemeen bestuur goedgekeurd investeringsplan; k. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; l. een ingrijpende wijziging in of beëindiging van een aanzienlijk aantal dienstverbanden met werknemers binnen korte tijd; m. een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting. n. belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting respectievelijk van de onder de stichting ressorterende scholen. De directeur/bestuurder zal niet toestaan dat door hem of onder zijn leiding activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met: - de Nederlandse wet- en regelgeving; - de grondslag van de stichting; - de gebruikelijke regels; - de belangen van de stichting. Artikel 9 Relatie directeur/bestuurder – algemeen bestuur 1. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in artikel 7 lid 2 worden door directeur/bestuurder aan het algemeen bestuur voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit. 2. Het algemeen bestuur betrekt directeur/bestuurder als regel bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden die het aan zichzelf gehouden heeft, tenzij de aard van de aangelegenheid zich daartegen verzet. 3. Het algemeen bestuur onthoudt zich van inmenging in kwesties die behoren tot de taken en bevoegdheden die aan directeur/bestuurder zijn opgedragen. Artikel 10 Mandatering en delegatie 1. De directeur/bestuurder kan bepaalde taken en bevoegdheden opdragen (mandateren) aan de directeuren van de door de stichting in stand gehouden scholen. Dit laat onverlet dat de directeur/bestuurder eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door de betreffende directeuren. 2. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in het managementstatuut. Artikel 11 Informatieverstrekking aan het algemeen bestuur 1. De directeur/bestuurder verstrekt het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd alle informatie die het algemeen bestuur nodig heeft voor een goede taakuitoefening. 2. De directeur/bestuurder draagt er zorg voor dat het algemeen bestuur adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden welke voor hem van belang zijn. 3. In het kader van het in lid 2 gestelde draagt de directeur/bestuurder er zorg voor dat het algemeen bestuur ten minste wordt geïnformeerd over de volgende aangelegenheden: a) op de stichting betrekking hebbende klachten ingevolge de klachtenregeling alsmede de beslissing daarop; b) verslagen van overleg tussen directeur/bestuurder en de GMR alsmede van decentraal georganiseerd overleg; c) kwesties waarin de stichting in rechte wordt betrokken of zelf gerechtelijke stappen onderneemt (externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen) alsmede de vonnissen daarin; d) op de stichting of de school betrekking hebbende interne en externe kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages); e) onderwijskundige projecten en/of experimenten waaraan wordt deelgenomen door de school; f) benoeming en ontslag van staffunctionarissen en schooldirecteuren; g) managementletters en andere rapportages van externe accountants betreffende de stichting of de school; h) omvangrijke (ver-)bouwactiviteiten waarbij de stichting betrokken is. 1. De directeur/bestuurder betracht openheid over eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor, en mogelijk van invloed zijn op, zijn functioneren als directeur/bestuurder. 2. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door de directeur/bestuurder wordt voorafgaande goedkeuring gevraagd aan het algemeen bestuur. 3. De directeur/bestuurder kan geen bestuurs- of toezichtsfunctie vervullen bij een andere stichting of organisatie voor primair onderwijs in de regio waarmee onverenigbare belangen zouden kunnen ontstaan. Artikel 13 Belangenverstrengeling 1. De directeur/bestuurder heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling ontstaat tussen de stichting en de directeur/bestuurder, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling wordt opgeroepen. 2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake: a. bij een familiaire betrekking in de eerste graad of vergelijkbare relaties, en bij zakelijke relaties met leden van het algemeen bestuur of leden van het management die in dienst van de stichting zijn en rechtstreeks onder de directeur/bestuurder vallen; b. bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon waar de directeur/bestuurder financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. 3. Indien de directeur/bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan het algemeen bestuur. 4. Indien naar het oordeel van het algemeen zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de directeur/bestuurder aan die voorziening mee. 5. De directeur/bestuurder mag noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijdt in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft. Artikel 14 Gedragsregels en geheimhouding 1. De directeur/bestuurder is zich in zijn maatschappelijk handelen bewust van zijn voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de scholen. 2. De directeur/bestuurder vertegenwoordigt als regel de stichting in externe contacten, behoudens daartoe binnen het bestuur te maken andere afspraken. 3. De directeur/bestuurder is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het dienstverband bij de stichting. 1. Twee leden uit het algemeen bestuur (in beginsel de voorzitter en de secretaris) houden ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder. 2. Het algemeen bestuur kan voor de directeur/bestuurder een beoordelingsregeling vaststellen, met daarin opgenomen beoordelingscriteria en –maatregelen. Beoordelingsgesprekken op basis van deze regeling met de directeur/bestuurder worden gevoerd door twee leden uit het algemeen bestuur (in beginsel de voorzitter en de secretaris). Deze leden van het bestuur brengen een advies omtrent beoordeling en toepassing van beoordelingsmaatregelen uit aan het algemeen bestuur. De beoordeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur Artikel 16 Samenstelling en benoeming 1. Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. 2. Bij benoeming van de leden van het algemeen bestuur gelden de incompatibiliteiten die zijn vermeld in artikel 7 lid 2 van de statuten. 3. Voordracht en benoeming van nieuwe leden van het algemeen bestuur vindt plaats op basis van een vooraf openbaar gemaakte profielschets, die als bijlage aan dit bestuursreglement is gevoegd. 4. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor het algemeen bestuur wordt een commissie ingesteld. In deze commissie hebben tenminste twee leden van het bestuur, waarvan één fungerend als voorzitter, en een vertegenwoordiger van de GMR zitting. De commissie brengt advies uit omtrent één of meer benoembare kandidaten voor het algemeen bestuur. 5. Het algemeen bestuur benoemt een lid van het algemeen bestuur met inachtneming van het advies van de commissie. Indien het algemeen bestuur meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt zij dit onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt zij om een hernieuwd advies. 6. Het algemeen bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur/bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 7. Het algemeen bestuur stelt een zodanig rooster van aftreden op dat wordt voorzien in een gelijkmatige spreiding van aftreden van de leden. 8. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden wordt niet overgegaan tot herbenoeming,dan nadat met betrokkene door de voorzitter van het algemeen bestuur een gesprek is gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van het algemeen bestuur. 9. De directeur/bestuurder draagt zorg voor administratieve ondersteuning van het algemeen bestuur, die tenminste bestaat uit een notulist. De directeur/bestuurder draagt tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de stichting. 1. Het profiel van de toezichthoudend bestuurders als geheel dient tot een zodanige samenstelling te leiden dat er sprake is van: - voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en het islamitisch onderwijs in het bijzonder; - een brede maatschappelijke binding en een spreiding van maatschappelijke achtergronden; - een gedifferentieerd aanbod van deskundigheid, zo mogelijk op bestuurlijk, onderwijskundig, financieel-economisch, bedrijfskundig en juridisch terrein. 2. Van de leden wordt verwacht dat zij de grondslag en de doelstelling van de stichting onderschrijven. 3. De toezichthoudend bestuurders dienen in staat te zijn de relevantie van maatschappelijke trends voor het onderwijs te beoordelen en als collectief in staat te zijn te voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur/bestuurder. 4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen van de als bijlage toegevoegde profielschets. Artikel 18 Taken 1. Het algemeen bestuur houdt toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en op het funtioneren van de directeur/bestuurder en de scholen in het bijzonder. 2. Het algemeen bestuur houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting 3. Het algemeen bestuur heeft als taak er op toe te zien dat het onderwijs op de scholen van goede kwaliteit is en geborgd wordt. 4. Het algemeen bestuur ziet erop toe dat de directeur/bestuurder het beleid vanuit een strategische visie vorm geeft in meerjarenplannen en jaarplannen. 5. Het algemeen bestuur geeft of onthoudt goedkeuring aan (voorgenomen) besluiten van de directeur/bestuurder waarvoor conform de statuten of dit bestuursreglement de voorafgaande goedkeuring van de toezichthoudend bestuurders vereist is. 6. Het algemeen bestuur staat de directeur/bestuurder met raad terzijde en fungeeert als klankbord. Bij de uitoefening van het toezicht door het algemeen bestuur staan de volgende criteria centraal: - realisatie van de missie en visie van de stichting; - realisatie van het strategisch beleid van de stichting; - het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid; - bewaking van de onderwijskwaliteit op de scholen van de stichting, zowel ten aanzien van leerresultaten als ten aanzien van tevredenheid van ouders en maatschappelijke omgeving; - bewaking van continuïteit van de stichting, ondermeer uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën; - uitoefenen van goed werkgeverschap, ondermeer blijkend uit tevredenheid van personeel; - bewaking van adequate randvoorwaarden voor het functioneren van de scholen, waaronder een gezonde en veilige leer- en werkomgeving; - rechtmatig bestuur en beheer van de stichting; - rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen; - naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor goed bestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft. Artikel 20 Informatie 1. Het algemeen bestuur is bevoegd bij de directeur/bestuurder alle informatie in te winnen die binnen de stichting aanwezig is en het voor zijn toezichthoudende taak van belang acht. 2. Ontvangt een lid van het algemeen bestuur uit een andere bron dan de directeur/bestuurder informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de overige leden van het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder op de hoogte zal stellen. 3. Het algemeen bestuur voert in beginsel één keer per jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder een gesprek met de accountant over de jaarrekening. 4. Het algemeen bestuur voert één keer per jaar een gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, dan wel met een vertegenwoordiging ervan, over de algemene gang van zaken binnen de scholen van de stichting. 5. Het algemeen bestuur voert één keer per jaar een gesprek met de gezamenlijke directeuren van de scholen over de algemene gang van zaken binnen de scholen van de stichting. Artikel 21 Belangenverstrengeling 1. Elk lid van het algemeen bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstrengeling ontstaat tussen de stichting en het betreffende lid van het algemeen bestuur, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen. 2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon waar het betreffende lid van het algemeen bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Artikel 22 Verslag algemeen bestuur Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging wordt door het algemeen bestuur een verslag opgesteld, waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen: - de samenstelling, (her)benoemingen en benoemingsperioden van de leden van het algemeen bestuur; - het aantal vergaderingen van het algemeen bestuur; - een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld; - het (niet) verlenen van de door de directeur/bestuurder gevraagde goedkeuring voor (voorgenomen) besluiten waarvoor, op grond van de statuten en dit 11 bestuursreglement, de voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur vereist is; - overige van belang zijnde informatie. Artikel 23 Gedragsregels en geheimhouding 1. Het algemeen bestuur treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen. 2. De leden van het algemeen bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting tot geheimhouding eindigt niet bij de beëindiging van het bestuurslidmaatschap. 