Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "advocaat in Nederland"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "advocaat in Nederland"

960 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "advocaat in Nederland"

Valuta: EUR USD Jaar: 2021
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep advocaat in Nederland getoond.

Indeling van de "advocaat" vacatures in de regionen Nederland

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep advocaat in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top provincies Nederland volgens niveau van het loon voor de beroep "advocaat"

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep advocaat in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Nederland

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in Nederland met het meest hoge loon is Legal Compliance Officer. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 2425 eur. Op de tweede plaats staat Paralegal met het loon van 2040 eur en op de derde plaats staat Juridisch medewerker met het loon van 1686 eur.

Aanbevolen vacatures

Legal Counsel Amsterdam, Amsterdam
Brunel, Amsterdam, Noord-Holland
Jij krijgt dagelijks de meest uiteenlopende juridische vraagstukken op je bord. Geen probleem, je bent tenslotte niet voor niets expert op het gebied van juridische zaken. Bovendien vind je het wel verfrissend, die variëteit aan onderwerpen die je behandelt. En je bent inmiddels ervaren genoeg om proactief te werk te gaan: het juridische probleem is nog niet half gesignaleerd, of jij hebt al een oplossing. Kijk, daar hebben onze opdrachtgevers iets aan. Als Legal Counsel werk je niet alleen. Zo deel je juridische inzichten met collega’s op verschillende organisatieniveaus. Verder bestaat jouw rol voornamelijk uit het adviseren van onze opdrachtgevers op het gebied van contracten, het opstellen van de contracten zelf, het op orde houden van de corporate housekeeping en het proactief inspelen op veranderingen in de wet- en regelgeving. Jij gaat in jouw functie aan de slag bij toonaangevende organisaties in Amsterdam en omgeving. Dat zijn bijvoorbeeld grote Nederlandse bedrijven binnen de telecommunicatie, techniek, retail of FMCG. Met de zekerheid van een vast contract kijk jij samen met ons naar welk project bij jou past. Ben je eenmaal aan het werk, dan kun je bij Brunel terugvallen op een coach die verstand heeft van juridische zaken en altijd voor je klaarstaat. Functie-eisen: Onze opdrachtgevers moeten kunnen bouwen op jouw expertise, dus aantoonbare kennis van juridische zaken is absoluut een vereiste. Daarom is het belangrijk dat je een afgeronde wo-opleiding hebt in het Nederlands Recht, met bijvoorbeeld als master Bedrijfsrecht. Daarnaast heb je: Minimaal 3 jaar ervaring als advocaat of jurist in het bedrijfsleven Actuele kennis van wet- en regelgeving Goede communicatieve vaardigheden Het liefst ook kennis van een andere taal (zoals Engels) Pragmatisch inzicht en veel overtuigingskracht 50b95006fd04dd3b15821536255826a2
directeur/bestuurder
Stichting Islamitische School Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland
Samen leren, samen onderwijzen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting : Stichting Islamitische School Amsterdam, bij afkorting aangeduid als Stichting ISA; Bestuur : het bestuur van de Stichting ISA, bestaande uit het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder; Algemeen bestuur : de toezichthoudende bestuursleden ex artikel 6 lid 1 van de statuten van de stichting; Directeur/bestuurder : het dagelijks, uitvoerend bestuur ex artikel 6 lid 1 van de statuten van de stichting; Statuten : de statuten van de stichting. Artikel 2 Algemeen 1. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door het algemeen bestuur na overleg met, en advies van, de directeur/bestuurder. 2. Het besluit tot vaststelling en wijziging wordt in een vergadering van het algemeen bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen. 3. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder, de uitgangspunten voor bestuur en toezicht, de werkwijze van het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder, alsmede bepalingen omtrent profiel en benoeming van leden van het algemeen bestuur en de directeurbestuurder. 4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door het algemeen bestuur is vastgesteld. 5. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement, prevaleert het gestelde in de statuten. 6. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd, in samenhang met de statuten, en zonodig aangepast. Artikel 3 Bestuur en intern toezicht De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van het bestuur van de stichting is ingericht op basis van de volgende uitgangspunten: - de directeur/bestuurder voert het dagelijks bestuur over de stichting en de daaronder ressorterende scholen met inachtneming van de in artikel 9 van de statuten geregelde bevoegdheidsverdeling; - het algemeen bestuur oefent binnen de stichting het intern toezicht uit door middel van een goedkeuringsrecht ten aanzien van het strategisch beleid van de stichting en 3 andere door de directeur/bestuurder te nemen majeure besluiten, alsmede door uitoefening van toezicht op de door de directeur/bestuurder gerealiseerde processen en resultaten; - het gehele bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting en de daaronder ressorterende scholen. Artikel 4 Goed bestuur Het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuur van de stichting en de daaronder ressorterende scholen. Beide ‘organen’ willen zoveel mogelijk handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, onafhankelijkheid en verantwoording. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van het algemeen bestuur en de directeur-bestuurder vormt de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs zoals vastgesteld door de PO-Raad. Afwijking van de code wordt gemotiveerd. Directeur/bestuurder Artikel 5 Samenstelling en benoeming 1. Het algemeen bestuur bepaalt het aantal leden van het dagelijks bestuur op één. 2. De directeur/bestuurder wordt benoemd door het algemeen bestuur. 3. Bij benoeming van de directeur/bestuurder gelden de incompatibiliteiten die zijn vermeld in artikel 7 lid 2 van de statuten. 4. De benoemingsprocedure voor de directeur/bestuurder wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. 5. Voor de vacature van directeur/bestuurder stelt het algemeen bestuur een profielschets op. 6. Bij de werving en selectie van de directeur/bestuurder wordt een commissie ingesteld. In deze commissie hebben tenminste twee leden van het algemeen bestuur, waarvan één fungerend als voorzitter, en een vertegenwoordiger van de GMR zitting. De commissie brengt een advies uit aan het algemeen bestuur omtrent één of meer benoembare kandidaten. 7. Het algemeen bestuur benoemt de directeur/bestuurder zoveel als mogelijk met inachtneming van het advies van de commissie. Indien het algemeen bestuur meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt zij dit onder opgaaf van redenen aan de commissie. 8. Voorwaarde voor benoeming is het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag. Naast de specifieke competenties die door het algemeen bestuur worden opgenomen in de profielschets bij het ontstaan van de vacature van directeur/bestuurder, dienen kandidaten aan de volgende voorwaarden te voldoen: - het onderschrijven van de grondslag van de stichting; - de bereidheid op basis van grondslag en doelstellingen de identiteitsontwikkeling te stimuleren; - een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs of een universitaire opleiding; - in staat zijn relevante maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar het onderwijs (de schoolorganisatie); - op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het onderwijs; - beschikken over een aantoonbare ervaring met het sturen van beleidsprocessen; - beschikken over representatieve en goede communicatieve eigenschappen en vaardigheden. - voldoen aan de specifieke eisen die omschreven zijn in de functieomschrijving. Artikel 7 Taken en bevoegdheden 1. De directeur/bestuurder is op basis van de statuten als dagelijks bestuurder belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, waaronder realisatie van het doel van de stichting, met uitzondering van de taken die op grond van artikel 9 lid 4 van de statuten zijn voorbehouden aan het algemeen bestuur, te weten: a. het op onafhankelijke wijze houden van integraal toezicht op het beleid van het dagelijks bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting; b. het vaststellen van een algemeen bestuurs- dan wel managementreglement; c. goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de scholen; d. het toezien op de naleving door het dagelijks bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171 WPO, eerste lid, onderdeel a , en de afwijkingen van die code; e. het toezien op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de WPO; f. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het toezichthoudend orgaan; g. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van in ieder geval de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder c. tot en met f. van dit lid, in het jaarverslag; h. het bepalen van de omvang van het algemeen en het dagelijks bestuur; i. de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van het dagelijks bestuur en de directeur/bestuurder; j. de uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de leden van het dagelijks bestuur; k. het voorzien in het dagelijks bestuur van de stichting in geval van ontstentenis, schorsing of ontslag van het gehele dagelijks bestuur; l. besluiten met betrekking tot inkrimping van het onderwijsaanbod of de instandhouding van scholen waaronder begrepen stichting, fusie, bestuurlijke overdracht, wijziging van de grondslag, verhuizing en opheffing van een nevenvestiging of dislocatie van een school; m. het wijzigen van de statuten alsmede het vaststellen van een huishoudelijk reglement, de klachtenregeling en andere uitvoeringsregelingen van de stichting; n. aanvraag van faillissement van de stichting en van surseance van betaling; o. bestuurlijke fusie of splitsing van de stichting; p. ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo; q. het verlenen of onthouden van goedkeuring in aangelegenheden die het dagelijks bestuur daartoe aan het algemeen bestuur voorlegt; r. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het dagelijks bestuur; s. het vertegenwoordigen van de stichting in de omstandigheden als bedoeld in het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het algemeen bestuur en voorzien in de eigen orde; t. het fungeren als klankbord voor het dagelijks bestuur; u. de periodieke beoordeling en evaluatie van het functioneren van het algemeen bestuur en individuele leden van het algemeen bestuur. 2. De directeur/bestuurder heeft daarnaast de voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur nodig voor besluiten of rechtshandelingen die staan genoemd in artikel 9 lid 5 van de statuten, te weten: a. de vaststelling van de kaderstellende missie, doelstellingen en ambities op stichtingsniveau; b. vaststelling van het strategisch beleidsplan van de stichting; c. vaststelling van het schoolplan van de scholen; d. vaststelling van de jaarrekening van de stichting; e. vaststelling van het jaarverslag van de stichting; f. vaststelling van de jaarbegroting en de meerjarenbegroting van de stichting, alsmede wijzigingen in deze begrotingen; g. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie voor zover die samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen; h. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; i. vaststelling van het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsra(a)d(en) van de scholen van de stichting; j. het doen van investeringen die niet zijn opgenomen in een door het algemeen bestuur goedgekeurd investeringsplan; k. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; l. een ingrijpende wijziging in of beëindiging van een aanzienlijk aantal dienstverbanden met werknemers binnen korte tijd; m. een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting. n. belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting respectievelijk van de onder de stichting ressorterende scholen. De directeur/bestuurder zal niet toestaan dat door hem of onder zijn leiding activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met: - de Nederlandse wet- en regelgeving; - de grondslag van de stichting; - de gebruikelijke regels; - de belangen van de stichting. Artikel 9 Relatie directeur/bestuurder – algemeen bestuur 1. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in artikel 7 lid 2 worden door directeur/bestuurder aan het algemeen bestuur voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit. 2. Het algemeen bestuur betrekt directeur/bestuurder als regel bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden die het aan zichzelf gehouden heeft, tenzij de aard van de aangelegenheid zich daartegen verzet. 3. Het algemeen bestuur onthoudt zich van inmenging in kwesties die behoren tot de taken en bevoegdheden die aan directeur/bestuurder zijn opgedragen. Artikel 10 Mandatering en delegatie 1. De directeur/bestuurder kan bepaalde taken en bevoegdheden opdragen (mandateren) aan de directeuren van de door de stichting in stand gehouden scholen. Dit laat onverlet dat de directeur/bestuurder eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door de betreffende directeuren. 2. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in het managementstatuut. Artikel 11 Informatieverstrekking aan het algemeen bestuur 1. De directeur/bestuurder verstrekt het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd alle informatie die het algemeen bestuur nodig heeft voor een goede taakuitoefening. 2. De directeur/bestuurder draagt er zorg voor dat het algemeen bestuur adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden welke voor hem van belang zijn. 3. In het kader van het in lid 2 gestelde draagt de directeur/bestuurder er zorg voor dat het algemeen bestuur ten minste wordt geïnformeerd over de volgende aangelegenheden: a) op de stichting betrekking hebbende klachten ingevolge de klachtenregeling alsmede de beslissing daarop; b) verslagen van overleg tussen directeur/bestuurder en de GMR alsmede van decentraal georganiseerd overleg; c) kwesties waarin de stichting in rechte wordt betrokken of zelf gerechtelijke stappen onderneemt (externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen) alsmede de vonnissen daarin; d) op de stichting of de school betrekking hebbende interne en externe kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages); e) onderwijskundige projecten en/of experimenten waaraan wordt deelgenomen door de school; f) benoeming en ontslag van staffunctionarissen en schooldirecteuren; g) managementletters en andere rapportages van externe accountants betreffende de stichting of de school; h) omvangrijke (ver-)bouwactiviteiten waarbij de stichting betrokken is. 1. De directeur/bestuurder betracht openheid over eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor, en mogelijk van invloed zijn op, zijn functioneren als directeur/bestuurder. 2. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door de directeur/bestuurder wordt voorafgaande goedkeuring gevraagd aan het algemeen bestuur. 3. De directeur/bestuurder kan geen bestuurs- of toezichtsfunctie vervullen bij een andere stichting of organisatie voor primair onderwijs in de regio waarmee onverenigbare belangen zouden kunnen ontstaan. Artikel 13 Belangenverstrengeling 1. De directeur/bestuurder heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling ontstaat tussen de stichting en de directeur/bestuurder, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling wordt opgeroepen. 2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake: a. bij een familiaire betrekking in de eerste graad of vergelijkbare relaties, en bij zakelijke relaties met leden van het algemeen bestuur of leden van het management die in dienst van de stichting zijn en rechtstreeks onder de directeur/bestuurder vallen; b. bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon waar de directeur/bestuurder financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. 3. Indien de directeur/bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan het algemeen bestuur. 4. Indien naar het oordeel van het algemeen zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de directeur/bestuurder aan die voorziening mee. 5. De directeur/bestuurder mag noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijdt in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft. Artikel 14 Gedragsregels en geheimhouding 1. De directeur/bestuurder is zich in zijn maatschappelijk handelen bewust van zijn voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de scholen. 2. De directeur/bestuurder vertegenwoordigt als regel de stichting in externe contacten, behoudens daartoe binnen het bestuur te maken andere afspraken. 3. De directeur/bestuurder is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het dienstverband bij de stichting. 1. Twee leden uit het algemeen bestuur (in beginsel de voorzitter en de secretaris) houden ten minste één maal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder. 2. Het algemeen bestuur kan voor de directeur/bestuurder een beoordelingsregeling vaststellen, met daarin opgenomen beoordelingscriteria en –maatregelen. Beoordelingsgesprekken op basis van deze regeling met de directeur/bestuurder worden gevoerd door twee leden uit het algemeen bestuur (in beginsel de voorzitter en de secretaris). Deze leden van het bestuur brengen een advies omtrent beoordeling en toepassing van beoordelingsmaatregelen uit aan het algemeen bestuur. De beoordeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur Artikel 16 Samenstelling en benoeming 1. Het algemeen bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. 2. Bij benoeming van de leden van het algemeen bestuur gelden de incompatibiliteiten die zijn vermeld in artikel 7 lid 2 van de statuten. 3. Voordracht en benoeming van nieuwe leden van het algemeen bestuur vindt plaats op basis van een vooraf openbaar gemaakte profielschets, die als bijlage aan dit bestuursreglement is gevoegd. 4. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor het algemeen bestuur wordt een commissie ingesteld. In deze commissie hebben tenminste twee leden van het bestuur, waarvan één fungerend als voorzitter, en een vertegenwoordiger van de GMR zitting. De commissie brengt advies uit omtrent één of meer benoembare kandidaten voor het algemeen bestuur. 5. Het algemeen bestuur benoemt een lid van het algemeen bestuur met inachtneming van het advies van de commissie. Indien het algemeen bestuur meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt zij dit onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt zij om een hernieuwd advies. 6. Het algemeen bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur/bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 7. Het algemeen bestuur stelt een zodanig rooster van aftreden op dat wordt voorzien in een gelijkmatige spreiding van aftreden van de leden. 8. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden wordt niet overgegaan tot herbenoeming,dan nadat met betrokkene door de voorzitter van het algemeen bestuur een gesprek is gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van het algemeen bestuur. 9. De directeur/bestuurder draagt zorg voor administratieve ondersteuning van het algemeen bestuur, die tenminste bestaat uit een notulist. De directeur/bestuurder draagt tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de stichting. 1. Het profiel van de toezichthoudend bestuurders als geheel dient tot een zodanige samenstelling te leiden dat er sprake is van: - voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en het islamitisch onderwijs in het bijzonder; - een brede maatschappelijke binding en een spreiding van maatschappelijke achtergronden; - een gedifferentieerd aanbod van deskundigheid, zo mogelijk op bestuurlijk, onderwijskundig, financieel-economisch, bedrijfskundig en juridisch terrein. 2. Van de leden wordt verwacht dat zij de grondslag en de doelstelling van de stichting onderschrijven. 3. De toezichthoudend bestuurders dienen in staat te zijn de relevantie van maatschappelijke trends voor het onderwijs te beoordelen en als collectief in staat te zijn te voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur/bestuurder. 4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen van de als bijlage toegevoegde profielschets. Artikel 18 Taken 1. Het algemeen bestuur houdt toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en op het funtioneren van de directeur/bestuurder en de scholen in het bijzonder. 2. Het algemeen bestuur houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting 3. Het algemeen bestuur heeft als taak er op toe te zien dat het onderwijs op de scholen van goede kwaliteit is en geborgd wordt. 4. Het algemeen bestuur ziet erop toe dat de directeur/bestuurder het beleid vanuit een strategische visie vorm geeft in meerjarenplannen en jaarplannen. 5. Het algemeen bestuur geeft of onthoudt goedkeuring aan (voorgenomen) besluiten van de directeur/bestuurder waarvoor conform de statuten of dit bestuursreglement de voorafgaande goedkeuring van de toezichthoudend bestuurders vereist is. 6. Het algemeen bestuur staat de directeur/bestuurder met raad terzijde en fungeeert als klankbord. Bij de uitoefening van het toezicht door het algemeen bestuur staan de volgende criteria centraal: - realisatie van de missie en visie van de stichting; - realisatie van het strategisch beleid van de stichting; - het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid; - bewaking van de onderwijskwaliteit op de scholen van de stichting, zowel ten aanzien van leerresultaten als ten aanzien van tevredenheid van ouders en maatschappelijke omgeving; - bewaking van continuïteit van de stichting, ondermeer uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën; - uitoefenen van goed werkgeverschap, ondermeer blijkend uit tevredenheid van personeel; - bewaking van adequate randvoorwaarden voor het functioneren van de scholen, waaronder een gezonde en veilige leer- en werkomgeving; - rechtmatig bestuur en beheer van de stichting; - rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen; - naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor goed bestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft. Artikel 20 Informatie 1. Het algemeen bestuur is bevoegd bij de directeur/bestuurder alle informatie in te winnen die binnen de stichting aanwezig is en het voor zijn toezichthoudende taak van belang acht. 2. Ontvangt een lid van het algemeen bestuur uit een andere bron dan de directeur/bestuurder informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de overige leden van het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder op de hoogte zal stellen. 