3. De leden van het algemeen bestuur zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen. 4. De leden van het algemeen bestuur mogen noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting. 5. De leden van het algemeen bestuur onthouden zich als regel van overleg met organen van de stichting of personen in dienst van de stichting (anders dan de directeur/bestuurder). Indien vanwege bijzondere omstandigheden een dergelijk overleg het algemeen bestuur toch gewenst voorkomt, dan onthoudt het algemeen bestuur zich van enig standpunt dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met de directeur/bestuurder. Artikel 24 Vergoedingen 1. De leden van het algemeen bestuur ontvangen een jaarlijkse vergoeding die wordt vastgesteld op basis van daarvoor voor de sector primair onderwijs landelijk gangbare leidraden. Deze vergoeding is vastgesteld op € 2.500,- (twee en een half duizend euro). 2. De beschikbare vergoeding geldt mede als tegemoetkoming voor in het kader van de functie normaal te maken kosten (kilometers, telefoon- en mailkosten, kopieerkosten e.d.). 3. De vergoeding wordt door de stichting uitgekeerd als bruto bedrag. Eventuele fiscale effecten zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de ontvanger. Bestuursvergaderingen 1. Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk of noodzakelijk acht of drie van de overige bestuursleden, respectievelijk de directeur/bestuurder, onder opgave van redenen, de voorzitter hierom verzoekt. 2. De agenda voor de bestuursvergaderingen worden voorbereid door de voorzitter en de directeur/bestuurder aan de hand van de bestuursjaarkalender. 3. Alle bestuursleden ontvangen de uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken. 4. Alle bestuursleden zijn gerechtigd tot het uitbrengen van één stem, met dien verstande dat de directeur/bestuurder geen stemrecht heeft ter zake van besluiten als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub c en artikel 7 lid 2 van dit reglement. 5. Indien dit voor de uitoefening van de toezichthoudende taak wenselijk wordt geacht, kan het algemeen bestuur buiten aanwezigheid van de directeur/bestuurder vergaderen. 6. Het algemeen bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur/bestuurder. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de directeur/bestuurder te evalueren, de relatie en het functioneren tussen het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder, alsmede het functioneren van het algemeen bestuur te bespreken. In de gevallen waarin dit reglement, noch de statuten voorzien, beslist het algemeen bestuur. Vastgesteld op 1 augustus 2013, Amsterdam Bijlage Profielschets voor het bestuur als bedoeld in artikel 16 lid 3 van het bestuursreglement. 1. De leden van het bestuur dienen de grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven. 2. Geen lid van het bestuur kunnen zijn: - personen die in dienst zijn van de stichting of vijf jaar of korter geleden in dienst zijn geweest van de stichting (behoudens leden van directeur/bestuurder voor zover het algemeen bestuur besluit deze personen te benoemen in dienst van de stichting); - leden van een medezeggenschapsorgaan van een onder de stichting - personen die als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen betrokken zijn voor de stichting dan wel voor de wederpartij van de stichting; - personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting; - personen die deel uitmaken van een bestuur, raad van beheer of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of organisatie voor onderwijs in de regio waarmee onverenigbare belangen zouden kunnen bestaan, alsmede de bloed- en aanverwanten van deze personen in de eerste graad. 1. Leden van het algemeen bestuur moeten in staat zijn als lid van een toezichthoudend bestuur te kunnen functioneren. In dat verband moet een bestuurslid oog hebben voor het nemen van strategische beslissingen. Hij of zij moet beschikken over een analytisch vermogen en moet kunnen denken in strategische kaders en zich kunnen richten op het scheppen van randvoorwaarden. 2. Leden van het algemeen bestuur moeten zicht hebben op de samenleving waarin de school functioneert. In dat kader is het gewenst dat in het bestuur leden zitten die netwerkverbindingen hebben met de ouders van de school en met de Islamitische geloofsgemeenschap in Amsterdam. 3. Leden van het algemeen bestuur worden geacht ondanks de aanwezigheid van specialistische kennis en ervaring op een of meer deelterreinen, in staat is als generalist te kunnen functioneren. 4. Leden van het algemeen bestuur dienen ter versterking van de klankbordfunctie van het bestuur over kennis en ervaring te beschikken op één of meer van de volgende deelterreinen: - bestuurlijke verhoudingen; - onderwijs en jeugdzorg; - financiën en bedrijfsvoering; - juridische aangelegenheden; 5. De leden van het algemeen bestuur dienen: - te beschikken over een HBO- of academisch denk- en werkniveau; - op strategisch niveau te kunnen opereren; - ervaring te hebben met besturen en/of het houden van toezicht; - in staat te zijn op hoofdlijnen processen analyseren en daarbinnen besluiten te nemen; - bestuurstechnieken te kunnen hanteren, zoals het toepassen van communicatieve vaardigheden, hoofd- en bijzaken signaleren en delegeren; - afstandelijkheid en betrokkenheid te kunnen combineren; - beoordelen/controleren te kunnen combineren met adviseren/stimuleren; - in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken; - objectief en onpartijdig te zijn; - over reflectief vermogen en relativeringsvermogen te beschikken; - in staat te zijn tot collegiale samenwerking. Van de voorzitter van het algemeen bestuur worden, onverminderd de hiervoor genoemde vereisten, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij: a) het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen; b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van het bestuur; c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van het bestuur en die van de directeur; d) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten. Artikel 2 Algemeen Artikel 4 Goed bestuur Directeur/bestuurder Artikel 5 Samenstelling en benoeming Artikel 7 Taken en bevoegdheden Artikel 11 Informatieverstrekking aan het algemeen bestuur Artikel 13 Belangenverstrengeling Artikel 14 Gedragsregels en geheimhouding Het algemeen bestuur Artikel 16 Samenstelling en benoeming Artikel 20 Informatie Artikel 22 Verslag algemeen bestuur Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging wordt door het algemeen bestuur een verslag opgesteld, waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen: Artikel 23 Gedragsregels en geheimhouding
Directeur
Nomilk2day B.V., Barneveld, Gelderland
VanWestreenen, adviseurs voor ruimtelijke ontwikkeling, is een onafhankelijk adviesbureau. Zij adviseren en begeleiden binnen de Agri en Food sector op het gebied van milieuwetgeving, ruimtelijke ontwikkeling en bouw. Om voor de komende jaren verder te blijven groeien zoekt VanWestreenen een enthousiaste directeur Voor wie? Je bent iemand die van nature je verantwoordelijkheid pakt en makkelijk in de omgang is. Je weet mensen goed in hun kracht te zetten en daarmee teams optimaal te laten functioneren. Je houdt overzicht en weet wat er speelt intern, maar beschikt ook over commercieel inzicht om zo de business zo efficiënt mogelijk te laten fungeren. De directeur van VanWestreenen zorgt ervoor dat alle in’s en out’s die bij een groeiende organisatie komen kijken in goede banen wordt geleid. Je legt als directeur verantwoording af aan de beide aandeelhouders, ondersteund door een Raad van Advies. Het doel is een zo efficiënt mogelijke organisatie waar iedereen vanuit zijn of haar kracht optimaal kan bijdragen aan de verdere groei van VanWestreenen. Taken en verantwoordelijkheden: Eindverantwoordelijk voor gehele VanWestreenen organisatie (mensen en resultaat) Huidige processen managen en optimaliseren Interne sturing en begeleiding geven Verdere uitbouw van de 2 takken: agri/buitengebied en food&industrie Verbindende factor tussen de verschillende teams en kantoren Extra aandacht voor het gebied HRM, recruitment en ontwikkeling personeel Het aanbod VanWestreenen biedt een afwisselende functie die gedeeltelijk zelf is vorm te geven en waarin je kunt laten zien wat je in huis hebt. Je komt te werken in een stabiele en ondernemende organisatie met veel groeipotentie. Vanzelfsprekend zijn de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de positie. Er wordt voldoende mogelijkheid geboden om jezelf te ontwikkelen, door bijvoorbeeld het volgen van trainingen en cursussen. Kandidaat profiel Minimaal een afgeronde hbo-opleiding Minimaal 5 jaar ervaring in diverse leidinggevende rollen Bekend met het werken in een projectmatige organisatie Aantoonbare ervaring/affiniteit met de agribusiness en/of food Ervaring met het laten groeien van een organisatie: het werven, binden en ontwikkelen van talenten Nomilk2day B.V. Burg. van Roijensingel 13 8011 CT Zwolle Nederland 31382020190 infonomilk2day.nl
Directeur (32-40u)
PolderBanen, Den Haag, Zuid-Holland
De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) is er voor ondernemingen die primair gericht zijn op de in- en verkoop en het transport van bouwgrondstoffen. Deze stoffen worden gebruikt in beton(producten), kust- en oeverbeschermingen, spoorwegen, ophogingen en aanvullingen, wegfunderingen en wegverhardingen. De belangrijkste afnemers zijn de bouwers van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, infra- en waterbouw. Er zijn 70 bedrijven aangesloten bij de NVLB. Jaarlijks verhandelen zij ongeveer 75-80 miljoen ton bulkgrondstoffen. De NVLB richt als belangenbehartiger haar beleidspijlen op de rol van de leden als ketenintermediair in de knooppunten met producenten en verbruikers van bouwgrondstoffen. Verder is de NVLB een bron van nieuws en informatie met veel aandacht voor ledenbelangen, leveringsvoorwaarden en toepassings- en leveringsmogelijkheden, netwerkbijeenkomsten en opleidingen. De structuur van de NVLB bestaat uit een algemene basisvereniging en vier marktgerichte werkgroepen: Betonbouw, Zandwinning, Spoor -en Wegenbouw en Waterbouw. De vereniging kent een hoge mate van zelfwerkzaamheid van de leden. Zij vertegenwoordigen de vereniging in tal van commissies en werkgroepen. Het secretariaat bestaat uit een klein en professioneel team van 2 medewerkers: een directeur en een administratie/communicatie medewerker. Voor de NVLB zijn wij op zoek naar een Directeur (32-40 uur) Functieomschrijving Als Directeur ben je de ambassadeur van de branche. Je bent hét gezicht en gesprekspartner voor leden & bestuur en bent de verbindende schakel met het netwerk rondom de branche. Denk hierbij aan koepelorganisaties, andere brancheorganisaties, ministeries, politiek en media. Op actieve wijze richt je je op het intensiveren van het landelijke netwerk en zoekt hierbij contact met de juiste gesprekspartners. Actuele thema’s zijn o.a. verduurzaming productie, transport en verbruik van primaire bouwgrondstoffen, de positie van primaire bouwgrondstoffen in een circulaire economie, de stikstofproblematiek voor de bouw en de implementatie van de Omgevingswet. Verder behoren tot jouw taken: Het op de voet volgen van de trends en ontwikkelingen en het adequaat doorzetten van informatie en inlichtingen naar de leden; Het behouden van overzicht van de verschillende commissies en werkgroepen waarin leden de NVLB vertegenwoordigen, zodat je up-to-date bent over de vorderingen; Het organiseren van bijeenkomsten, uitvoeren van projecten en het laten doen van onderzoek; Het voeren van het secretariaat: het voorbereiden van de bestuurs-, leden- of commissievergaderingen, het rapporteren over lopende activiteiten en ontwikkelingen en het bewaken van de voortgang van de afspraken met bestuur en leden; Het bezoeken van nieuwe leden en vakbeurzen; Het leiding geven aan de medewerker administratie/communicatie. Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau; Je hebt 5-10 jaar relevante werkervaring bijvoorbeeld als verenigingsmanager, secretaris of als belangenbehartiger; Je bent zelfstandig en neemt het initiatief; Je hebt bij voorkeur ervaring met bouw, infra en/of transport van grondstoffen; Je bent politiek-bestuurlijk vaardig, weet het netwerk te activeren en varieert in aanpak wanneer de situatie daarom vraagt; Je gaat waar mogelijk efficiënt te werk en zoekt slimme coalities met andere gerelateerde branche- en koepelorganisaties; Je bent gewend op verschillende niveaus te communiceren en hebt een antenne voor relevante thema’s; Je zorgt ervoor dat leden zich thuis voelen bij hun club en gaat vertrouwelijk om met informatie. Arbeidsvoorwaarden NVLB biedt een mooie kans om als directeur een vereniging als deze op zelfstandige wijze te leiden en te bedienen. Het arbeidsvoorwaardenpakket dat hierbij past, is als volgt: 8 % vakantiegeld, 25 vakantiedagen, flexibele werktijden maar overwerk wordt niet vergoed; Individueel pensioen met een eigen bijdrage van 5% van de pensioengrondslag; Een bedrijfsauto of km-vergoeding; Een eindejaarsuitkering van 4 %. Standplaats Bespreekbaar. Huidige kantoorlocatie is Hoofddorp. Uitgangspunt: centraal genoeg gelegen voor de leden. NVLB laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Je kunt solliciteren t/m woensdag 7 april met onderstaande knop. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Evi Gasseling of Mark Streuer op 073-8200955. .