3. Het algemeen bestuur voert in beginsel één keer per jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder een gesprek met de accountant over de jaarrekening. 4. Het algemeen bestuur voert één keer per jaar een gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, dan wel met een vertegenwoordiging ervan, over de algemene gang van zaken binnen de scholen van de stichting. 5. Het algemeen bestuur voert één keer per jaar een gesprek met de gezamenlijke directeuren van de scholen over de algemene gang van zaken binnen de scholen van de stichting. Artikel 21 Belangenverstrengeling 1. Elk lid van het algemeen bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstrengeling ontstaat tussen de stichting en het betreffende lid van het algemeen bestuur, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen. 2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon waar het betreffende lid van het algemeen bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Artikel 22 Verslag algemeen bestuur Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging wordt door het algemeen bestuur een verslag opgesteld, waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen: - de samenstelling, (her)benoemingen en benoemingsperioden van de leden van het algemeen bestuur; - het aantal vergaderingen van het algemeen bestuur; - een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld; - het (niet) verlenen van de door de directeur/bestuurder gevraagde goedkeuring voor (voorgenomen) besluiten waarvoor, op grond van de statuten en dit 11 bestuursreglement, de voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur vereist is; - overige van belang zijnde informatie. Artikel 23 Gedragsregels en geheimhouding 1. Het algemeen bestuur treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen. 2. De leden van het algemeen bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting tot geheimhouding eindigt niet bij de beëindiging van het bestuurslidmaatschap. 3. De leden van het algemeen bestuur zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de van haar uitgaande scholen. 4. De leden van het algemeen bestuur mogen noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting. 5. De leden van het algemeen bestuur onthouden zich als regel van overleg met organen van de stichting of personen in dienst van de stichting (anders dan de directeur/bestuurder). Indien vanwege bijzondere omstandigheden een dergelijk overleg het algemeen bestuur toch gewenst voorkomt, dan onthoudt het algemeen bestuur zich van enig standpunt dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met de directeur/bestuurder. Artikel 24 Vergoedingen 1. De leden van het algemeen bestuur ontvangen een jaarlijkse vergoeding die wordt vastgesteld op basis van daarvoor voor de sector primair onderwijs landelijk gangbare leidraden. Deze vergoeding is vastgesteld op € 2.500,- (twee en een half duizend euro). 2. De beschikbare vergoeding geldt mede als tegemoetkoming voor in het kader van de functie normaal te maken kosten (kilometers, telefoon- en mailkosten, kopieerkosten e.d.). 3. De vergoeding wordt door de stichting uitgekeerd als bruto bedrag. Eventuele fiscale effecten zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de ontvanger. Bestuursvergaderingen 1. Het bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk of noodzakelijk acht of drie van de overige bestuursleden, respectievelijk de directeur/bestuurder, onder opgave van redenen, de voorzitter hierom verzoekt. 2. De agenda voor de bestuursvergaderingen worden voorbereid door de voorzitter en de directeur/bestuurder aan de hand van de bestuursjaarkalender. 3. Alle bestuursleden ontvangen de uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken. 4. Alle bestuursleden zijn gerechtigd tot het uitbrengen van één stem, met dien verstande dat de directeur/bestuurder geen stemrecht heeft ter zake van besluiten als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub c en artikel 7 lid 2 van dit reglement. 5. Indien dit voor de uitoefening van de toezichthoudende taak wenselijk wordt geacht, kan het algemeen bestuur buiten aanwezigheid van de directeur/bestuurder vergaderen. 6. Het algemeen bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directeur/bestuurder. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de directeur/bestuurder te evalueren, de relatie en het functioneren tussen het algemeen bestuur en de directeur/bestuurder, alsmede het functioneren van het algemeen bestuur te bespreken. In de gevallen waarin dit reglement, noch de statuten voorzien, beslist het algemeen bestuur. Vastgesteld op 1 augustus 2013, Amsterdam Bijlage Profielschets voor het bestuur als bedoeld in artikel 16 lid 3 van het bestuursreglement. 1. De leden van het bestuur dienen de grondslag en doelstelling van de stichting te onderschrijven. 2. Geen lid van het bestuur kunnen zijn: - personen die in dienst zijn van de stichting of vijf jaar of korter geleden in dienst zijn geweest van de stichting (behoudens leden van directeur/bestuurder voor zover het algemeen bestuur besluit deze personen te benoemen in dienst van de stichting); - leden van een medezeggenschapsorgaan van een onder de stichting - personen die als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen betrokken zijn voor de stichting dan wel voor de wederpartij van de stichting; - personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting; - personen die deel uitmaken van een bestuur, raad van beheer of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of organisatie voor onderwijs in de regio waarmee onverenigbare belangen zouden kunnen bestaan, alsmede de bloed- en aanverwanten van deze personen in de eerste graad. 1. Leden van het algemeen bestuur moeten in staat zijn als lid van een toezichthoudend bestuur te kunnen functioneren. In dat verband moet een bestuurslid oog hebben voor het nemen van strategische beslissingen. Hij of zij moet beschikken over een analytisch vermogen en moet kunnen denken in strategische kaders en zich kunnen richten op het scheppen van randvoorwaarden. 2. Leden van het algemeen bestuur moeten zicht hebben op de samenleving waarin de school functioneert. In dat kader is het gewenst dat in het bestuur leden zitten die netwerkverbindingen hebben met de ouders van de school en met de Islamitische geloofsgemeenschap in Amsterdam. 3. Leden van het algemeen bestuur worden geacht ondanks de aanwezigheid van specialistische kennis en ervaring op een of meer deelterreinen, in staat is als generalist te kunnen functioneren. 4. Leden van het algemeen bestuur dienen ter versterking van de klankbordfunctie van het bestuur over kennis en ervaring te beschikken op één of meer van de volgende deelterreinen: - bestuurlijke verhoudingen; - onderwijs en jeugdzorg; - financiën en bedrijfsvoering; - juridische aangelegenheden; 5. De leden van het algemeen bestuur dienen: - te beschikken over een HBO- of academisch denk- en werkniveau; - op strategisch niveau te kunnen opereren; - ervaring te hebben met besturen en/of het houden van toezicht; - in staat te zijn op hoofdlijnen processen analyseren en daarbinnen besluiten te nemen; - bestuurstechnieken te kunnen hanteren, zoals het toepassen van communicatieve vaardigheden, hoofd- en bijzaken signaleren en delegeren; - afstandelijkheid en betrokkenheid te kunnen combineren; - beoordelen/controleren te kunnen combineren met adviseren/stimuleren; - in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken; - objectief en onpartijdig te zijn; - over reflectief vermogen en relativeringsvermogen te beschikken; - in staat te zijn tot collegiale samenwerking. Van de voorzitter van het algemeen bestuur worden, onverminderd de hiervoor genoemde vereisten, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij: a) het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen; b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van het bestuur; c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van het bestuur en die van de directeur; d) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten. Artikel 2 Algemeen Artikel 4 Goed bestuur Directeur/bestuurder Artikel 5 Samenstelling en benoeming Artikel 7 Taken en bevoegdheden Artikel 11 Informatieverstrekking aan het algemeen bestuur Artikel 13 Belangenverstrengeling Artikel 14 Gedragsregels en geheimhouding Het algemeen bestuur Artikel 16 Samenstelling en benoeming Artikel 20 Informatie Artikel 22 Verslag algemeen bestuur Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging wordt door het algemeen bestuur een verslag opgesteld, waarin onder meer de volgende onderwerpen aan de orde komen: Artikel 23 Gedragsregels en geheimhouding
Erwin Verschoor, Directeur
Snijders Advocaten, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Advocaat Medewerker Personen- en Familierecht Snijders Familierecht, hét familierechtkantoor uit ’s-Hertogenbosch, en onderdeel van de Snijders Group, breidt wegens aanhoudende groei haar team verder uit. Snijders Familierecht is expert op het gebied van diverse familierechtelijke kwesties: echtscheidingen, kwesties over kinderen, afstammingsproblematiek, maar ook erfrecht. Dit doen we stevig, helder en daadkrachtig doch met oog voor het persoonlijke verhaal dat iedere cliënt heeft. Vacature Advocaat Medewerker Personen- en Familierecht Wat verwachten wij? Je draagt op actieve wijze bij aan de verdere ontwikkeling van ons kantoor. Je verleent juridische bijstand in de ruimste zin van het woord, dus door middel van het opstellen van adviezen en processtukken, maar bijvoorbeeld ook door het maken van alimentatieberekeningen. Ook het voeren van besprekingen, onderhandelingen en het ter zitting bepleiten van stukken zullen tot je dagelijkse werkzaamheden behoren. Je onderhoudt bovendien proactief contact met je cliënten. Je toont begrip voor hun situatie, biedt een luisterend oor indien dat nodig is, maar je bent ook eerlijk, zodat cliënten een realistisch doel voor ogen hebben. Wie zoeken wij? Jij bent een gedreven advocaat met minimaal 5 jaar ervaring. Je hebt ruime ervaring in zowel de advies- als de procespraktijk, en bij voorkeur heb je ervaring als mediator. Ook beschik je over uitstekende communicatieve en commerciële kwaliteiten, zodat je in staat bent onze bloeiende praktijk verder uit te bouwen. Wij zoeken bovendien iemand met de intrinsieke drive om iedere dag weer kwaliteit te leveren, en de bereidheid om zichzelf te blijven ontwikkelen. Verder ben je een aanvulling op het team van ongeveer 30 personen van Snijders Group, door jouw betrokkenheid, enthousiasme & collegialiteit. Wat bieden wij? Een verantwoordelijke en afwisselende baan in een team van enthousiaste en gedreven eigentijdse professionals. Uiteraard met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om in gesprek te gaan tot mede ondernemerschap binnen de familiepraktijk. We zoeken top kwaliteit en moedigen daarom het volgen van specialisatieopleidingen (zoals de vFAS) aan, en vanzelfsprekend bekostigen wij die ook. Spreekt bovenstaande jou aan, althans ben jij die senior advocaat waar wij naar op zoek zijn? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief en CV te e-mailen naar Commercieel Directeur Merel van der Bijl, mvdbijlsnijders-advocaten.nl . Voor meer informatie of vragen vooraf omtrent deze vacature, is zij ook te bereiken op 073- 7200 200. Herkent u zichzelf in deze vacature en heeft u zin om aan de slag te gaan bij Snijders Advocaten? Solliciteer dan direct Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Als advocaat uit Den Bosch zijn wij werkzaam voor veel toonaangevende (familie)bedrijven door heel Nederland. Van beursgenoteerd tot (groot-) MKB, van gemeente tot woningbouwcorporatie. Veel bedrijven kiezen voor juridisch advies voor Snijders vanwege onze topkwaliteit, onze pragmatische, doelgerichte aanpak en vaak ook de betere prijsstelling. Lidewij Welten Lidewij Welten, Tophockeyster HC Den Bosch In mijn hoedanigheid als tophockeyster van Hockey Club Den Bosch en het Nederlands Elftal ben ik bijna 24/7 bezig met [] Op eigen keuze bij Snijders gekomen en direct hartelijk ontvangen. Denken mee in het dossier en staan altijd voor je [] Bij Mercedes Benz is onze slogan ‘das beste oder nichts’. Zo heb ik ook de samenwerking met Snijders Advocaten ervaren [] Erwin Verschoor, Directeur Toen wij besloten om met MPS I Martinair Party Service zelfstandig actief te worden in de markt, zochten wij een [] Martijn Wittebol, Credit Manager Renault Trucks Wij zijn heel tevreden over de samenwerking met Snijders Advocaten, volgens onze beleving staat er echt een team achter ons, [] Leo Aardoom, Director Lodige Benelux, leverancier van lift- en transportsystemen, maakt al enkele jaren gebruik van de diensten van Snijders Advocaten. Naast de [] Als HR manager is het belangrijk om up to date te zijn in het arbeidsrecht. De kans op fouten wordt [] Sinds bijna tien jaar is Snijders Advocaten onze huisadvocaat. Het is een advocatenkantoor dat meedenkt met de ondernemer en vanuit [] Henri van den Wassenberg, Directeur ERIB Wat ons aantrekt in Snijders Advocaten is de snelheid waarmee zaken worden opgepakt alsmede de sterke inhoudelijke argumentatie. Kenmerken van [] Tilaa Tilaa BV maakt gebruik van de dienstverlening van Snijders Advocaten op zeer uiteenlopende gebieden, of het nu gaat om HR, [] Lidewij Welten Lidewij Welten, Tophockeyster HC Den Bosch In mijn hoedanigheid als tophockeyster van Hockey Club Den Bosch en het Nederlands Elftal ben ik bijna 24/7 bezig met [] Op eigen keuze bij Snijders gekomen en direct hartelijk ontvangen. Denken mee in het dossier en staan altijd voor je [] Bij Mercedes Benz is onze slogan ‘das beste oder nichts’. Zo heb ik ook de samenwerking met Snijders Advocaten ervaren [] Erwin Verschoor, Directeur Toen wij besloten om met MPS I Martinair Party Service zelfstandig actief te worden in de markt, zochten wij een [] Martijn Wittebol, Credit Manager Renault Trucks Wij zijn heel tevreden over de samenwerking met Snijders Advocaten, volgens onze beleving staat er echt een team achter ons, [] Leo Aardoom, Director Lodige Benelux, leverancier van lift- en transportsystemen, maakt al enkele jaren gebruik van de diensten van Snijders Advocaten. Naast de [] Als HR manager is het belangrijk om up to date te zijn in het arbeidsrecht. De kans op fouten wordt [] Sinds bijna tien jaar is Snijders Advocaten onze huisadvocaat. Het is een advocatenkantoor dat meedenkt met de ondernemer en vanuit [] Henri van den Wassenberg, Directeur ERIB Wat ons aantrekt in Snijders Advocaten is de snelheid waarmee zaken worden opgepakt alsmede de sterke inhoudelijke argumentatie. Kenmerken van [] Tilaa Tilaa BV maakt gebruik van de dienstverlening van Snijders Advocaten op zeer uiteenlopende gebieden, of het nu gaat om HR, [] Wij scoren gemiddeld een 8, 8 op basis van 28 referenties
Junior Finance Assistant Amsterdam, Amsterdam
Projob, Amsterdam, Noord-Holland
Zoek jij een baan op financieel gebied waarin je veel afwisseling in je functie hebt? Onze opdrachtgever, een toonaangevend internationaal advocaten kantoor is zoek naar een Junior Finance Assistant (Billing) Over het bedrijf Vooraanstaand internationaal advocatenkantoor met een pragmatische, snelle en hoogwaardige dienstverlening. Salaris en aantal uur per week €2715,- o.b.v. 40 uur 40 uur Over de functie Als Junior Finance Assistant zorg je er samen met de advocaten voor dat hun facturen op tijd en nauwkeurig worden ingediend zodat het kantoor haar overeenkomsten met cliënten naleeft en zich houdt aan de wet- en regelgeving. Het is jouw verantwoordelijkheid dat de cliënten tijdig en nauwkeurige financiële informatie ontvangen. Je stuurt hierbij assistenten aan die vanuit het service kantoor in Ierland werken. Wat ga je doen: Uitgaande facturen verzorgen in overleg met de desbetreffende advocaat; Overzichten maken van de lopende zaken van de advocaten; Zorgdragen voor het billing proces samen met de billing assistenten. Wie zoeken wij: Voor deze functie zoeken wij een teamplayer, iemand die goed onder druk kan werken, kan multitasken, cijfermatig en analytisch sterk is en over adviesvaardigheden beschikt. Verder ben je enthousiast en heb je een proactieve aanpak in je werk. We vragen om minimaal één jaar relevante werkervaring binnen Finance, beschik je over een hbo werk- en denkniveau en heb je, bij voorkeur, een economische of financiële studie afgerond. Ook heb je uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands en geen 9 tot 5 mentaliteit. Wat biedt de opdrachtgever: Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een aantrekkelijke pensioenregeling, goede reiskostenvergoeding, abonnement bij een luxe gym in Amsterdam; Verschillende relevante trainingen zoals communicatie, effectief werken, feedback geven & ontvangen en cursussen zoals mindfulness of communicatie; De mogelijkheid om je in te zetten voor goede doelen; Een royale winstdeling; Contact Ben je enthousiast geworden door bovenstaande informatie en herken je jezelf in het gevraagde profiel? Reageer via de sollicitatiebutton en voeg je CV en korte motivatie toe. Voor meer informatie bel 020-5738300. We zien jouw sollicitatie graag tegemoet 50b95006fd04dd3b15821536255826a2
Advocaat M&A
Robert Walters, Oudwijk, Utrecht, UT, BE
Vol enthousiasme zijn wij voor Wijn & Stael Advocaten in Utrecht, op zoek naar een Advocaat-medewerker M&A. Wil jij met passie en professionaliteit dit groeiende en hardwerkende team komen versterken? Heb jij enkele jaren ervaring in de fusie en overnamepraktijk en wil jij graag jouw juridische, commerciële en persoonlijke skills ontwikkelen?Lees dan verder Description Wanneer je bij Wijn & Stael Advocaten gaat werken, stap je in een dynamisch en modern advocatenkantoor in het hart van Utrecht. Samen met zo'n 60 collega's werk je elke dag met hart en ziel aan de best mogelijke juridische dienstverlening. Oprechte betrokkenheid en interesse in cliënten en collega's. Plezier in het vak en naast hard werken is er volop ruimte voor een privéleven. Kantoor Wijn & Stael is een kantoor voor mensen met ambities. Er worden complexe en interessante zaken behandeld die regelmatig de landelijke media halen. Dit biedt volop mogelijkheden voor mensen die in de top van de advocatuur willen meedraaien. Als advocaat-medewerker krijg je een grote eigen verantwoordelijkheid, waarbij je natuurlijk altijd een beroep kunt doen op je ervaren kantoorgenoten. De cultuur bij Wijn & Stael is open; sociale contacten, samenwerking en aandacht voor ontwikkeling en opleiding zijn belangrijke pijlers van het succes en de groei van het kantoor. Advocaat M&A Wijn & Stael heeft een groeiende M&A-sectie. Vanwege het succes van deze praktijk en de verdere uitbouw daarvan zijn wij op zoek naar een ambitieuze Advocaat-medewerker met minimaal 4 jaar ervaring in fusies & overnames. Je hebt goede kennis van transactie-structuren, beheerst boek 2 BW uitstekend en het draften van overeenkomsten heb je goed in de vingers. Je wordt aangetrokken door een omgeving waarbij je de steun en flexibiliteit voelt om jezelf verder te ontplooien en jouw werkzaamheden daarop af te stemmen. Je kan minder complexe transacties (nagenoeg) zelfstandig behandelen waarbij je altijd beroep kunt doen op meer ervaren kantoorgenoten. Je bent een teamspeler en communicatief sterk. We zoeken een veelzijdige kandidaat. Je bent in staat bent om met een analytisch vermogen zelfstandig werk van hoge kwaliteit te leveren. Creativiteit is vereist om zo het beste resultaat voor de cliënt te bereiken. Wij zijn op zoek naar bevlogen kandidaten die het verschil maken en toegevoegde waarde bieden. Wat heeft Wijn & Stael te bieden? Wijn & Stael heeft een groeiende sectie M&A, die bestaat uit één partner, twee advocaat-medewerkers en één advocaat-stagiair. Vanwege het succes van deze praktijk en de verdere uitbouw daarvan zijn wij op zoek naar een derde advocaat-medewerker. Je zal bijdragen aan mooie M&A transacties in een leuk, gezellig team met aandacht voor de menselijke maat. In het eerste jaar zal je intensieve begeleiding krijgen om de inbedding binnen het M&A team te borgen. Doordat je veel contact met cliënten hebt, zijn goede sociale vaardigheden en gevoel voor verhoudingen essentieel. We verwachten dat je in staat bent om met een sterk analytisch vermogen, werk van hoge kwaliteit te leveren. Een grote mate van flexibiliteit is in de M&A-praktijk een must. Aangezien er binnen de M&A-sectie intensief wordt samengewerkt om de beste resultaten voor de cliënt te behalen, zoeken we een enthousiaste collega die gemakkelijk zijn weg vindt in het team. Samenwerken, optimisme, teamgeest en klantgedrevenheid zijn eigenschappen die precies op jou van toepassing zijn. Werken bij Wijn & Stael Je komt te werken in een statig pand midden in de prachtige binnenstad van Utrecht, met uitzicht op de singel. Jouw collega's werken met passie voor hun vak en dat is goed merkbaar in de onderling plezierige sfeer waar veel wordt samengewerkt. Anderzijds wordt de advocatuur op topniveau bedreven en krijgt iedereen de mogelijkheid het maximale uit zichzelf te halen. Er is veel ruimte voor ontwikkeling en verdieping op zowel juridisch als persoonlijk vlak. Indien dat past binnen jouw ontwikkeling en ambitie, behoort ook het volgen van een specialisatie-opleiding tot de mogelijkheden. Solliciteren Wil jij je carrière als M&A-advocaat naar een volgend level tillen? Beschik je over een goed CV, waaruit blijkt dat je naast je studie of werk ook nog andere activiteiten hebt ondernomen? Beschik je over een brede interesse en ben je maatschappelijk betrokken? Heb je een stevige persoonlijkheid? En herken je je volledig in bovengenoemde omschrijving? Neem dan snel contact op met het legal team van Robert Walters.