directeur
Podium Bloos, Breda, Noord-Brabant
Podium Bloos is een podium en broedplaats voor ambitieuze kunstenaarsmakers, met name op het gebied van theater en dans. Er is ruimte voor repeteren, monteren en presenteren. Podium Bloos is gehuisvest in een industriële omgeving in Breda, waar het beschikt over een grote zaal, meerdere dans- en theaterstudio’s, en kantoorruimtes. Als gastheer en partner voor een veelheid aan organisaties, zowel zakelijk als artistiek, ontvangt Podium Bloos een diversiteit aan bezoekers met jaarlijks ongeveer 150 publieksactiviteiten en bijna 20.000 bezoekers. Podium Bloos heeft zowel een stedelijke als een provinciale rol op het gebied van talentontwikkeling. Podium Bloos realiseert ook eigen artistieke projecten zoals Live Art Festival Breda, Ogentroost, Festival 39Graden, die soms ook buiten het gebouw plaatsvinden. Medewerkers bar (vrijwillig) Wegens het vertrek van de huidige directeur is het bestuur van Stichting Huis der Kunsten Breda, de stichting waar Podium Bloos onder valt, op zoek naar een nieuwe directeur die per 1 augustus 2021 wordt aangesteld. Onze nieuwe directeur is een cultureel ondernemer met tenminste 4 jaar ervaring in een soortgelijke leidinggevende functie, liefst in de podiumkunsten. Iemand die een sterke artistieke visie combineert met uitstekend zakelijk en bedrijfsmatig inzicht. De nieuwe directeur beschikt over een coachende stijl van leidinggeven, een brede maatschappelijke blik en is communicatief sterk. Bestuurlijke ervarenheid is naast vertrouwdheid met het cultuurpolitieke landschap vereist. Wil jij eens het reilen en zeilen van Podium Bloos van dichtbij meemaken? Dat kan Podium Bloos is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwillige medewerkers die het leuk vinden om ons te ondersteunen. Er is genoeg te doen waarbij we je inzet en enthousiasme kunnen gebruiken. Denk hierbij aan: het begeleiden van artiesten en van bezoekers, ondersteuning bij voorstellingen, horeca, garderobe, kassa, administratie, technisch onderhoud, marketing, distributie, etc Kortom: voor iedereen is er wel een mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan Podium Bloos. Wat verwachten we van je? Naast een gezonde dosis interesse in theater en podiumkunsten, spreekt het natuurlijk voor zich dat je enthousiast en nauwkeurig te werk gaat. Per jaar verwachten we dat je minimaal 12 diensten gaat draaien, dus gemiddeld 1 per maand. Wat mag je van ons verwachten? Naast een prettige en afwisselende werkomgeving, waarin je veel mensen leert kennen, hebben we een aantal maal per jaar bijeenkomsten waarbij we het nuttige met het aangename combineren. Naast een hapje en een drankje hebben we geregeld trainingen en/of cursussen die voor jou als vrijwillige medewerker van toepassing zijn. Uiteraard heb je in hoge mate ook gratis toegang tot voorstellingen die bij Podium Bloos plaatsvinden. Wil je meer weten? Neem dan voor een vrijblijvende afspraak contact met ons op: infopodiumbloos.nl .
Directeur
Fondsen org, NL
SailWise is al meer dan 45 jaar de enige aanbieder in Nederland van meerdaagse, uitdagende watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wij gaan uit van de filosofie dat watersport en actieve vakanties op het water een ideaal middel zijn om bij te dragen aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen met een beperking. Bij SailWise ontdekken ze wat ze wél kunnen. Op en rond het water genieten onze gasten van een onvergetelijke én betaalbare vakantie. SailWise staat voor toegankelijke watersport, zowel fysiek als financieel. De handicap gebonden meerkosten financiert SailWise middels fondsenwerving, donateurs en sponsors. We bieden onze watersportactiviteiten aan vanaf drie volledig aangepaste (watersport)locaties in Nederland: Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Bierkade in Enkhuizen. Naast een professioneel team (± 10 fte), zetten honderden vrijwilligers zich jaarlijks in om de activiteiten voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Korte lijnen, een informele sfeer en betrokken medewerkers en vrijwilligers typeren de organisatie. SailWise heeft de ANBI-status en is een Erkend Goed Doel (CBF). De stichting heeft een collegiaal bestuur, bestaande uit een algemeen directeur en een adjunct directeur. Functieomschrijving SailWise is op korte termijn op zoek naar een nieuwe directeur die vernieuwend, ondernemend en daadkrachtig is en de ‘hands-on’-mentaliteit van SailWise niet schuwt. Je werkt verbindend, kan (snel) schakelen van externe stakeholders naar deelnemers, medewerkers en vrijwilligers en bent het boegbeeld van SailWise. Vanuit de missie en visie van SailWise heb je een pragmatische manier van werken en geef je op coachende wijze leiding. Kennis van sponsorwerving en het creatief werven van middelen passen goed bij je. Vraagstukken op het gebied van fondsenwerving, werving van sponsoren en marketing & communicatie zijn je op het lijf geschreven. Het hebben van een netwerk in de goede doelen-sector is een pré en je bent bekend met de verschillende financieringsmogelijkheden. Je bent een netwerker met gevoel voor verhoudingen. Naast managementervaring en ervaring binnen een dienstverlenende organisatie, heb je kennis en/of affiniteit met het werkveld waarbinnen SailWise opereert (aangepaste vakanties, zorg en watersport). Je bent een ondernemend, pragmatisch leider, toegankelijk en kunt omgaan met mensen op verschillend niveau en in verschillende situaties. Arbeidsvoorwaarden SailWise kent een eigen arbeidsvoorwaarden/rechtspositieregeling. De aanstelling is in principe voor 80%. Het salaris is, afhankelijk van ervaring, tussen de € 3.624,- en € 5.530,- (bij fulltime dienstverband). Geïnteresseerd? Stuur dan voor 28 april 2021 een motivatiebrief en CV naar r.klifmansailwise.nl. Heb je vragen over de functie dan kan je telefonisch contact opnemen met Rob Klifman (voorzitter Raad van Toezicht) via 06-28876859 of Michiel Meijers (adjunct directeur) via 06-20575525. SailWise, Bierkade 1, 1601 KR Enkhuizen, Nederland SailWise, Bierkade, Enkhuizen, Nederland Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatiefondsen.org - KvK 34160633 © 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV
Directeur
Stichting Pool West, Veenendaal, Provincie Utrecht
Type vacature: onbepaalde tijd Startdatum: 01-08-2021 Aantal uur per week: 32 - 40 uur, In overleg Werkdagen: In Overleg Groepen: Anders School: De Bras Onderdeel van: Lucas Onderwijs Website: http://www.basisschooldebras.nl/ Gevestigd in: Den Haag Denominatie: Katholiek Schooltype: Regulier Schoolrooster: Traditioneel Adres: Oeverwallaan 104 , 2498 BZ Den Haag De Bras is een innovatieve school met een verregaande vorm van adaptief onderwijs. Wij zetten het kind echt centraal. Vijf punten die het onderwijs van de Bras kenmerken: eigenaarschap, betrokkenheid en welbevinden, persoonsontwikkeling, Wetenschap, techniek en ICT, Professioneel Team. Ons moderne en supergezellige gebouw ademt een sfeer van ontdekken, van technologie en kennis, van activiteit en creativiteit. ICT is belangrijk en wordt veel gebruikt. We werken met 128 tablets en nog eens 41 vaste werkplekken. We besteden aandacht aan moderne technologie, zoals bijvoorbeeld onze 3D printer, coderen en programmeren, maar de menselijke maat blijft de norm. Wij zoeken een onderwijskundige en daadkrachtige Directeur m/v met ingang van schooljaar 2021-2022. De Bras heeft 310 kinderen en telt 12 heterogene familiegroepen. In het onderwijs aan de Bras staat een tweetal kernbegrippen centraal. Het eerste is betrokkenheid (Laevers, 1986), het tweede is dialogische autonomie (Stevens). Op de Bras bieden wij adaptief onderwijs, dat, in combinatie met een ervaringsgerichte didactiek, passend onderwijs biedt. Immers, adaptief wil zeggen dat wij recht willen doen aan de talenten en de ontwikkeling van ieder kind. Ervaringsgericht wil zeggen, dat wij bij voortduring ons de vraag stellen hoe het onderwijs door kinderen ervaren wordt: sluit het ook werkelijk aan en zien we betrokkenheid en welbevinden bij alle kinderen? De school maakt onderdeel uit van Lucas Onderwijs. Wij bieden Een enthousiast onderwijsteam; Een uniek onderwijsconcept; Een open schoolgebouw in Den Haag, aan de rand van “Delftse Hout”; Een uitdagende werkomgeving waarin open communicatie kenmerkend is; Afhankelijk van kennis en ervaring wordt het salaris ingedeeld in schaal D12 van de CAO-PO. met een uitloopmogelijkheid aan het einde van de schaal. Wij zoeken een duidelijke visie op schoolbeleid heeft, die specifiek gericht is op de Bras; helicopterview heeft; passie, lef en daadkracht heeft en betrokken is; goede communicatieve vaardigheden heeft, intern en extern gericht; aantoonbare ervaring heeft in onderwijskundig ondernemerschap op organisatorisch, financieel en beheersmatig gebied; zich kan vinden in een gedeeld leiderschap en durft los te laten en tevens kan verbinden; processen kan initiëren, kan aansturen en de voortgang kan bewaken; een bijdrage kan en wil leveren aan de meerwaarde van het collectief van Lucas Onderwijs en het bovenschools beleid met de andere verbonden directeuren, en de maatschappelijke opdracht van de Bras verder vorm kan geven; We verwachten de gebruikelijke managementvaardigheden die noodzakelijk zijn voor het leiden van een basisschool – gebaseerd op het competentieprofiel in het schoolleidersregister. Dat u in het bezit bent van het diploma Schoolleider of de bereidheid heeft om de opleiding Schoolleider te volgen. Ervaring in het onderwijs en aantoonbare managementervaring, is voor ons belangrijk. De nieuwe directeur moet zich kunnen inleven in wat zich op de werkvloer afspeelt en moet gericht ondersteuning kunnen bieden aan leerkrachten bij het uitvoeren van hun werk. In het belang van de kinderen dient de directeur oog en oor te hebben voor wat er speelt onder de kinderen en hun ouders. De functie is voor minimaal 32 uur. Lucas Onderwijs biedt de directeur ondersteuning middels de expertise van het bestuursbureau en een inwerkprogramma dat onder andere voorziet in coaching en mentoring door een ervaren collega. Solliciteren Deze vacature wordt zowel intern als extern bekendgemaakt. Uw sollicitatie/motivatie met uitgebreid C.V. kunt u (op welke ludieke wijze ook) tot 17 mei 2021 mailen naar: mobiliteitlucasonderwijs.nl . Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature? De website van de Stichting Lucas Onderwijs (www.lucasonderwijs.nl ) en de website van de Bras (www.basisschooldebras.nl ) geven u een eerste indruk van onze organisatie. Nadere informatie over de school en de vacature kunt u verkrijgen bij mevrouw Irma Buiskool tel: 015-369 82 43 (school). ibuiskoolbasisschooldebras.nl. Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Majorie van Espelo of Anne Rijfkogel, HRM-adviseurs. Zij zijn te bereiken op 070 30 01 155 of per e-mail naar mespelolucasonderwijs.nl & arijfkogellucasonderwijs.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Vind je ideale baan in het primair onderwijs POOLWEST Gildeweg 7 b (gebouw King Tower) 2632 BD Nootdorp Vind je ideale baan in het primair onderwijs
Directeur
Van de Groep & Olsthoorn, Veenendaal, Provincie Utrecht
Locatie: Veenendaal De opdrachtgever Onze opdrachtgever Cellro, gevestigd in Veenendaal, is een echte tech-organisatie die robot-automatiseringsoplossingen voor de verspanende industrie levert. Met deze automatiseringsoplossingen weet Cellro elke voorkomende handeling te automatiseren. Het bedrijf is in 2004 opgericht door Bram de Koning. Hij is momenteel de Algemeen Directeur en de drijvende kracht op het gebied van innovatie binnen de organisatie. Zijn passie ligt veel meer op dit laatste en niet op de dagelijkse aansturing van een organisatie. In de achterliggende jaren is de organisatie gegroeid naar een team van 45 fte. In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de interne organisatie, standaardisatie van producten (zowel in hardware als software) en een strategisch plan voor de komende jaren. Het kwalitatief sterke team is na een herorganisatie uiterst effectief en klaar voor de volgende fase van het bedrijf. In de volgende fase zal de nadruk liggen op de internationale commerciële expansie van Cellro en het creëren van een A-merkbeleving op alle fronten van de organisatie. In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de interne organisatie, standaardisatie van producten (zowel in hardware als software) en een strategisch plan voor de komende jaren. De verspanende industrie is nog relatief behoudend en de vraag naar technisch personeel neemt nog steeds toe. De oplossing voor de verspanende industrie om te groeien en het portfolio te verbreden, is automatiseren en robotiseren. In het strategisch plan is een marktanalyse gemaakt en daaraan zijn groeidoelstellingen gekoppeld. De komende periode zal dit strategisch plan verder uitgewerkt en geëffectueerd moeten worden. Om deze opgestelde groeistrategie uit te rollen en de doelstellingen te bepalen, zijn wij op zoek naar een Directeur. Als Directeur word jij onderdeel van het Directieteam en zal je complementair moeten zijn aan de zittende Financieel Directeur. Samen met de Financieel Directeur zal je de dagelijkse leiding krijgen over Cellro. Hierin zal de Financieel Directeur meer de focus hebben op de interne organisatie en wordt van de nieuwe (Commercieel) Directeur verwacht dat die de externe kant voor zijn rekening neemt. In nauwe betrokkenheid met de eigenaar wordt er gewerkt aan het verwezenlijken van de groeiambities. Deze rol biedt ruimte om te groeien in je functie. De commerciële organisatie bestaat momenteel uit 6 fte, waarvan 2 hun focus hebben op Duitsland, 2 op Nederland, 1 op het dealernetwerk en 1 op de machinebouwers. De commerciële organisatie zal zich de komende jaren sterk moeten gaan ontwikkelen. Aan de ene kant is er de regionale aanwezigheid, wat het opzetten van buitenlandse vestigingen vraagt. Tegelijk zullen de potentiële klanten meegenomen moeten worden in de steeds complexer wordende IT en automatisering. Het is jouw taak om de commerciële organisatie proactief en eenduidig te laten werken conform de uitgestippelde plannen, gebruikmakend van alle support en systemen die voorhanden zijn. Wanneer dit niet toereikend is, kom je met voorstellen om dit te verbeteren. Jij bent in deze functie zelf ook commercieel actief bij de key-accounts in de markten waar je kansen en mogelijkheden ziet. Wie zoeken we? Wie zoeken we? In deze dynamische, op IOT gerichte organisatie, met veel slimme, jonge mensen , zoeken wij een Directeur die daarbij aansluiting vindt . Wij komen graag in contact met kandidaten met minimaal een afgeronde technische WO-opleiding. Alternatief is een commerciële universitaire opleiding, gecombineerd met zeer gedegen technische kennis. Jij hebt je eerste stappen gezet in het leiden van een organisatie en een bewezen trackrecord binnen de commercie. Je beschikt over ruime en aantoonbare leidinggevende ervaring in een technische maakomgeving en hebt een bovengemiddelde affiniteit met automatisering en IoT. Jij weet de traditionele verspanende wereld te verbinden met de huidige en toekomstige mogelijkheden in automatisering en robotisering. Engels en Duits zijn voor jou een tweede werktaal, gesproken en geschreven. Jij weet de traditionele verspanende wereld te verbinden met de huidige en toekomstige mogelijkheden in automatisering en robotisering. Jij hebt veel ervaring met het inrichten, monitoren en optimaliseren van een commerciële organisatie, zowel de processen als de mensen. Jij beschikt over een resultaatgerichte commerciële instelling, waarbij je continu de balans tussen klantbehoeften en doelstellingen van de organisatie nastreeft. Je stelt prioriteiten en uitdagende doelen en weet hierop te sturen en over te rapporteren. Je hebt aantoonbare ervaring met internationaal zakendoen. Ervaring met het opzetten van buitenlandse vestigingen is een pre. Je reist makkelijk over de wereld en bent graag onderweg. Competenties die jouw profiel verder completeren zijn: doortastend, enthousiast, proactief, energiek, ondernemend, pragmatisch, goed luisterend en competitief. Je beschikt over inlevingsvermogen en bent bovenal een inspirerende persoonlijkheid die in staat is om anderen te motiveren en positief te beïnvloeden. Je woont bij voorkeur op bereisbare afstand van Veenendaal. Het aanbod Onze opdrachtgever biedt Een zeer veelzijdige managementpositie in een bedrijf met een sterke marktpositie en innovatief karakter. Je komt te werken in een organisatie die in beweging is. Het bedrijf gaat een nieuwe fase in met een serieuze groeiambitie. Veel dynamiek, resultaatgerichtheid en collegialiteit, verweven met technische vakkennis. Een rol die de geschikte kandidaat veel werkruimte en vrijheid biedt met daarnaast een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket. Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande link. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend Consultant: Bekijk meer vacante posities op onze website of registreer u dan bij Van de Groep & Olsthoorn om vrijblijvend op de hoogte gehouden te worden van vacante posities die aansluiten bij uw profiel. Van de Groep & Olsthoorn zoekt én vindt al sinds 1979 de juiste Directeuren, Managers en C-level-kandidaten voor posities in de sectoren Techniek & Industrie. Contact Amersfoortsestraat 78 c 3769 AL Soesterberg Volg ons op LinkedIn om op de hoogte gehouden te worden van actuele posities en nieuwe inzichten.
DIRECTEUR (0.8 - 1 wtf)
Stichting Katholiek Onderwijs West Friesland, Enkhuizen, Noord-Holland
Welke zintuigen gebruik jij om leiding te geven? Zitten jouw ogen, oren, neus en mond op de goede plaats? Dan zijn wij benieuwd hoe jij die als directeur gebruikt Voor de Jozefschool in Medemblik zijn wij op zoek naar een enthousiaste verbindende en communicatief sterke directeur die de school en het team nog verder wil ontwikkelen. Een directeur met visie en daadkracht die bovenal oog heeft voor kind, medewerker en ouder. Jozefschool Medemblik zoekt per 1 augustus 2021 een Wie zijn wij? De Jozefschool is een fijne basisschool in het sfeervolle havenstadje Medemblik. Onze school bestaat uit een team van 26 collega’s en ca. 310 leerlingen. We zijn een school waar ieder kind zijn of haar eigen talenten kan ontwikkelen. Waar we oog hebben voor ieder kind. Het sociaal- emotioneel welbevinden van onze leerlingen vinden wij belangrijk. Daarom draagt de Jozefschool de titel Vreedzame School. Met ons onderwijs richten wij ons op de brede ontwikkeling van de leerlingen en stimuleren wij ze om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Naast gerichte instructie leren de kinderen op een gestructureerde manier zelfstandig werken, samenwerken en onderzoekend leren. De school maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. De stichting bestaat uit 23 scholen, gelegen in de gemeenten Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Koggenland. SKO-WF verzorgt met ruim 500 personeelsleden het onderwijs voor ongeveer 4.300 kinderen. Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor jouw school. Samen met de directeuren van de andere scholen binnen SKO West-Friesland vorm je het directieberaad. Wij zoeken een directeur die: ● sterke sociale vaardigheden heeft en ‘als vanzelf’ eerst het kind ziet, en dan de leerling; ● oog heeft voor het bijzondere van ieder kind op school en samen met het team een passend onderwijsaanbod kan realiseren zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen; ● vertrouwen uitstraalt naar het team en vertrouwen heeft in de kracht van ieder individueel teamlid en hen stimuleert hun talenten optimaal in te zetten; ● enthousiast is en stimuleert en vanuit coachend en gespreid leiderschap draagvlak weet te creëren binnen het team om veranderingen en verbeteringen aan te pakken; ● vanuit visie en strategie lijnen uit kan zetten en een heldere vertaalslag daarvan kan maken naar de dagelijkse praktijk; ● opmerkt wat er op school en op de werkvloer speelt en daar snel op kan inspelen; ● goed kan communiceren naar ouders en open staat voor de dialoog; ● samen met de andere directeuren van de stichting een actieve bijdrage levert aan het overkoepelende directieberaad. Wat bieden wij: ● een gevarieerd en sociaal betrokken team; ● de (ver)nieuwbouw van een schoolgebouw in de nabije toekomst; ● een groeiende school; ● een uitgebreid netwerk op bestuursniveau en binnen het knooppunt van het samenwerkingsverband; ● een stichting die professionalisering aanmoedigt en aanbiedt; ● de mogelijkheid om collega’s van andere scholen te ontmoeten in een professionele én informele setting om met elkaar te kunnen delen en van elkaar te leren. ● afgeronde opleiding schoolleider primair onderwijs of bezig deze opleiding te volgen; ● ervaring in het basisonderwijs als leerkracht; ● kennis van de ontwikkeling van kinderen van 4 - 12 jaar; ● leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het basisonderwijs; Arbeidsvoorwaarden: ● de functie is ingeschaald conform de salarisschalen voor directeuren cao PO; ● de arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de cao-PO; ● bij goed functioneren wordt het aangeboden contract na een jaar omgezet naar een vast dienstverband. Informatie en reactie: Je sollicitatie kun je tot zondag 9 mei 2021 a.s. sturen naar Loes van Loo (HR adviseur) op het emailadres: vacaturesskowf.nl De briefselectie is op maandag 10 mei 2021. Aan het eind van deze middag hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek op maandag 17 mei 2021 aan het eind van de middag. De tweede gespreksronde staat gepland op dinsdag 25 mei 2021. Wij verzoeken je deze data/tijden te reserveren in je agenda. Voor inlichtingen over de vacature kun je mailen naar Loes van Loo (loes.vanlooskowf.nl)
directeur
Irdeto, Utrecht, Provincie Utrecht
Wij zoeken een ervaren en ondernemende Directeur voor basisschool Het Veldhuis, iemand met een groot hart voor onderwijs en een slim hoofd dat de weg weet naar kwaliteit. Het Veldhuis is een Rooms-Katholieke basisschool met 360 leerlingen in de wijk Veldhuizen in De Meern (Gemeente Utrecht). De leerlingen vormen een afspiegeling van de bewoners in De Meern en de omliggende wijken Utrecht Leidsche Rijn en Vleuten. Het Veldhuis maakt met 4 andere scholen deel uit van de stichting Rooms Katholieke Basisscholen Vleuten - De Meern - Haarzuilens. Alle scholen binnen de stichting ontwikkelen zich naar High Performance Schools (HPS), waarbij er vanuit vakmanschap gewerkt wordt in Professionele Leergemeenschappen. Er wordt een stevige bijdrage van de directeuren gevraagd bij de doorontwikkeling binnen dit kader en de collectieve ambities van de stichting. Het team van Het Veldhuis bestaat uit 25 enthousiaste medewerkers met een schat aan ervaring, kennis en kunde. Het MT van de school wordt gevormd door de directeur en een schoolleider. Het team is betrokken en werkt hard aan de inhoudelijke ontwikkeling van de school. Er is, in lijn met het HPS-gedachtegoed, veel aandacht voor planmatige schoolontwikkeling en -verbetering. We willen het maximale uit de kinderen en onze medewerkers halen. Dat vraagt een hoog werk- en denkniveau, en tempo, van alle medewerkers. Daarnaast vraagt het een ambitieuze en koersvaste blik vanuit het MT en de flexibiliteit om steeds te focussen op dat wat nodig is om te excelleren. Wat vragen we van onze directeuren? Dat je een mensen-mens bent; een daadkrachtige verbinder. Dat je achter je mensen staat, ze (onder)steunt, inspireert en motiveert en dat je je teamleden, zowel individueel als als groep, sterker maakt. Je weet hoe en wanneer je je team betrekt bij besluiten, je geeft vertrouwen en je bent betrouwbaar in wat je toezegt; een positieve realist. We zoeken een moderne directeur die up-todate is in het primair onderwijs, die ontwikkelingen op de voet volgt en die weet wat wel en niet past bij de kracht van een (HPS-)basisschool. We zoeken iemand die empathie, rust en positiviteit uitstraalt, die zorgt voor regelmaat en continuïteit. We zijn gewend aan open deuren en zoeken dus een transparante leidinggevende die zichtbaar en laagdrempelig is, zowel voor medewerkers als voor ouders en leerlingen. Dat je daarbij ook krachtig op durft te treden, oplossingsgericht bent en stuurt op eigenaarschap is essentieel. Welke aandachtsgebieden heb je als directeur? Je hebt de regie, een voorbeeldfunctie, je inspireert en stuurt bij op het gebied van: - het vertalen van onze visie naar gedrag - het handelen en de communicatie m.b.t. het hebben van hoge