Bestuursrecht | Omgevingsrecht
De Kempenaer Advocaten, Arnhem, Gelderland
Wij zoeken een bevlogen advocaat met passie voor het omgevings- en bestuursrecht. Heb jij enkele jaren ervaring met het omgevingsrecht én ben je toe aan een overstap naar een kantoor waar juridische topkwaliteit wordt geleverd vanuit een inspirerende en collegiale werksfeer? Dan zoeken wij jou De Kempenaer Advocaten Wij zijn een middelgroot advocatenkantoor in Arnhem. We werken regionaal, nationaal en internationaal voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches. Onze advocaten werken op hoog niveau en met passie voor hun vak aan uitdagende zaken. Zij vertalen complexe juridische vraagstukken naar heldere adviezen en concrete oplossingen Wij werken samen in een open, inspirerende en collegiale sfeer. Dat kenmerkt onze cultuur. Zo boeken we niet alleen de beste resultaten voor onze cliënten, maar halen we ook het beste uit onszelf. Zowel de cliëntengroep als het vakinhoudelijke werkveld van onze sectie bestuursrecht is breed: Wij staan (semi-)overheden, woningbouwcorporaties en (zorg)instellingen bij, maar ook aannemers, projectontwikkelaars, VvE’s, (vastgoed)bedrijven en particulieren die met overheden te maken hebben. Adviseren en procederen doen wij o.a. op het gebied van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, milieurecht, handhaving & toezicht, openbare orde & veiligheid, openbaarheid van overheidsinformatie, subsidies, onteigeningsrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht. Vanwege de uitbouw en de groei van onze praktijk zoeken wij versterking voor onze drie bestuursrechtadvocaten Jouw eigenschappen en kwaliteiten je bent thuis in het omgevingsrecht en bestuursrecht en hebt minimaal 5 jaar ervaring in het juridische werkveld; je bent communicatief sterk, bent commercieel en hebt ambitie om een eigen praktijk op te bouwen; je hebt gevoel voor politieke verhoudingen, bent goed op de hoogte van en betrokken bij ontwikkelingen die voor je praktijk én cliënten relevant zijn; je houdt voortdurend het belang van de cliënt voor ogen en stemt je advies daarop af; je bent een sterke persoonlijkheid, zoekt de verbinding met anderen en hebt een gezonde dosis nuchterheid. Ons aanbod werken bij het oudste advocatenkantoor van Nederland in een inspirerende omgeving; de mogelijkheid om een bloeiende praktijk op te bouwen en eigen initiatieven te ontplooien, met aandacht voor ontwikkeling en verdieping op zowel juridisch als persoonlijk vlak; een collegiale en informele sfeer met ruimte voor sociale contacten en activiteiten; deel uitmaken van een gedreven team; een goede werk-privébalans; een beloningssysteem met doorgroeimogelijkheden, afhankelijk van ervaring en praktijkresultaat; Prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 28 vakantiedagen, een collectieve pensioenregeling, (specialisatie)opleiding; de mogelijkheid om parttime en gedeeltelijk thuis te werken; de faciliteiten en middelen om zowel op kantoor als elders veilig en prettig te kunnen werken. een kantoor dat zowel met het openbaar vervoer als eigen vervoer goed bereikbaar is en omgeven door groen. Herken jij je in bovenstaande omschrijving én ben je toe aan een volgende stap in jouw carrière? Stuur dan je motivatiebrief en CV aan Els Koot, kantoordirecteur, via e.kootdekempenaer.nl . Binnen twee weken ontvang je bericht of je wordt uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. De Kempenaer is met recht betrokken sinds 1816. We zijn geworteld in Arnhem en werken regionaal, nationaal en internationaal voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches. Onze advocaten zoeken de verbinding en vertalen juridische vraagstukken naar heldere adviezen en concrete oplossingen. Zakelijk betrokken, maar altijd persoonlijk en ongedwongen; zo is De Kempenaer Advocaten al meer dan 200 jaar.
Advocaat arbeidsrecht in de zorg
TeekensKarstens via Terra Legal Search, NL, Vondellaan, Leiden, Zuid-Holland
Advocaat arbeidsrecht in de zorg Opdrachtgever : TeekensKarstens advocaten notarissen Locatie : Leiden Status : Werving van Kandidaten Heb je na je stage de stap gemaakt naar advocaat-medewerker, ervaring opgedaan en ben je toe aan je volgende stap? In het kader van de groeidoelstellingen voor de komende jaren, is Terra Legal Search voor TeekensKarstens advocaten notarissen (TK) op zoek naar een advocaat Arbeidsrecht in de Zorg. Het betreft een functie voor 32-40 uur met als standplaats Leiden. TK is een kantoor waar ongecompliceerd hard maar met plezier en humor gewerkt wordt in hechte teams, met veel ruimte voor zelfstandigheid, doorgroei en ambities. Wil je graag uitdagend werk, een prima werk- en privébalans, fijne collega’s, prettige klanten, volop ruimte voor eigen initiatief én ontwikkeling binnen je vakgebied? Dan nodigen wij je graag uit via het sollicitatieformulier verder te lezen en te solliciteren. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
Advocaat-medewerker Corporate/M&A
YER Recruitment Solutions B.V., Amsterdam, Noord-Holland, NH
Bedrijfsomschrijving Als specialisten in het ondernemingsrecht geeft deBreij doelgericht advies en is het kantoor in staat om duidelijk stelling te nemen. Dat doet deBreij op basis van unieke ervaring in (public & private) M&A, private equity en venture capital transacties. Het werk houdt niet op bij het sluiten van een deal. Ook daarna zijn de advocaten van deBreij graag een vertrouwde adviseur over governance of vennootschappelijke structuur, commerciële overeenkomsten en andere vraagstukken die spelen in ondernemingen.De cliënten van deBreij bestaan uit vooraanstaande strategische partijen, banken en institutionele investeerders, fondsen, informal investors, founders, corporate finance adviseurs en managementteams. Functieomschrijving deBreij is volledig gericht op de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk en M&A in het bijzonder. Als advocaat-medewerker begeleid je onder andere fusies en overnames, joint ventures, financieringsrondes, management buy-outs en ‘debt to equity’ transacties. Functie-eisen deBreij zoekt niet zomaar advocaten, maar het liefst mensen met een sterk karakter en een eigen aanpak. Verder heb je tussen de 4 en 7 jaar werkervaring als advocaat en voornamelijk ervaring met ondernemingsrecht, M&A in het ; Arbeidsvoorwaarden deBreij biedt een uitstekend salaris, een bonus- en pensioenregeling en nog een aantal andere leuke arbeidsvoorwaarden (zoals 1 keer per week bootcamp en een jaarlijkse skivakantie).
Vacature advocaat-medewerker onroerend goedrecht en huurrecht
Mr M. Bosman Advocatuur B.V., Arnhem, Gelderland
Advocatenkantoor Bosman is per direct op zoek naar een advocaat-medewerker in het bezit van een stageverklaring met reeds enkele jaren ervaring binnen het onroerend goedrecht en huurrecht. Advocatenkantoor Bosman is een dynamisch, no nonsens kantoor nabij het centrum van Arnhem, gelegen in de prachtige groene omgeving van de Veluwe, met specialisaties op het gebied van bestuurs-, handels-, contracten-, huur-, arbeids- en strafrecht. Hoewel de belangen van onze cliënten centraal staan, hechten we aan een onderling goed contact en een goed evenwicht tussen onze privé- en zakelijke belangen. Voor de uitbreiding van het kantoor zijn wij op zoek naar een ambitieuze collega met een voltooide stage en minimaal drie jaar werkervaring als advocaat in het onroerend goedrecht en huurrecht. De kandidaat is niet alleen ambitieus, commercieel en zelfstandig maar tevens empathisch en communicatief zeer begaafd. Vereist wordt diepgaande kennis van het privaat- en publiekrecht binnen het onroerend goedrecht en een goede kennis van het huurrecht alsmede kennis van het vermogensrecht in brede zin. Kennis van het arbeidsrecht strekt tot aanbeveling. Je ziet het als een uitdaging om de jouw toebedeelde praktijk zelfstandig verder uit te bouwen. Bij gebleken geschiktheid bestaat er op termijn de mogelijkheid tot toetreding tot een samenwerkingsverband. Wij bieden: · goede arbeidsvoorwaarden; · aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; · ondersteuning en coaching; · een gevarieerde praktijk; · mooie en goed geoutilleerde kantoorruimtes; · een pracht omgeving (de Veluwe). Mail jouw motivatie en CV naar infobosman-advocaten.nl t.a.v. de heer mr. M.E. Bosman. www.bosmanadvocaten.nl
Legal Counsel
Onze client, Den Haag, Zuid-Holland
Onze client is één van de snelst groeiende ondernemingen in de dienstverlening voor flexibele arbeid. Als Legal Counsel wordt u hét juridische geweten van de juridische huishouding van deze snel groeiende organisatie. U werkt samen met een collega jurist/advocaat gespecialiseerd in arbeid- en franchiserecht en externe juristen, waarbij u rechtstreeks rapporteert aan de CEO (DGA) en CFO. Uw dagelijkse werkzaamheden omvatten het beheren van lease overeenkomsten, leveringsvoorwaarden, incasso begeleiding, groepsovereenkomsten, leveranciersovereenkomsten, verkoopovereenkomsten, raamovereenkomsten, verpandingovereenkomsten, registraties KvK, procuraties, deponeren jaarstukken, intercompany overeenkomsten, Aandeelhoudersvergaderingen en het begeleiden van (interne) herstructureringen. Meer dan vijf jaar vergelijkbare werkervaring als advocaat of bedrijfsjurist; Een brede juridische vakkennis en interesse, met name op het gebied van algemeen verbintenissenrecht, vennootschapsrecht en bij voorkeur ook franchiserecht. Het vermogen om goede analyses te maken van juridische risico’s en commerciële belangen; Klant- en resultaatgericht en oog voor detail; Onafhankelijk, helder en overtuigend in de communicatie; Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; Teamplayer.