verwachtingen van kinderen en collega’s - leerdoelen, instructie en toetsen - de kwaliteit van leren en lesgeven - een gerichte professionele ontwikkeling en ondersteunende leeromgeving - de kenmerken van ‘effectief schoolleiderschap’ en het nemen van beslissingen op basis van de organisatiedoelstellingen - het verder implementeren en borgen van ‘evidence based’ en ‘evidence informed’ werken - het aannamebeleid; je hebt zicht op de ondersteuningsbehoefte van kinderen en de mogelijkheden die de school te bieden heeft - het representeren van de school, je bent het boegbeeld - de Enigma kwaliteitsaanpak, het werken met kwaliteitskaarten - de verdere implementatie van het Nederlands Kennis Curriculum - de strategische ontwikkelingen van de school door: Kenmerken & essenties: - de school nog nadrukkelijker op de kaart te zetten in de wijk - nog beter aan te sluiten bij de behoeften van ouders en kinderen (de klant) - de naamsbekendheid van de school te vergroten en het imago te verbeteren - de kracht en kwaliteit van de school af te stemmen op de (gebouwelijke) uitstraling van de school - de langetermijnvisie van de school duurzaam en toekomstbestendig (verder) te ontwikkelen, implementeren en te borgen Partnerschap & ouderbetrokkenheid: - het partnerschap en ambassadeurschap van ouders nog verder vorm te geven en te borgen Organisatiestructuur: - de doorontwikkeling van de leerteams te stimuleren en te borgen - verder richting te geven aan de kwaliteitszorg in samenwerking met een kwaliteitscoördinator Organisatiecultuur: - de cultuur van openheid en professioneel gedrag nog verder te ontwikkelen - de ingezette werkwijze van kwaliteitskaarten en ambitiekaarten verder voort te zetten. Wil je meer informatie? Op dinsdag 20 april is er van 16.00 uur tot 17.00 uur een openbare, digitale bijeenkomst waar je in gesprek kunt gaan met twee van onze directeuren over hoe het is om leiding te geven aan een HPSschool. Je kunt deelnemen door te mailen naar inforkwbs.nl en hun bericht kun je bekijken op LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/daan-schneider-57a60413_onderwijs-prachtvak-activity6786230993125707776-xe6L/ Daarnaast kun je uiteraard verder kijken op de website van de stichting, rkscholenvdmh.nl of de site van basisschool Het Veldhuis, hetveldhuis.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Marjan van den Haak, voorzitter College van Bestuur, via bestuurrksvdmh.nl. Mocht je vragen hebben over de procedure, dan kun je contact opnemen met Myra Harrems, adviseur HRM, via hrmrksvdmh.nl. Het betreft in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd voor een jaar. Daarna is er uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Je ontvangt een salaris binnen schaal D13. Ben je geïnteresseerd? Dan kun je je brief met CV uiterlijk 28 april a.s. sturen naar bestuurrksvdmh.nl. Vermeld alsjeblieft duidelijk in je brief hoeveel dagen je wilt werken. De eerste gesprekken worden gevoerd op dinsdag 18 mei a.s. in de avond. We werven tegelijkertijd intern en extern. Interne kandidaten hebben daarbij voorrang in de procedure. Een assessment, opdracht of meeloopdag kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
directeur
ROC van Twente, Hengelo, Overijssel
Functieomschrijving Vacature directeur TechWise Twente 0,8 - 1 fte De functie De directeur heeft als belangrijkste rol het opbouwen en consolideren van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap 'TechWise Twente' en is het gezicht naar buiten. Hierbij is zij/hij verantwoordelijk voor het aansturen en uitvoeren van de programma's en prestatie afspraken zoals omschreven in het RIF-projectplan en de begroting. Zij/hij bewerkstelligt synergie in TechWise Twente tussen bedrijven, onderwijs en overheid, waardoor er een duurzame organisatie in Twente blijft behouden. Na vijf jaar is er door TechWise Twente nieuw modulair onderwijs ontwikkeld op basis van de vraag uit het bedrijfsleven en de actielijnen zoals die beschreven staan in het projectplan. De directeur is samen met de penvoerder verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële verantwoording naar investeringspartners. Functie-eisen De kandidaat voor de functie heeft een academisch werk-/denkniveau, neemt eigen verantwoordelijkheid, is ondernemend, innoverend, kan overtuigen en heeft affiniteit met het hightech bedrijfsleven en de belevingswereld van studenten. Zij/hij heeft daarnaast kennis van het marktgebied Oost Nederland. Zij/hij heeft of had daar een leidinggevende of bestuurlijke rol, heeft een goed netwerk, mag overal binnenkomen en is een bruggenbouwer tussen ondernemers, onderwijs en overheden. Zij/hij is financieel prima onderlegd in een (financiële) projectomgeving; voorziet het (dagelijks) bestuur van de nodige input en controls; stuurt en spreekt de uitvoeringspartners aan indien nodig; stelt een jaarplan op en bewaakt deze; monitort ontwikkelingen in de markt en informeert het bestuur hierover; organiseert, plant en beheert de voortgangscontrole van de bestuursvergaderingen en houdt toezicht op de uitvoering van de bestuursbesluiten en het te behalen resultaat; is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de beleidsvoorstellen op de langere termijn; is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen en de uitvoering van de genomen besluiten; Is geen lid van het bestuur, maar neemt actief deel en vormt daarmee een essentiële schakel tussen de coöperatie en bestuur. Beloning Arbeidsvoorwaarden en salariëring passend bij de functie. Indien u geïnteresseerd bent in de functie, kunt u uiterlijk 16 mei uw sollicitatie richten aan t.a.v. de sollicitatiecommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ( ). Navigatie Techwise Twente Gieterij 200 7553 VZ Hengelo (Ov.)) Tel. nr.: E-mail: Wil je een melding maken over de inhoud of plaatsing van deze vacature? Gebruik dan de onderstaande knop. Dit kan anoniem.
directeur
ASKO, Amsterdam, Noord-Holland
Functieomschrijving Directeur Werken bij ASKO Directeur Voor Jenaplanschool in Amsterdam-Noord. Het bestuur van de ASKO zoekt per 1 augustus 2021 een Verbindende en verantwoordelijke directeur voor onze Jenaplanschool Het Wespennest (0,8 wtf) Jenaplanschool Het Wespennest kreeg haar naam 53 jaar geleden, toen de school kort na De Biënkorf (ook een Jenaplanschool van de stichting) werd opgericht en er een toepasselijke naam bedacht moest worden. Een wespennest, waarin er zo goed samengewerkt en geleefd wordt, kwam toen het meest in de buurt van de gemeenschap die de school voor ogen had. Wij zijn een warm en veilig nest en het tegengestelde van wat je van de uitdrukking 'je in een wespennest begeven' zou verwachten. Bij ons begeef je je met plezier en passie in ons Wespennest Wij zijn een gemeenschap van kinderen, medewerkers en ouders waar saamhorigheid centraal staat. Het is een gemeenschap die gericht is op het opvoeden van kinderen en de optimale ontwikkeling van hun talenten en mogelijkheden. Op de school is plaats voor kinderen van verschillende leeftijden, ontwikkelingsniveaus en culturele achtergronden. Alleen of samen met anderen leren ze door deel te nemen aan de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs: het gesprek, het werk, het spel en de viering. Het Wespennest zoekt een directeur die … Een coachende en verbindende leiderschapsstijl heeft, zorg draagt voor een lerende en ontwikkelende organisatie; Mensen en hun talenten en krachten ziet en hierin uitdaagt tot professionele ontwikkeling; Kennis heeft (of bereid is deze op te doen) over Jenaplanonderwijs, en enthousiast is om het concept binnen de school te dragen en te moderniseren in het dagelijks onderwijs binnen de school; Kennis heeft (of bereid is deze op te doen) over EDI (Explicite Directe Instructie 2.0) om het team hierin te begeleiden; Zichtbaar en toegankelijk is binnen ASKO en een duidelijke stem heeft in het directeurenoverleg; Ervaring in het onderwijs en het onderwijzen heeft. Wat het team biedt: Het team van Het Wespennest is een leergierig, kritisch en bevlogen team dat volop in ontwikkeling is en een warm hart heeft voor kinderen, ouders en alle medewerkers van de school. In het afgelopen schooljaar heeft het team met de huidige interim-directeur veel stappen gemaakt om de onderwijskwaliteit te verbeteren en ons Jenaplanconcept te moderniseren. Wij zijn op zoek naar een ervaren directeur die het leergierige en enthousiaste team verder mee kan nemen in deze schoolontwikkeling en het beste in het team naar boven haalt. Er is een start gemaakt met EDI, de school heeft een nieuwe methode voor Rekenen (Pluspunt 4) waar de EDI mooi op aansluit. Wij werken sinds dit schooljaar vanuit Kernconcepten, en zien de wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs. De ASKO biedt verder: Een schoolbestuur waarin het fijn is om te werken en waar mogelijkheden worden geboden om jezelf te blijven ontwikkelen; Een schoolbestuur dat je ondersteunt; Collega-directeuren met wie je kunt sparren en gezamenlijk kunt leren; Rechtspositie conform CAO PO, schaal D12. Wil je een melding maken over de inhoud of plaatsing van deze vacature? Gebruik dan de onderstaande knop. Dit kan anoniem.
Directeur
DUPP Food Executive Search, Urk, Flevoland
Baarssen Fish Processing is een zelfstandig en succesvol bedrijf dat zich vooral richt op het verwerken van vis voor haar klanten, door fileren, paneren, invriezen en verpakken. Daarbij gaat het om diverse vissoorten (o.m. kabeljauw, schol, zeebaars en dorade) die gereed gemaakt worden voor zowel retailmarkten als industrieel gebruik. Voorheen was Baarssen Fish Processing een familiebedrijf en sinds 2009 is Marine Foods, een bekend handelsbedrijf in diepvriesvis, een belangrijke aandeelhouder in het bedrijf. Gaandeweg is Baarssen Fish Processing gegroeid naar een omvang van ca. 150 medewerkers op de locatie Urk. Momenteel ligt er een investeringsplan gereed voor de bouw van een nieuwe fabriek naast de huidige fabriek, waarmee de productiecapaciteit fors wordt uitgebreid. De huidige directie wordt gevormd door een Algemeen Directeur en een Operationeel Directeur. Ter versterking van het directieteam en als opvolger van de huidige Algemeen Directeur richting toekomst, zijn wij op zoek naar een gedreven en daadkrachtige Directeur Die het bedrijf verder laat groeien en past bij de cultuur Na een inwerktraject samen met de Operationeel Directeur verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken en performance van het bedrijf Meewerken aan en zich verdiepen in alle operationele processen van het bedrijf, om een goed inzicht te krijgen in de organisatie, de mensen en de kritische succesfactoren Opstellen van een plan met een beoordeling van de verschillende functionele gebieden op goede punten en mogelijke verbeteringen Realiseren van verbeteringen die bijdragen aan kwaliteit en efficiency, zowel bij interne bedrijfsprocessen als naar externe partners (o.m. klanten en leveranciers) Overnemen van de operationele taken van de Algemeen Directeur op het gebied van personeel, verkoop, inkoop en financiële administratie Actief meedenken met strategische zaken en daarmee voorbereiden op de opvolging in de rol van Algemeen Directeur Lid van het directieteam en rapporteren aan de Algemeen Directeur. Minimaal Hbo denk- en werkniveau Relevante operationele – en managementervaring in verschillende functiegebieden in de food industrie, bij voorkeur in een vergelijkbaar vers food productiebedrijf Kan zich goed inleven in de specifieke bedrijfscultuur en weet de juiste balans te vinden tussen resultaat- en mensgerichtheid Echte people manager die in staat is om leiding te geven vanuit oprechte betrokkenheid en duidelijke communicatie Bereid tot het aangaan van wederzijds commitment voor een langere periode, met het oog op de toekomstige rol als Algemeen Directeur Persoonskenmerken: evenwichtig, analytisch vermogen, overtuigingskracht, besluitvaardig, koersvast, nuchter en pragmatisch. Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij u contact op te nemen met Hans Hilbrands, telefoon: 0317-468686 / 06-51025152 of te solliciteren via onze website www.dupp.nl, dan wel uw reactie te e-mailen naar infodupp.nl. Baarssen Fish Processing heeft voor deze vacature DUPP – Food Executive Search geselecteerd als enige recruitmentpartner.
DIRECTEUR
Intermediair, Utrecht, Provincie Utrecht
Functieomschrijving De organisatie Stichting RIONED is de koepelorganisatie in Nederland voor de goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen. Gezamenlijkheid, belangenbehartiging en basiskennis zijn de belangrijkste en unieke sterktes van Stichting RIONED. Vrijwel alle overheden en bedrijven die professioneel actief zijn op het gebied van stedelijk waterbeheer zijn begunstiger van Stichting RIONED. Stichting RIONED is ontstaan uit zorg over onvoldoende aandacht voor de noodzaak van stedelijk waterbeheer en de instandhouding van de voorzieningen. Daarom draagt Stichting RIONED het belang van goed stedelijk waterbeheer uit bij publiek en politiek. Elk vakgebied heeft basiskennis waarop de praktijk bouwt. Stichting RIONED zorgt voor de basiskennis door het ontwikkelen, bundelen, autoriseren en verspreiden van vakkennis. Kijk voor meer informatie ook op www.riool.net. Het bestuur van Stichting RIONED is op zoek naar een gedreven, verbindende en strategisch sterke DIRECTEUR Plaats in de organisatie Stichting RIONED is een stichting met een bestuur, geleid door de directie. Belangrijke taken van het bestuur zijn het uitoefenen van intern toezicht op het door de directie gevoerde beleid. Het bestuur is een sparringpartner voor de directeur, geeft advies en is steun waar nodig. Daarnaast is het bestuur onder andere verantwoordelijk voor het nemen van besluiten over het vaststellen van de meerjarenraming en het financiële beheer. Als directeur van Stichting RIONED bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de organisatie en boegbeeld en gezicht naar buiten. U bepaalt samen met het bestuur de hoofdlijnen van het beleid. Met het oog op de slagvaardigheid heeft de directeur een ruim mandaat op de verschillende beleidsterreinen. De opdracht U richt zich op de begunstigers en zorgt ervoor dat u samen met hen innovatie tot stand brengt en trends signaleert. Het formuleren van antwoorden en het aanreiken van oplossingen voor en met de sector en het bevorderen van voldoende gekwalificeerd personeel, zijn van belang voor de positie van de sector en Stichting RIONED in de toekomst. Samenwerking met de verschillende partners is noodzakelijk in het kader van de verschillende complexe opgaven in de toekomst op het gebied van de energietransitie en klimaatverandering en de vraagstukken die daarmee samenhangen. Daarnaast geeft u nieuwe impulsen aan het huidige beleid en stimuleert en faciliteert u innovatie en de digitale transitie die nodig is om de verschillende kennissystemen en data-uitwisseling mogelijk te maken. Intern is de opdracht vooral om de verbindende factor binnen het bureau te zijn, die op betrokken wijze, samen met de medewerkers de koers uitstippelt, HR-beleid ontwikkelt en op basis van ruimte en vertrouwen de organisatie aanstuurt. U bent een benaderbare en zichtbare directeur voor alle medewerkers en staat voor goed werkgeverschap, waarbinnen ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Profiel U heeft affiniteit met stedelijk waterbeheer en bent bekend met de daaraan verbonden bestuurlijke processen. U kunt gezaghebbend en verbindend optreden. U bent een netwerker met oog voor publiciteit en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. U kunt private en publieke belangen verenigen. Op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw neemt u een constructieve positie in en zorgt u voor een goede inhoudelijke bijdrage vanuit het vakgebied van Stichting RIONED. U heeft affiniteit met digitalisering en ziet de mogelijkheden ervan voor uw organisatie, de sector en breder ook voor de maatschappij. U bent ondernemend en gericht op het creëren en benutten van kansen. U hebt op basis van kennis van stedelijk waterbeheer en ruimtelijke ordening in brede zin een visie op de rol, positie en opgaven van Stichting RIONED in de komende jaren. U bent creatief en inventief in de wijze waarop u Stichting RIONED kunt positioneren en u zorgt actief voor het eigentijds blijven van de organisatie. U zorgt dat u in het veld ophaalt waar partijen (met name de gemeenten) behoefte aan hebben en hoe Stichting RIONED daarop moet inspelen. Persoonlijkheid U heeft een brede belangstelling en passie voor het vakgebied en hebt talent voor overleg op bestuurlijk niveau. U bent een begripvolle persoonlijkheid, bestuurlijk sensitief, helder in communicatie en een verbinder. U werkt graag samen en bent het boegbeeld van de organisatie en mede van de sector. U bent een netwerker pur sang, heeft een goed inlevingsvermogen en bent in staat om verschillen te overbruggen. Functie-eisen en competenties u beschikt aantoonbaar over een academisch werk- en denkniveau; u bent goed bekend met het publieke domein en de werkwijze van gemeenten, provincies en waterschappen; u heeft ruime bestuurlijke of directionele ervaring; u heeft affiniteit met stedelijk waterbeheer en u kan zich goed verplaatsen in de wereld van civiele techniek; u heeft zakelijk- en strategisch financieel inzicht; u heeft goede managementkwaliteiten en een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen; u heeft een brede visie op de ontwikkelingen en grote thema’s in en rondom het werkveld waarin Stichting RIONED opereert en bent in staat die visie strategisch, tactisch en operationeel te implementeren, uit te dragen en anderen daarin mee te nemen; u heeft uitstekende communicatieve vaardigheden; u bent ondernemend, innovatief en verbindend; u bent een toegankelijk en inspirerend boegbeeld voor de organisatie en haar achterban; u bent een goede belangenbehartiger en u beschikt over een breed en relevant netwerk; u kunt overtuigend, strategisch en koersvast opereren op verschillende niveaus met gevoel voor een politiek-bestuurlijke omgeving. Solliciteren De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon Lidewij Geertsma, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets. Aanvullende informatie Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.riool.net. Doe een melding over deze vacature Wil je een melding maken over de inhoud of plaatsing van deze vacature? Gebruik dan de onderstaande knop. Dit kan anoniem.
Directeur
Van Hek & Lelieveld HR, Beverwijk, Noord-Holland
Plaatsvervangend Directeur, op termijn Directeur, voor SKOV Kinderopvang in Beverwijk (32-36 uur) Stichting Kinderopvang Voorzieningen Beverwijk (verder: SKOV) is een gezonde en succesvolle kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk en met een goede naam in Beverwijk. De organisatie is ruim 30 jaar geleden opgericht en biedt KDV en BSO aan kinderen van 0-13 jaar. Er zijn twee mooie en ruime BSO locaties en twee sfeervolle KDV locaties. Alle locaties hebben een uitdagende natuurtuin. SKOV heeft als enige in de regio het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang behaald. Professionele en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en groene kinderopvang zijn belangrijke strategische pijlers. Eerlijkheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid zijn kernwaarden die de medewerkers naar elkaar uitdragen en naar de ouders, kinderen en relaties. De medewerkers gaan respectvol met elkaar en met de klanten om, en zetten zich met enthousiasme in voor het welzijn van de kinderen. Voor SKOV werken een Stichtingsbestuur, een Directeur, drie Operationeel Managers, bijna 50 Pedagogisch Medewerkers en een klein team van Stafmedewerkers op het kantoor. SKOV werkt aan toekomstbestendigheid en heeft de vacature opengesteld van Plaatsvervangend Directeur 32-36 uur per week (4-5 dagen) Op termijn, na pensionering van de Directeur, doorgroeiend naar de functie van Directeur. "Een veelzijdige functie van operationeel werk tot aan strategie, voor een ambitieuze, warm-zakelijke en hands-on maar ook strategisch leider, flexibel en natuurlijk schakelend in werkzaamheden en op alle functieniveaus". De functie In samenwerking met het Bestuur werken de Directeur en de (vooralsnog) Plaatsvervangend Directeur aan een toekomstbestendige organisatie en zetten zij de strategische koers uit of stellen deze bij. Externe ontwikkelingen worden gevolgd en er wordt voor gezorgd dat de organisatiedoelstellingen (financieel, kwaliteit, pedagogiek, personeel, organisatie) worden gerealiseerd. Ontwikkelprojecten worden gecoördineerd en/of uitgevoerd. Samen onderhouden zij contacten met het Bestuur, de Ondernemingsraad en ouders/verzorgers. De plaatsvervangend Directeur draagt zorg voor de zelfstandige uitvoering van de volledige functie van Directeur bij diens afwezigheid. De plaatsvervangend Directeur draagt zorg voor het benaderbaar en zichtbaar zijn in de organisatie voor medewerkers en ouders/verzorgers. Hij/zij zorgt (mede) voor het implementeren en borgen van aangewezen beleidsontwikkelingen en (mede) voor de dagelijkse aansturing en begeleiding van de Managers en/of de Stafmedewerkers en indirect de Pedagogisch Medewerkers en het bewaken, coördineren en/of uitvoeren in situaties van calamiteiten. De leiderschapsstijl is gericht op vertrouwen en het laten zijn van medewerkers ‘in hun kracht’: stimuleren en motiveren, geven van eigen verantwoordelijkheid, verbinden en samenwerken, faciliteren, begeleiden van ontwikkeling en ruimte bieden voor initiatief. De plaatsvervangend Directeur voert diverse nader aan te wijzen administratieve en operationele HR-, financiële- en facilitaire werkzaamheden uit (zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, de salarisverwerking, doen van betalingen en samenstellen van de jaarrekening samen met de Accountant, maken van rapportages en/of verzuimbegeleiding). Voor ouders/verzorgers is de plaatsvervangend Directeur een prettig, zichtbaar en toegankelijk aanspreekpunt en ook kan de plaatsvervangend Directeur regelmatig in gesprek zijn met gemeente, GGD, basisonderwijs en verdere samenwerkingspartners. Bij SKOV is de organisatie ingericht volgens het bestuursmodel: een Directeur en een Stichtingsbestuur. Er wordt gewerkt volgens de Governance Code Kinderopvang. Voor deze veelzijdige functie zoeken wij een stevige, ervaren en ambitieuze kandidaat die binnen