(Sr.) Legal Counsel (Amsterdam)
Caceis, Zuidoost, Amsterdam, EE
Wil jij als ondernemende jurist een actieve bijdrage leveren aan het succes en de groei van CACEIS Bank? Binnen ons betrokken en veelzijdige team van 5 collega’s werken wij als partner en adviseur samen met de business aan onder andere contractonderhandelingen en nieuwe productontwikkelingen. Kun jij klantbehoeftes, marktontwikkelingen wijzigingen in wet- en regelgeving vertalen naar de juridische praktijk? Heb jij de expertise en ervaring in de financiële markt en een internationale setting om deze uitdaging aan te gaan en de belangen van CACEIS Bank te behartigen? Dan komen we graag met je in contact. Functieomschrijving Als partner van de business ben je actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Samen met de business en je internationale collega’s zoek je naar goede en efficiënte oplossingen voor CACEIS en haar klanten. Je werkt in een professioneel hecht team waarbij kennis wordt gedeeld en je jezelf als specialist of generalist kunt ontwikkelen. Je werkzaamheden bestaan uit het voeren van contractonderhandelingen, het meewerken aan productontwikkeling en het opstellen van contracten. Verder zal je nieuwe wet- en regelgeving implementeren in de bestaande dienstverlening of adviseren voor het ontwikkelen van nieuwe diensten op basis van deze nieuwe wetten. Aangezien wij nu onderdeel uitmaken van CACEIS, zal je geregeld samenwerken met je internationale collega’s. Wat vragen we van jou? Je bent in staat om klantbehoeftes en marktontwikkelingen te analyseren en de gevolgen ervan te vertalen naar bruikbaar juridisch advies. Je bent een enthousiaste, pragmatische teamspeler die graag complexe uitdagingen aangaat. Verder ben je analytisch sterk en heb je uitstekende communicatieve vaardigheden. Wat vragen wij? • Afgeronde WO-studie rechten met kennis van het effectenrecht (Wft) en/of beleggings- en pensioenfondsen (en regels met betrekking tot uitbesteding door pensioenfondsen); • vanaf 5 jaar relevante werkervaring als advocaat , bedrijfsjurist of kandidaat-notaris of bedrijfsjurist in de financiële sector opgedaan, bijvoorbeeld bij een bank, een toezichthouder, een beleggings- of pensioenfonds of een trustkantoor; • teamspeler die veel plezier heeft in samenwerking maar ook prima zelfstandig kan werken; • Je vindt het leuk om in een internationale setting te werken. Wat bieden wij Een uitdagende rol als Legal Counsel in een dynamische werkomgeving. Je werkt in het kloppend hart van de effectenindustrie voor de grootste financiële spelers. Bij ons vind je een compacte organisatie met korte communicatielijnen, eigen verantwoordelijkheid, snelle besluitvorming en een informele en collegiale sfeer waarbij je in een professionele omgeving werkt met een goede balans tussen werk en privé. CACEIS investeert graag in jouw persoonlijke ontwikkeling en kent goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een dertiende maand (totaal pakket tot circa €79K per jaar) op basis van 36 uur p/k. (Intern 16/17)
(Sr.) Legal Counsel (Amsterdam), Amsterdam
Caceis, Amsterdam, Noord-Holland
Wil jij als ondernemende jurist een actieve bijdrage leveren aan het succes en de groei van CACEIS Bank? Binnen ons betrokken en veelzijdige team van 5 collega’s werken wij als partner en adviseur samen met de business aan onder andere contractonderhandelingen en nieuwe productontwikkelingen. Kun jij klantbehoeftes, marktontwikkelingen wijzigingen in wet- en regelgeving vertalen naar de juridische praktijk? Heb jij de expertise en ervaring in de financiële markt en een internationale setting om deze uitdaging aan te gaan en de belangen van CACEIS Bank te behartigen? Dan komen we graag met je in contact. Functieomschrijving Als partner van de business ben je actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Samen met de business en je internationale collega’s zoek je naar goede en efficiënte oplossingen voor CACEIS en haar klanten. Je werkt in een professioneel hecht team waarbij kennis wordt gedeeld en je jezelf als specialist of generalist kunt ontwikkelen. Je werkzaamheden bestaan uit het voeren van contractonderhandelingen, het meewerken aan productontwikkeling en het opstellen van contracten. Verder zal je nieuwe wet- en regelgeving implementeren in de bestaande dienstverlening of adviseren voor het ontwikkelen van nieuwe diensten op basis van deze nieuwe wetten. Aangezien wij nu onderdeel uitmaken van CACEIS, zal je geregeld samenwerken met je internationale collega’s. Wat vragen we van jou? Je bent in staat om klantbehoeftes en marktontwikkelingen te analyseren en de gevolgen ervan te vertalen naar bruikbaar juridisch advies. Je bent een enthousiaste, pragmatische teamspeler die graag complexe uitdagingen aangaat. Verder ben je analytisch sterk en heb je uitstekende communicatieve vaardigheden. Wat vragen wij? • Afgeronde WO-studie rechten met kennis van het effectenrecht (Wft) en/of beleggings- en pensioenfondsen (en regels met betrekking tot uitbesteding door pensioenfondsen); • vanaf 5 jaar relevante werkervaring als advocaat , bedrijfsjurist of kandidaat-notaris of bedrijfsjurist in de financiële sector opgedaan, bijvoorbeeld bij een bank, een toezichthouder, een beleggings- of pensioenfonds of een trustkantoor; • teamspeler die veel plezier heeft in samenwerking maar ook prima zelfstandig kan werken; • Je vindt het leuk om in een internationale setting te werken. Wat bieden wij Een uitdagende rol als Legal Counsel in een dynamische werkomgeving. Je werkt in het kloppend hart van de effectenindustrie voor de grootste financiële spelers. Bij ons vind je een compacte organisatie met korte communicatielijnen, eigen verantwoordelijkheid, snelle besluitvorming en een informele en collegiale sfeer waarbij je in een professionele omgeving werkt met een goede balans tussen werk en privé. CACEIS investeert graag in jouw persoonlijke ontwikkeling en kent goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een dertiende maand (totaal pakket tot circa €79K per jaar) op basis van 36 uur p/k. (Intern 16/17) 50b95006fd04dd3b15821536255826a2
Bouw helemaal je eigen team op als salesmanager straatwerving goede doelen, Rotterdam
Work on, Rotterdam, Zuid-Holland
Vacaturebeschrijving: Binnen deze job krijg jij de kans om je eigen team van de grond af op te bouwen. Wat begint met het selecteren van de grootste salestijgers eindigt met het behalen van top resultaten in de direct sales. Met alles wat er tussenzit. Namens vele aansprekende goede doelen gaan jullie de straat op om nieuwe leden te werken. Maatschappelijke impact? Check Dit wordt jouw team, jouw toko. Flinke uitdaging? Zeker Doe je dit alleen? Dat dan weer niet. Organisatiebreed is er genoeg ervaring aanwezig om op terug te vallen. Administratieve taken, aandacht geven aan de werksfeer, je neemt het er graag allemaal bij. Alles om jullie resultaten door het dak te laten schieten. Leuk detail: er ligt direct een contract bij de opdrachtgever, een laptop telefoon van de zaak en tot €500.- bonus per maand op je te wachten. Waar kom jij te werken? Jij komt terecht bij een specialist in face-to-face marketing, promotie en werving. Ook wel bekend als direct sales. Met 18 vestigingen door het hele land weet men zich een gevestigde naam op dit gebied. Aan jou de schone taak om met je team in Rotterdam je stempel te gaan drukken. Iedereen om je heen is hier net als jij: jong, ambitieus en enorm gedreven om te knallen. De term 'work hard play hard' is hier zo'n beetje uitgevonden. Het behalen van goede resultaten staat uiteraard op 1, maar dit is niet compleet wanneer het vervolgens niet gevierd wordt. Is er reden voor een feestje? Reken dan maar dat iedereen flink uitpakt Hoe ziet jouw werkdag eruit? Het inkleuren van je werkdag laat ik geheel aan jou over. Kijkend naar de grote lijnen ga jij als echte aanvoerder: je eigen team recruiten, samenstellen, opbouwen en ondersteunen ditzelfde team aansturen binnen hun sales activiteiten dag in dag uit volop motiveren je team buiten bijstaan om ervoor te zorgen dat die targets behaald worden zorgen voor een topsfeer onderling. Jij weet precies hoe iedereen te kietelen om die recordcijfers te behalen Herken jij jezelf hierin? Have you got what it takes? Jij gaat in de smaak vallen wanneer je: beschikt over hbo werk- en denkniveau 1 tot 3 jaar werkervaring hebt opgedaan in een leidinggevende rol (bijvoorbeeld in een bijbaan) 40 uur per week beschikbaar bent binnen de aangegeven werktijden bekend staat als een motivator, inspirator en een oplossingsgerichte doorzetter jezelf herkent in de woorden: besluitvaardig, resultaatgericht en teamspeler Wat krijg je ervoor terug? Meer dan genoeg verantwoordelijkheden dus. Hier hoort uiteraard een fraaie tegenprestatie bij: direct een contract bij de opdrachtgever een laptop en telefoon van de zaak een startsalaris van 2000.- bruto per maand maandelijkse bonussen die kunnen oplopen tot €500.- volop doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden een persoonlijk opleidingsbudget En? Ben je verkocht? Solliciteer via de onderstaande button en ik help je graag bij het binnenhalen van deze te gekke job. Bellen mag natuurlijk ook. Doe dit naar 020- 716 38 53 en dan zorg ik dat ik opneem. 33b4a15966f06029c002ffcf65e1d64e
Advocaat-medewerker en/of Advocaat-stagiair
BBM Advocaten Putten, Putten, Gelderland
In verband met de groei van het kantoor is BBM Advocaten Putten per direct op zoek naar een advocaat-medewerker en/of advocaat-stagiair. Over ons BBM Advocaten Putten is in 2006 opgericht. Het heeft zijn hoofdvestiging in Putten, en beschikt daarnaast over een werk- / spreeklocatie in Apeldoorn. BBM Advocaten Putten heeft een jong en enthousiast team van advocaten en ondersteunende medewerkers. BBM Advocaten Putten heeft een brede praktijk van particuliere en zakelijke klanten, en verricht werkzaamheden op betalende en toevoegingsbasis. Wat zoeken wij? Wij zijn op zoek naar een advocaat-medewerker en/of advocaat-stagiair, die met passie wil werken in de algemene praktijk. Daarnaast heeft hij/zij goede juridische kennis en vaardigheden, kan goed in een team opereren en heeft feeling met de regio. De advocaat-stagiair zal breed worden opgeleid, om zich vervolgens in de loop van de jaren verder te specialiseren in één of enkele rechtsgebieden. Van de advocaat-medewerker wordt verwacht dat hij/zij zich al heeft gespecialiseerd in één of enkele rechtsgebieden. Wat bieden wij? BBM Advocaten Putten biedt goede arbeidsvoorwaarden in een prettige werksfeer waarbij veel ruimte wordt geboden voor persoonlijke ontwikkeling en groei. De beloning is marktconform. Heb je interesse in onze vacature? Stuur dan je (schriftelijke) sollicitatiebrief met curriculum vitae aan Sander Boeve, via de e-mail: boevebbmadvocaten.nl Contactgegevens BBM Advocaten Putten t.a.v. mr. C.A. Boeve Nijkerkerstraat 17 3882 PC PUTTEN
Legal Counsel
DPA Professionals, Middelburg, Zeeland