een bepaalde periode zelfstandig de positie van Directeur zal vervullen. Wij zoeken een peoplemanager en leider, sterk in zowel het bedrijfsmatige aspect als het mensgerichte aspect wat deze functie met zich meebrengt. Een persoon die goed kan schakelen tussen operationele vraagstukken, de administratie, het ontwikkelen van organisatiebeleid en de strategie en externe oriëntatie. En daarmee aandacht heeft voor zowel de details als voor de grote lijnen en voor ‘intern’ en ‘extern’. Een stabiele, sterke persoonlijkheid die richting geeft aan de medewerkers, hen mee kan nemen in veranderingen en sterk is in professionele teamontwikkeling. En die flexibel is en sterk in meebewegen, laveren in dat wat de organisatie vraagt. Een persoon die zich thuis voelt in een kleinere organisatie met 60-65 medewerkers, goed overzicht houdt vanuit de organisatiekoers over alle werkprocessen, steeds oog heeft voor ‘groei’ en voor wat ‘anders en beter kan’. Verder zal de kandidaat beschikken over: Een afgeronde relevante opleiding op HBO/WO niveau. Een afgeronde bedrijfskundige opleiding en managementopleiding vinden we belangrijk. Gedegen ervaring als Directeur of Adjunct Directeur in (kleinschalige) organisaties of als strategisch/tactisch Manager. Ervaring in de kinderopvangbranche en daarmee kennis van de (actuele) wet- en regelgeving in de sector is een pre. Ervaring en/of aantoonbare affiniteit in het maatschappelijk domein is een harde eis. Leiderschaps- en managementvaardigheden, opgedaan door het meerdere jaren aansturen van managers en/of teams van 30 of meer medewerkers en meerdere werkprocessen. Ervaring met het doorvoeren van veranderingen. Bedrijfskundige vaardigheden voor het (mede) opstellen van en werken met jaarrekeningen, begrotingen en stuurcijfers. Een klant-, kwaliteits- en ontwikkelingsgerichte werkhouding. Ervaring met het (mede) ontwikkelen van organisatiestrategie, volgen van externe ontwikkelingen en opstellen van beleidsdocumenten en werkprotocollen. Goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). Respectvolle, open, transparante en duidelijke communicatie. Goede sociale vaardigheden. Empathisch vermogen. Een verbindende werkhouding gericht op samenwerken. Een nauwkeurige werkhouding met oog voor detail. Wat biedt SKOV? Een aantrekkelijke, brede functie in een kwalitatief hoogwaardige en gezonde organisatie. Een veelzijdige functie met veel ruimte voor initiatief en mogelijkheid om de organisatie en mensen verder te helpen ontwikkelen. Een aanstelling met de intentie voor onbepaalde tijd. Arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang. Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en het volgen van opleidingen. Solliciteren op deze functie? SKOV heeft de werving en het voorselectietraject van deze vacature uitbesteed aan Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang. Ben je geïnteresseerd? Stuur jouw motivatiebrief met CV zo spoedig mogelijk naar Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang, ter attentie van Margit de Lange o.v.v. “SKPD03” via het e-mailadres: sollicitatievanheklelieveld.nl . De sluitingsdatum is 10 juni 2021 . Sollicitaties zullen direct bij binnenkomst in behandeling worden genomen. De intentie is om deze functie (indien mogelijk) per 1 september 2021 te laten vervullen. De mogelijkheid bestaat dat een assessment wordt toegevoegd in de selectieprocedure. Indien je vragen hebt over de vacature dan kun je een e-mail bericht sturen aan Margit de Lange via het e-mailadres: sollicitatievanheklelieveld.n l. Zij zal op een passend moment contact opnemen. Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs
Directeur / Bestuurder
Stichting Rijnbrink Raalte, Olst, Olst-Wijhe
Stichting Rijnbrink - Raalte Interesse in de functie? Klik op de "solliciteer" button en select online sollicitatieformulier. Directeur-Bestuurder Bibliotheek Salland (fulltime, parttime bespreekbaar) “Ben jij de directeur die Bibliotheek Salland met visie en overtuigingskracht weet te positioneren in de complexe en veranderende samenleving?” Bibliotheek Salland is per 1 januari 2020 ontstaan uit een fusie tussen de voormalige Bibliotheek Salland (gemeenten Raalte en Olst-Wijhe) en Bibliotheek Ommen. Vanuit 5 vestigingen is het een laagdrempelige publieke voorziening in de regio, die mensen helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. Het is een ontmoetingsplaats waar je kunt ontspannen, leren en informatie vergaren en waar je kennis, ervaring en interesses kunt delen. Onlangs is het Meerjarenplan 2021-2024 vastgesteld. In de komende jaren zullen we de reeds ingezette koers verder vorm en inhoud geven om te komen tot een sterke regionale bibliotheek. De bibliotheek is daarbij binnen de betreffende gemeenten de verbindende schakel tussen overheid en andere culturele, educatieve en maatschappelijke organisaties. Daarbij kijken we goed naar de ontwikkelingen die zich de komende jaren zullen voordoen, zowel in de bibliotheekwereld als ook bij andere samenwerkingspartners. Jij bent als directeur-bestuurder het gezicht van de bibliotheek. Je bent verantwoordelijk voor strategie en beleid en de dagelijkse leiding van de organisatie. Samen met je medewerkers zorg je ervoor dat de bibliotheek haar positie in de regionale gemeenschap behoudt en waar mogelijk versterkt. Je hebt een duidelijke visie op de positie van de bibliotheek in de hedendaagse complexe samenleving. Vanuit een strategische focus geef je leiding aan de organisatie, waarbij je ook het dagelijkse handwerk niet schuwt. Je bent stimulerend en enthousiasmerend en zoekt bij voortduring naar de juiste oplossing; innovatief en creatief in denken en handelen. Je beweegt je gemakkelijk in allerlei netwerken, waarbij je de nodige relaties legt en onderhoudt. Naar de medewerkers toon je voorbeeldgedrag, maar laat je Rijnbrink
Directeur
Intermediair, Amersfoort, Provincie Utrecht
Functieomschrijving De Triangel in Ulestraten is een levendige basisschool met inpandige peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang. Met een bevlogen en zelfsturend team gaan wij er elke dag voor aan te sluiten bij de ontwikkeling en leerbehoefte van onze 172 leerlingen en hen kwalitatief, eigentijds onderwijs te bieden. Wij zijn trots op de grote ouderbetrokkenheid, de hechte gemeenschap en onze spilfunctie in het dorp. Ondersteboven is een prettige, kleinschalige basisschool in Moorveld met 91 leerlingen waar iedereen elkaar kent. Vertrouwen en veiligheid staan bij ons centraal en dat bieden wij onze leerlingen volop, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ons team kenmerkt zich doordat wij altijd voor elkaar klaarstaan en onze expertises volop delen en inzetten. Wij zijn nauw verbonden met iedereen van Ondersteboven en de gemeenschap in en rond Moorveld. Met ruim 40 scholen vallen de Triangel en Ondersteboven onder het bestuur van INNOVO, een organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, professionaliteit en zingeving kernwaarden zijn. We zien onze scholen als organisaties die plezier, enthousiasme en een positieve houding uitstralen. Het bestuur ondersteunt en faciliteert haar scholen zo goed mogelijk, terwijl de scholen zelf kleur geven aan het onderwijs. Ons motto luidt dan ook: ‘Samen sterk met behoud van ieders eigenheid’ Voor De Triangel en Ondersteboven zoekt INNOVO per ingang van schooljaar 2021-2022 een: Directeur (m/v) 0.8-1.0 fte 'Een benaderbare directeur die kansen ziet, benut en borgt' Profiel: Je bent een echte verbinder, zowel in je stijl van leidinggeven als letterlijk in de verbinding tussen beide scholen. Je bent zichtbaar en benaderbaar voor leerlingen, ouders en leerkrachten en je creëert samen met je teams een omgeving gericht op werkplezier. Als een echte talentspotter zie je waar ieders kracht zit en ben je in staat deze in te zetten ten behoeve van het onderwijs, zodat we met elkaar gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor onze scholen. Je geeft dagelijks invulling aan onze missie “inspireren om te leren” en bent in staat om deze verder te ontwikkelen en richting te geven. Als directeur binnen INNOVO speel je ook een rol in de ontwikkeling van het beleid op bestuursniveau, het borgen van onderwijskwaliteit en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Je maakt onderdeel uit van het cluster Meerval (Meesen-Valkenburg) en werkt intensief samen met scholen in het cluster. Ook begrijp je welke uitdagingen je tegen kunt komen bij het vormgeven van het onderwijs in kleine dorpskernen. Daarom betrek je de omgeving en de gemeenschap actief bij het welzijn van de school. Onze nieuwe directeur: toont eigenaarschap in eigen ontwikkeling en stimuleert collega´s hetzelfde te doen; is flexibel, nieuwsgierig, zelfstandig en gericht op samenwerking; beschikt over een hands-on-mentaliteit en heeft een proactieve houding; ontwikkelt onderwijs- en kwaliteitsbeleid en gaat voor gezonde bedrijfsvoering; communiceert duidelijk en open - op tijd, gedegen en consequent - in alle mogelijke lagen; heeft ervaring in het onderwijs en is in het bezit is van een afgeronde opleiding tot schoolleider. Wij bieden: een ambitieuze organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat; ondersteuning en begeleiding tijdens een passend, individueel inwerkprogramma; ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling; ondersteuning door het servicebureau, om je optimaal op het primaire proces te richten; salariëring volgens cao PO, inschaling schaal D12, een meerscholentoeslag is van toepassing. Contactinformatie: Een TMA maakt onderdeel uit van de procedure. Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je vragen of wil je voordat je solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen op 06-13741197. Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 14 juni 2021 via onze website. De voorgesprekken vinden plaats in week 24 en 25, de gesprekken met de commissies eind week 25 en begin week 26. Doe een melding over deze vacature Wil je een melding maken over de inhoud of plaatsing van deze vacature? Gebruik dan de onderstaande knop. Dit kan anoniem.
Directeur
INNOVO via Het Onderwijsbureau BV, Linne, Maasgouw
Directeur Werkgever: INNOVO via Het Onderwijsbureau BV Geplaatst: 22-05-2021 Regio: Linne Gewijzigd: 23-05-2021 Functieomschrijving De Triangel in Ulestraten is een levendige basisschool met inpandige peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang. Met een bevlogen en zelfsturend team gaan wij er elke dag voor aan te sluiten bij de ontwikkeling en leerbehoefte van onze 172 leerlingen en hen kwalitatief, eigentijds onderwijs te bieden. Wij zijn trots op de grote ouderbetrokkenheid, de hechte gemeenschap en onze spilfunctie in het dorp.Ondersteboven is een prettige, kleinschalige basisschool in Moorveld met 91 leerlingen waar iedereen elkaar kent. Vertrouwen en veiligheid staan bij ons centraal en dat bieden wij onze leerlingen volop, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ons team kenmerkt zich doordat wij altijd voor elkaar klaarstaan en onze expertises volop delen en inzetten. Wij zijn nauw verbonden met iedereen van Ondersteboven en de gemeenschap in en rond Moorveld.Met ruim 40 scholen vallen de Triangel en Ondersteboven onder het bestuur van INNOVO, een organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, professionaliteit en zingeving kernwaarden zijn. We zien onze scholen als organisaties die plezier, enthousiasme en een positieve houding uitstralen. Het bestuur ondersteunt en faciliteert haar scholen zo goed mogelijk, terwijl de scholen zelf kleur geven aan het onderwijs. Ons motto luidt dan ook: ‘Samen sterk met behoud van ieders eigenheid’ Voor De Triangel en Ondersteboven zoekt INNOVO per ingang van schooljaar 2021-2022 een:Directeur (m/v) 0.8-1.0 fte'Een benaderbare directeur die kansen ziet, benut en borgt'Profiel:Je bent een echte verbinder, zowel in je stijl van leidinggeven als letterlijk in de verbinding tussen beide scholen. Je bent zichtbaar en benaderbaar voor leerlingen, ouders en leerkrachten en je creëert samen met je teams een omgeving gericht op werkplezier. Als een echte talentspotter zie je waar ieders kracht zit en ben je in staat deze in te zetten ten behoeve van het onderwijs, zodat we met elkaar gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor onze scholen. Je geeft dagelijks invulling aan onze missie “inspireren om te leren” en bent in staat om deze verder te ontwikkelen en richting te geven.Als directeur binnen INNOVO speel je ook een rol in de ontwikkeling van het beleid op bestuursniveau, het borgen van onderwijskwaliteit en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Je maakt onderdeel uit van het cluster Meerval (Meesen-Valkenburg) en werkt intensief samen met scholen in het cluster. Ook begrijp je welke uitdagingen je tegen kunt komen bij het vormgeven van het onderwijs in kleine dorpskernen. Daarom betrek je de omgeving en de gemeenschap actief bij het welzijn van de school.Onze nieuwe directeur:• toont eigenaarschap in eigen ontwikkeling en stimuleert collega´s hetzelfde te doen;• is flexibel, nieuwsgierig, zelfstandig en gericht op samenwerking;• beschikt over een hands-on-mentaliteit en heeft een proactieve houding;• ontwikkelt onderwijs- en kwaliteitsbeleid en gaat voor gezonde bedrijfsvoering;• communiceert duidelijk en open - op tijd, gedegen en consequent - in alle mogelijke lagen;• heeft ervaring in het onderwijs en is in het bezit is van een afgeronde opleiding tot schoolleider.Wij bieden:• een ambitieuze organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat;• ondersteuning en begeleiding tijdens een passend, individueel inwerkprogramma;• ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling;• ondersteuning door het servicebureau, om je optimaal op het primaire proces te richten;• salariëring volgens cao PO, inschaling schaal D12, een meerscholentoeslag is van toepassing.Contactinformatie:Een TMA maakt onderdeel uit van de procedure. Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je vragen of wil je voordat je solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen op 06-13741197. Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 14 juni 2021 via onze website. De voorgesprekken vinden plaats in week 24 en 25, de gesprekken met de commissies eind week 25 en begin week 26. Arbeidsvoorwaarden fulltime Vacant.nl onderdeel van Hanze Media Groep BV Hanze Media Groep is uitgever van diverse vacaturebanken, waaronder Bouwvacatures, Techniekvacaturebank, ICTvacatures, Officevacatures & Vacant. Vrijwel al onze vacaturebanken zijn specifiek branchegericht, Vacant richt zich op het landelijk aanbod van vacatures en kandidaten in alle branches en functies. Hanze Media Groep BV Punterweg 4 8042 PB Zwolle Nederland
Directeur
Intermediair, Heerlen, Limburg
Functieomschrijving Basisschool St. Theresia in Ransdaal en Basisschool Ummer Clumme in Klimmen zijn scholen die een centrale en belangrijke sociale plek hebben in de eigen kern. Naast die actieve koppeling met de gemeenschap en het dorp werken wij samen in een gemeenschap die elkaar ondersteunt en samen overlegt. Vanuit de beide teams en MR-en werken wij samen om de krachten te bundelen, maar verliezen wij het unieke van onze omgeving en van onze leerlingen niet uit het oog. In onze positieve, kindvriendelijke leeromgeving streven wij naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van onze leerlingen t.a.v. hun eigen leren. Wij staan voor samenwerken, inzet van ieders kwaliteiten en vanuit een doorlopende ontwikkeling voor het gezamenlijk vernieuwen van ons onderwijs Met ruim 40 scholen vallen St. Theresia en Ummer Clumme onder het bestuur van INNOVO, een organisatie waarin solidariteit, eigenaarschap, professionaliteit en zingeving kernwaarden zijn. We zien onze scholen als organisaties die plezier, enthousiasme en een positieve houding uitstralen. Het bestuur ondersteunt en faciliteert haar scholen zo goed mogelijk, terwijl de scholen zelf kleur geven aan het onderwijs. Ons motto luidt dan ook: ‘Samen sterk met behoud van ieders eigenheid’ Voor St. Theresia en Ummer Clumme zoekt INNOVO per ingang van schooljaar 2021-2022 een: Directeur (m/v) 0.8-1.0 fte ‘Samen werken en bouwen aan ontwikkeling’ Profiel: Als onderwijskundig directeur geef je leiding aan beide scholen en bewaak je de identiteit, doelstellingen en het pedagogisch-didactisch klimaat. Dat doe je door te inspireren, stimuleren, faciliteren en waar nodig te confronteren. Je bouwt strategisch verder op de sterke kanten van de scholen en ziet en creëert met de beide teams kansen voor verdere ontwikkelingen. Je staat open voor innovaties en goede ideeën, koestert nieuwsgierigheid en creëert samen met je team een omgeving gericht op werkplezier. Je werkt vanuit betrokkenheid en warme zakelijkheid en hebt een luisterend oor voor alle betrokkenen. Daarnaast ben je intensief betrokken bij de nieuw- of verbouw die de scholen op de planning hebben staan. Als directeur binnen INNOVO speel je ook een rol in de ontwikkeling van het beleid op bestuursniveau, het borgen van onderwijskwaliteit en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Je maakt onderdeel uit van het cluster Heerlen-Voerdendaal en werkt intensief samen met de scholen binnen het cluster. Ook begrijp je welke uitdagingen je tegen kunt komen bij het vormgeven van het onderwijs in kleine dorpskernen. Daarom betrek je de omgeving en de gemeenschap actief bij het welzijn van de school. Onze nieuwe directeur: toont eigenaarschap in eigen ontwikkeling en stimuleert collega´s hetzelfde te doen; is flexibel, nieuwsgierig, zelfstandig, benaderbaar en gericht op samenwerking; beschikt over een hands-on-mentaliteit en heeft een proactieve houding; ontwikkelt onderwijs- en kwaliteitsbeleid en gaat voor gezonde bedrijfsvoering; communiceert duidelijk en open - op tijd, gedegen en consequent - in alle mogelijke lagen heeft ervaring in het onderwijs en is in het bezit is van een afgeronde opleiding tot schoolleider. Wij bieden: een ambitieuze organisatie waar goed werkgeverschap centraal staat; ondersteuning en begeleiding tijdens een passend, individueel inwerkprogramma; ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling; ondersteuning door het servicebureau, om je optimaal op het primaire proces te richten; salariëring volgens cao PO, inschaling schaal D12, een meerscholentoeslag is van toepassing. Contactinformatie: Een TMA maakt onderdeel uit van de procedure. Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je vragen of wil je voordat je solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen op 06-13741197. Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 14 juni 2021 via onze website. De voorgesprekken vinden plaats in week 24 en 25, de gesprekken met de commissies eind week 25 en begin week 26. Doe een melding over deze vacature Wil je een melding maken over de inhoud of plaatsing van deze vacature? Gebruik dan de onderstaande knop. Dit kan anoniem.
directeur
Buro Noorderlingen, Surhuisterveen, Achtkarspelen
Functieomschrijving Wy binn e op syk nei in direkteur, dy't de toutsjes yn hannen hat, mar ek romte en betrouwen jout. Dy't each hat foar de bern, de âlden en de kollega's en it bêste yn eltsenien boppe wit te heljen. We zijn op zoek naar een directeur die de touwtjes in handen heeft, maar ook ruimte en vertrouwen geeft. Die oog heeft voor kinderen, de ouders en de collega's en het beste in iedereen naar boven weet te halen. De leerlingen, de o uders, het team en het bestuur zoeken een Directeur voor ± 0,7 tot 1,0 FTE per 01-08-2021 (of z.s.m. daarna) voor CBS De Bernebrêge te Surhuisterveen De Bernebrêge, onze school in Surhuisterveen, heeft op dit moment ongeveer 185 leerlingen. De vacature ontstaat, omdat de huidige directeur een overstap maakt naar een andere school van Noventa. De Bernebrêge is een school, met een basisarrangement van de inspectie, maar die op basis van onze eigen kwaliteits-indicatoren nog volop kan groeien. Wij zoeken een fijne directeur die: een leider is en samen met het team zorgt dat er goed onderwijs wordt gegeven, gericht op de toekomst; een verbinder is en samen met het team een prettige en professionele werksfeer in het team realiseert; het team motiveert, complimenteert, die daadkrachtig en duidelijk is; de verbindende factor is tussen school en dorp; een regisseur is die faciliteert, mandateert, stuurt waar nodig, ruimte biedt waar het kan en snel kan schakelen; de Friese taal verstaat en zo mogelijk spreekt of dit wil leren zichtbaar is voor de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en de omgeving en onze school met trots presenteert en vertegenwoordigt; zijn persoonlijke identiteit wil verbinden aan de schoolorganisatie en zijn geloof daarin durft uit te dragen. Wil je een melding maken over de inhoud of plaatsing van deze vacature? Gebruik dan de onderstaande knop. Dit kan anoniem.
directeur
Van Wijnen Groep, Gorredijk, Opsterland
Functieomschrijving De nieuwe vestigingsdirecteur is eindverantwoordelijk voor de vestiging. Voor de visie en het plan, een goed gevulde orderportefeuille en de bedrijfsresultaten van de vestiging. De nieuw aan te trekken vestigingsdirecteur weet als ondernemende professional zich te verdiepen in de klant en de klantvraag en te zorgen voor een passend antwoord. Je bent aanwezig en herkenbaar. Je bent in staat mensen op alle niveaus te enthousiasmeren en inspireren. Wij zijn op zoek naar een directeur met een gezonde en zakelijke duidelijkheid die mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheden en ondernemerschap. Vanuit deze duidelijkheid ben je in staat een optimale organisatie neer te zetten waarin medewerkers hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen. Wij zijn op zoek naar een bouwer die liefhebber is van het spel. Die complementair is met de commercieel directeur. Een inspirerende leider die zich focust op het aansturen van de interne organisatie. Zowel van contact naar contract (tenders/prijsvorming/planontwikkeling) als de voorbereidings- en uitvoeringskant. Je bent bekend met het zelf vanuit eigen kennis en ervaring implementeren van gedachtes en instrumenten als klantbeleving, duurzaamheid, veiligheidsbewustwording, risicomanagement, digitalisering en continu verbeteren. Iemand die het voortouw neemt in organisatie en teamontwikkeling. Die samen met zijn mensen bouwt aan een moderne en efficiënte organisatie. Met executiekracht op het implementeren van landelijke thema's en speerpunten. Een authentieke leider die eager is om elke dag het beste uit zichzelf en het team te halen. Een verbinder waar mensen graag voor en met werken. Wat je brengt: Wij zijn op zoek naar bouwprofessional die bekend is met zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Een sterke persoonlijkheid die van toegevoegde waarde wil zijn voor de leefbaarheid in Friesland. Die de taal van de regio spreekt. Je bent ondernemend en hebt een duidelijke visie die je op een inspirerende manier weet over te brengen aan zowel klanten als je team. Je bent omgevingsbewust en organisatie-sensitief en weet deze inzichten om te zetten in dat wat er nodig is. Je beschikt over een gedegen analytisch denkvermogen waarbij je gericht bent op logische structuren en werkprocessen (WO werk-en denkniveau). organisatie is ervan overtuigd dat bouwen meer is dan het realiseren van een gebouw alleen. Betrokkenheid bij de uiteindelijke gebruikers van de gebouwen levert werken op die 'leven', waar mensen zich thuis voelen en kunnen groeien. Dat is waar zich hard voor maakt. kent een decentrale structuur met meerdere regio's en vestigingen, waar ondernemerschap en persoonlijke groei voorop staan. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, hoge betrokkenheid en sterke onderlinge verbinding. heeft een landelijke dekking, 24 vestigingen en ruim 2.000 medewerkers. Wij zijn dicht bij onze klanten georganiseerd. Voor meer info zie www.vanwijnen.nl . Gorredijk heeft een stevige regionale marktpositie. Samen met ruim 100 bevlogen en betrokken collega's bouwen wij vanuit de vestiging samen aan ruimte voor een beter leven. De vestiging kent langdurige relaties met haar opdrachtgevers en is een gerenommeerd ketenpartner. De komende jaren ligt de focus met name op het blijvend aansluiten bij de behoefte en vraag van onze klanten, het initiëren en innoveren van passende oplossingen en op continuering en verbetering van het proces en resultaat. Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven? Geïnteresseerd in en het profiel? Roelof Faber de huidige directeur, vertelt je graag meer over de functie. Voor vragen mag je contact met hem opnemen via . Stap 1 Je solliciteert Stap 2 Eerste contact Stap 3 In het 'echt' ontmoeten Stap 4 Het vervolggesprek Stap 5 Eventueel assessment Stap 6 Wederzijdse klik: overtuigd Nadat jij hebt gesolliciteerd streven wij ernaar om jou binnen twee weken van reactie te voorzien en weet jij of wij het kennismakingsgesprek met je aangaan. Een van onze medewerkers neemt contact met je op om een afspraak te maken of een eventuele telefonische intake af te nemen. Jij komt bij ons langs op kantoor en krijgt een eventuele rondleiding binnen onze inspirerende werkomgeving. Indien wij de echte kennismaking als positief hebben ervaren plannen wij een vervolggesprek in. Graag weten wij wie we aantrekken en willen wij jou helpen bij het verbeteren in jouw carrière. Wil je een melding maken over de inhoud of plaatsing van deze vacature? Gebruik dan de onderstaande knop. Dit kan anoniem.