Wat je gaat doen: Ieder bedrijf is anders, van sector tot cultuur, van strategie tot uitvoering. Als Interim Legal Counsel krijg je de mogelijkheid om jouw juridische kennis in te zetten bij verscheidende, toonaangevende opdrachtgevers zoals Heineken, Pon, Sligro, ASML, Philips en Sabic. Op die manier doe je bedrijfsjuridische ervaring op in de breedste zin van het woord. Tegelijkertijd ondervind je wat voor type functie en/of organisatie het best bij je past. Door legitiem te “jobhoppen” ben je op een praktische manier bezig met jouw zelfontwikkeling. Daarnaast biedt DPA Professionals een ruim opleidingsbudget om jouw praktijkervaring te complimenteren met academische scholing. Ga de uitdaging aan door: Aan de slag te gaan met afwisselende interim-opdrachten op het gebied van Corporate/M&A, Commercial Contracting, Banking & Finance, IT en Real Estate; Een steile leercurve door te maken; Te ontdekken waar en hoe jouw talenten het best tot hun recht komen met onze gepersonaliseerde loopbaanbegeleiding; Een groot eigen netwerk op te bouwen waar je de rest van je carrière plezier van hebt. Bekijk hier de ervaring van Interim Legal Counsel René Hendriks De werkervaring van interim legal counsel René - YouTube Wat we vragen: Detachering brengt met zich mee dat je verschillende type juridische opdrachten bij verscheidene opdrachtgevers in uiteenlopende branches vervuld. Dit vraagt een grote dosis veerkrachtigheid en flexibiliteit van je. Bovendien vraagt het om sterke communicatieve vaardigheden en het uitstralen van vertrouwen Need to have: Een afgeronde master Rechtsgeleerdheid; Minimaal drie jaar werkervaring als advocaat en/of Legal counsel / bedrijfsjurist binnen het bedrijfsleven; Juiste werkervaring op het gebied van Corporate/M&A, Corporate/Commercial Litigation; Banking & Finance, IT of Real Estate; uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels. Nice to have: de wens om 32, 36, 40 uur aan de slag te gaan; een flexibele houding; een nieuwsgierige en proactieve instelling; een commerciële mindset. Wat we bieden: Een persoonlijke fieldmanager die jou begeleidt tijdens jouw dienstverband bij DPA Professionals. Tijdens de onboarding wordt onder andere jouw persoonlijk ontwikkelingsplan besproken en gedurende de opdrachten kan je met al jouw vragen bij jouw aangewezen fieldmanager terecht. Daarnaast bieden wij je binnen DPA een thuisbasis waarop je altijd kunt terugvallen. Wij stimuleren dat collega’s van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Hiervoor organiseren we regelmatig informele bijeenkomsten met onze Interim Legal Counsels. Zo gaan we elk kwartaal met alle Interim Legal Counsels gezellig ergens eten en organiseert DPA twee keer per jaar een groot feest. Ook krijg je van ons: Een bruto maandsalaris afgestemd op jouw achtergrond en de rol die je gaat vervullen; Een leaseauto of NS-Business Card; 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband; Een aantrekkelijke bonusregeling; Een pensioenregeling bij StiPP; een interessant opleidingsbudget (bijv. voor een Grotius Specialisatieopleiding; Een zorgpremiekorting als je, je aansluit bij onze collectieve zorgverzekering. Nieuwsgierig geworden of wil je gewoon meer informatie? Je kan contact opnemen met de recruiter, Pien Hoefakker, via 31682463904 of via pien.hoefakkerdpa.nl Je werkomgeving: Een overstap naar de rol van Interim Legal Counsel is eenvoudiger dan je denkt. Als jij je gedrevenheid, flexibiliteit en open persoonlijkheid meeneemt, doen wij de rest. Wij verbinden je met ons netwerk en openen nieuwe deuren naar vakinhoudelijke en persoonlijke groei. Onze marktkennis, ons sterke netwerk en het trackrecord van onze consultants in de juridische arbeidsbemiddeling helpen jou verder. Daarbij ondersteunen wij je met persoonlijke begeleiding en aansprekende opleidingen op maat.
Legal Counsel
DPA Professionals, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Den Bosch
Wat je gaat doen: Ieder bedrijf is anders, van sector tot cultuur, van strategie tot uitvoering. Als Interim Legal Counsel krijg je de mogelijkheid om jouw juridische kennis in te zetten bij verscheidende, toonaangevende opdrachtgevers zoals Heineken, Pon, Sligro, ASML, Philips en Sabic. Op die manier doe je bedrijfsjuridische ervaring op in de breedste zin van het woord. Tegelijkertijd ondervind je wat voor type functie en/of organisatie het best bij je past. Door legitiem te “jobhoppen” ben je op een praktische manier bezig met jouw zelfontwikkeling. Daarnaast biedt DPA Professionals een ruim opleidingsbudget om jouw praktijkervaring te complimenteren met academische scholing. Ga de uitdaging aan door: Aan de slag te gaan met afwisselende interim-opdrachten op het gebied van Corporate/M&A, Commercial Contracting, Banking & Finance, IT en Real Estate; Een steile leercurve door te maken; Te ontdekken waar en hoe jouw talenten het best tot hun recht komen met onze gepersonaliseerde loopbaanbegeleiding; Een groot eigen netwerk op te bouwen waar je de rest van je carrière plezier van hebt. Bekijk hier de ervaring van Interim Legal Counsel René Hendriks De werkervaring van interim legal counsel René - YouTube Wat we vragen: Detachering brengt met zich mee dat je verschillende type juridische opdrachten bij verscheidene opdrachtgevers in uiteenlopende branches vervuld. Dit vraagt een grote dosis veerkrachtigheid en flexibiliteit van je. Bovendien vraagt het om sterke communicatieve vaardigheden en het uitstralen van vertrouwen Need to have: Een afgeronde master Rechtsgeleerdheid; Minimaal drie jaar werkervaring als advocaat en/of Legal counsel / bedrijfsjurist binnen het bedrijfsleven; Juiste werkervaring op het gebied van Corporate/M&A, Corporate/Commercial Litigation; Banking & Finance, IT of Real Estate; uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels. Nice to have: de wens om 32, 36, 40 uur aan de slag te gaan; een flexibele houding; een nieuwsgierige en proactieve instelling; een commerciële mindset. Wat we bieden: Een persoonlijke fieldmanager die jou begeleidt tijdens jouw dienstverband bij DPA Professionals. Tijdens de onboarding wordt onder andere jouw persoonlijk ontwikkelingsplan besproken en gedurende de opdrachten kan je met al jouw vragen bij jouw aangewezen fieldmanager terecht. Daarnaast bieden wij je binnen DPA een thuisbasis waarop je altijd kunt terugvallen. Wij stimuleren dat collega’s van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Hiervoor organiseren we regelmatig informele bijeenkomsten met onze Interim Legal Counsels. Zo gaan we elk kwartaal met alle Interim Legal Counsels gezellig ergens eten en organiseert DPA twee keer per jaar een groot feest. Ook krijg je van ons: Een bruto maandsalaris afgestemd op jouw achtergrond en de rol die je gaat vervullen; Een leaseauto of NS-Business Card; 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband; Een aantrekkelijke bonusregeling; Een pensioenregeling bij StiPP; een interessant opleidingsbudget (bijv. voor een Grotius Specialisatieopleiding; Een zorgpremiekorting als je, je aansluit bij onze collectieve zorgverzekering. Nieuwsgierig geworden of wil je gewoon meer informatie? Je kan contact opnemen met de recruiter, Pien Hoefakker, via 31682463904 of via pien.hoefakkerdpa.nl Je werkomgeving: Een overstap naar de rol van Interim Legal Counsel is eenvoudiger dan je denkt. Als jij je gedrevenheid, flexibiliteit en open persoonlijkheid meeneemt, doen wij de rest. Wij verbinden je met ons netwerk en openen nieuwe deuren naar vakinhoudelijke en persoonlijke groei. Onze marktkennis, ons sterke netwerk en het trackrecord van onze consultants in de juridische arbeidsbemiddeling helpen jou verder. Daarbij ondersteunen wij je met persoonlijke begeleiding en aansprekende opleidingen op maat.
Legal Counsel
DPA Professionals, Maastricht, Limburg
Wat je gaat doen: Ieder bedrijf is anders, van sector tot cultuur, van strategie tot uitvoering. Als Interim Legal Counsel krijg je de mogelijkheid om jouw juridische kennis in te zetten bij verscheidende, toonaangevende opdrachtgevers zoals Heineken, Pon, Sligro, ASML, Philips en Sabic. Op die manier doe je bedrijfsjuridische ervaring op in de breedste zin van het woord. Tegelijkertijd ondervind je wat voor type functie en/of organisatie het best bij je past. Door legitiem te “jobhoppen” ben je op een praktische manier bezig met jouw zelfontwikkeling. Daarnaast biedt DPA Professionals een ruim opleidingsbudget om jouw praktijkervaring te complimenteren met academische scholing. Ga de uitdaging aan door: Aan de slag te gaan met afwisselende interim-opdrachten op het gebied van Corporate/M&A, Commercial Contracting, Banking & Finance, IT en Real Estate; Een steile leercurve door te maken; Te ontdekken waar en hoe jouw talenten het best tot hun recht komen met onze gepersonaliseerde loopbaanbegeleiding; Een groot eigen netwerk op te bouwen waar je de rest van je carrière plezier van hebt. Bekijk hier de ervaring van Interim Legal Counsel René Hendriks De werkervaring van interim legal counsel René - YouTube Wat we vragen: Detachering brengt met zich mee dat je verschillende type juridische opdrachten bij verscheidene opdrachtgevers in uiteenlopende branches vervuld. Dit vraagt een grote dosis veerkrachtigheid en flexibiliteit van je. Bovendien vraagt het om sterke communicatieve vaardigheden en het uitstralen van vertrouwen Need to have: Een afgeronde master Rechtsgeleerdheid; Minimaal drie jaar werkervaring als advocaat en/of Legal counsel / bedrijfsjurist binnen het bedrijfsleven; Juiste werkervaring op het gebied van Corporate/M&A, Corporate/Commercial Litigation; Banking & Finance, IT of Real Estate; uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels. Nice to have: de wens om 32, 36, 40 uur aan de slag te gaan; een flexibele houding; een nieuwsgierige en proactieve instelling; een commerciële mindset. Wat we bieden: Een persoonlijke fieldmanager die jou begeleidt tijdens jouw dienstverband bij DPA Professionals. Tijdens de onboarding wordt onder andere jouw persoonlijk ontwikkelingsplan besproken en gedurende de opdrachten kan je met al jouw vragen bij jouw aangewezen fieldmanager terecht. Daarnaast bieden wij je binnen DPA een thuisbasis waarop je altijd kunt terugvallen. Wij stimuleren dat collega’s van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Hiervoor organiseren we regelmatig informele bijeenkomsten met onze Interim Legal Counsels. Zo gaan we elk kwartaal met alle Interim Legal Counsels gezellig ergens eten en organiseert DPA twee keer per jaar een groot feest. Ook krijg je van ons: Een bruto maandsalaris afgestemd op jouw achtergrond en de rol die je gaat vervullen; Een leaseauto of NS-Business Card; 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband; Een aantrekkelijke bonusregeling; Een pensioenregeling bij StiPP; een interessant opleidingsbudget (bijv. voor een Grotius Specialisatieopleiding; Een zorgpremiekorting als je, je aansluit bij onze collectieve zorgverzekering. Nieuwsgierig geworden of wil je gewoon meer informatie? Je kan contact opnemen met de recruiter, Pien Hoefakker, via 31682463904 of via pien.hoefakkerdpa.nl Je werkomgeving: Een overstap naar de rol van Interim Legal Counsel is eenvoudiger dan je denkt. Als jij je gedrevenheid, flexibiliteit en open persoonlijkheid meeneemt, doen wij de rest. Wij verbinden je met ons netwerk en openen nieuwe deuren naar vakinhoudelijke en persoonlijke groei. Onze marktkennis, ons sterke netwerk en het trackrecord van onze consultants in de juridische arbeidsbemiddeling helpen jou verder. Daarbij ondersteunen wij je met persoonlijke begeleiding en aansprekende opleidingen op maat.
Legal Counsel
DPA Professionals, Eindhoven, Noord-Brabant
Wat je gaat doen: Ieder bedrijf is anders, van sector tot cultuur, van strategie tot uitvoering. Als Interim Legal Counsel krijg je de mogelijkheid om jouw juridische kennis in te zetten bij verscheidende, toonaangevende opdrachtgevers zoals Heineken, Pon, Sligro, ASML, Philips en Sabic. Op die manier doe je bedrijfsjuridische ervaring op in de breedste zin van het woord. Tegelijkertijd ondervind je wat voor type functie en/of organisatie het best bij je past. Door legitiem te “jobhoppen” ben je op een praktische manier bezig met jouw zelfontwikkeling. Daarnaast biedt DPA Professionals een ruim opleidingsbudget om jouw praktijkervaring te complimenteren met academische scholing. Ga de uitdaging aan door: Aan de slag te gaan met afwisselende interim-opdrachten op het gebied van Corporate/M&A, Commercial Contracting, Banking & Finance, IT en Real Estate; Een steile leercurve door te maken; Te ontdekken waar en hoe jouw talenten het best tot hun recht komen met onze gepersonaliseerde loopbaanbegeleiding; Een groot eigen netwerk op te bouwen waar je de rest van je carrière plezier van hebt. Bekijk hier de ervaring van Interim Legal Counsel René Hendriks De werkervaring van interim legal counsel René - YouTube Wat we vragen: Detachering brengt met zich mee dat je verschillende type juridische opdrachten bij verscheidene opdrachtgevers in uiteenlopende branches vervuld. Dit vraagt een grote dosis veerkrachtigheid en flexibiliteit van je. Bovendien vraagt het om sterke communicatieve vaardigheden en het uitstralen van vertrouwen Need to have: Een afgeronde master Rechtsgeleerdheid; Minimaal drie jaar werkervaring als advocaat en/of Legal counsel / bedrijfsjurist binnen het bedrijfsleven; Juiste werkervaring op het gebied van Corporate/M&A, Corporate/Commercial Litigation; Banking & Finance, IT of Real Estate; uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels. Nice to have: de wens om 32, 36, 40 uur aan de slag te gaan; een flexibele houding; een nieuwsgierige en proactieve instelling; een commerciële mindset. Wat we bieden: Een persoonlijke fieldmanager die jou begeleidt tijdens jouw dienstverband bij DPA Professionals. Tijdens de onboarding wordt onder andere jouw persoonlijk ontwikkelingsplan besproken en gedurende de opdrachten kan je met al jouw vragen bij jouw aangewezen fieldmanager terecht. Daarnaast bieden wij je binnen DPA een thuisbasis waarop je altijd kunt terugvallen. Wij stimuleren dat collega’s van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Hiervoor organiseren we regelmatig informele bijeenkomsten met onze Interim Legal Counsels. Zo gaan we elk kwartaal met alle Interim Legal Counsels gezellig ergens eten en organiseert DPA twee keer per jaar een groot feest. Ook krijg je van ons: Een bruto maandsalaris afgestemd op jouw achtergrond en de rol die je gaat vervullen; Een leaseauto of NS-Business Card; 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband; Een aantrekkelijke bonusregeling; Een pensioenregeling bij StiPP; een interessant opleidingsbudget (bijv. voor een Grotius Specialisatieopleiding; Een zorgpremiekorting als je, je aansluit bij onze collectieve zorgverzekering. Nieuwsgierig geworden of wil je gewoon meer informatie? Je kan contact opnemen met de recruiter, Pien Hoefakker, via 31682463904 of via pien.hoefakkerdpa.nl Je werkomgeving: Een overstap naar de rol van Interim Legal Counsel is eenvoudiger dan je denkt. Als jij je gedrevenheid, flexibiliteit en open persoonlijkheid meeneemt, doen wij de rest. Wij verbinden je met ons netwerk en openen nieuwe deuren naar vakinhoudelijke en persoonlijke groei. Onze marktkennis, ons sterke netwerk en het trackrecord van onze consultants in de juridische arbeidsbemiddeling helpen jou verder. Daarbij ondersteunen wij je met persoonlijke begeleiding en aansprekende opleidingen op maat.
Legal Counsel
DPA Professionals, Breda, Noord-Brabant
Wat je gaat doen: Ieder bedrijf is anders, van sector tot cultuur, van strategie tot uitvoering. Als Interim Legal Counsel krijg je de mogelijkheid om jouw juridische kennis in te zetten bij verscheidende, toonaangevende opdrachtgevers zoals Heineken, Pon, Sligro, ASML, Philips en Sabic. Op die manier doe je bedrijfsjuridische ervaring op in de breedste zin van het woord. Tegelijkertijd ondervind je wat voor type functie en/of organisatie het best bij je past. Door legitiem te “jobhoppen” ben je op een praktische manier bezig met jouw zelfontwikkeling. Daarnaast biedt DPA Professionals een ruim opleidingsbudget om jouw praktijkervaring te complimenteren met academische scholing. Ga de uitdaging aan door: Aan de slag te gaan met afwisselende interim-opdrachten op het gebied van Corporate/M&A, Commercial Contracting, Banking & Finance, IT en Real Estate; Een steile leercurve door te maken; Te ontdekken waar en hoe jouw talenten het best tot hun recht komen met onze gepersonaliseerde loopbaanbegeleiding; Een groot eigen netwerk op te bouwen waar je de rest van je carrière plezier van hebt. Bekijk hier de ervaring van Interim Legal Counsel René Hendriks De werkervaring van interim legal counsel René - YouTube Wat we vragen: Detachering brengt met zich mee dat je verschillende type juridische opdrachten bij verscheidene opdrachtgevers in uiteenlopende branches vervuld. Dit vraagt een grote dosis veerkrachtigheid en flexibiliteit van je. Bovendien vraagt het om sterke communicatieve vaardigheden en het uitstralen van vertrouwen Need to have: Een afgeronde master Rechtsgeleerdheid; Minimaal drie jaar werkervaring als advocaat en/of Legal counsel / bedrijfsjurist binnen het bedrijfsleven; Juiste werkervaring op het gebied van Corporate/M&A, Corporate/Commercial Litigation; Banking & Finance, IT of Real Estate; uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels. Nice to have: de wens om 32, 36, 40 uur aan de slag te gaan; een flexibele houding; een nieuwsgierige en proactieve instelling; een commerciële mindset. Wat we bieden: Een persoonlijke fieldmanager die jou begeleidt tijdens jouw dienstverband bij DPA Professionals. Tijdens de onboarding wordt onder andere jouw persoonlijk ontwikkelingsplan besproken en gedurende de opdrachten kan je met al jouw vragen bij jouw aangewezen fieldmanager terecht. Daarnaast bieden wij je binnen DPA een thuisbasis waarop je altijd kunt terugvallen. Wij stimuleren dat collega’s van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Hiervoor organiseren we regelmatig informele bijeenkomsten met onze Interim Legal Counsels. Zo gaan we elk kwartaal met alle Interim Legal Counsels gezellig ergens eten en organiseert DPA twee keer per jaar een groot feest. Ook krijg je van ons: Een bruto maandsalaris afgestemd op jouw achtergrond en de rol die je gaat vervullen; Een leaseauto of NS-Business Card; 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband; Een aantrekkelijke bonusregeling; Een pensioenregeling bij StiPP; een interessant opleidingsbudget (bijv. voor een Grotius Specialisatieopleiding; Een zorgpremiekorting als je, je aansluit bij onze collectieve zorgverzekering. Nieuwsgierig geworden of wil je gewoon meer informatie? Je kan contact opnemen met de recruiter, Pien Hoefakker, via 31682463904 of via pien.hoefakkerdpa.nl Je werkomgeving: Een overstap naar de rol van Interim Legal Counsel is eenvoudiger dan je denkt. Als jij je gedrevenheid, flexibiliteit en open persoonlijkheid meeneemt, doen wij de rest. Wij verbinden je met ons netwerk en openen nieuwe deuren naar vakinhoudelijke en persoonlijke groei. Onze marktkennis, ons sterke netwerk en het trackrecord van onze consultants in de juridische arbeidsbemiddeling helpen jou verder. Daarbij ondersteunen wij je met persoonlijke begeleiding en aansprekende opleidingen op maat.
Advocaat-medewerker Corporate/M&A
YER, NL, Koningslaan, Amsterdam, Noord-Holland
deBreij is volledig gericht op de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk en M&A in het bijzonder. Als advocaat-medewerker begeleid je onder andere fusies en overnames, joint ventures, financieringsrondes, management buy-outs en ‘debt to equity’ transacties. deBreij zoekt niet zomaar advocaten, maar het liefst mensen met een sterk karakter en een eigen aanpak. Verder heb je tussen de 4 en 7 jaar werkervaring als advocaat en voornamelijk ervaring met ondernemingsrecht, M&A in het bijzonder. Arbeidsvoorwaarden deBreij biedt een uitstekend salaris, een bonus- en pensioenregeling en nog een aantal andere leuke arbeidsvoorwaarden (zoals 1 keer per week bootcamp en een jaarlijkse skivakantie).