Positie invoeren

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Communicatie directeur in Nederland"

Ontvang statistische informatie per mail

Het overzicht van de statistiek van de lonen bij het beroep "Communicatie directeur in Nederland"

2 400 € Gemiddeld maandsalaris

Niveau van het gemiddelde loon tijdens de laatste 12 maanden: "Communicatie directeur in Nederland"

Valuta: EUR USD Jaar: 2020
Op de staafdiagram is de verandering van het gimiddelde loon van het beroep Communicatie directeur in Nederland getoond.

Indeling van de "Communicatie directeur" vacatures in de regionen Nederland

Valuta: EUR
Volgens het diagraam zijn er in Nederland het grootste aantal vakatures van de beroep Communicatie directeur in geopend. Op de tweede plaats staat {regionPName2} en op de derde {regionPName3}.

Top van de gelijkaardige vacatures volgens niveau van het loon in Nederland

Valuta: EUR
Onder de gelijkaardige beroepen in Nederland met het meest hoge loon is Marketing Assistant. Volgens de gegevens van onze site het niveau van het loon bedraagt 3746 eur. Op de tweede plaats staat Communicatie Manager met het loon van 3250 eur en op de derde plaats staat PPC Specialist met het loon van 3250 eur.

Aanbevolen vacatures

Directeur
Stichting Vrijescholen Ithaka, NL
Stichting Vrije Scholen Ithaka is de bestuurder van 12 vrije scholen in Noord-Holland Op onze scholen krijgen kinderen zin in leren. Rudolf Steinerschool 0,8 sluit op: 7 maart 2021 Alkmaar Rudolf Steinerschool in Alkmaar is op korte termijn op zoek naar een De Rudolf Steinerschool in Alkmaar maakt deel uit van Stichting Vrijescholen Ithaka. Ithaka is een stichting met dertien vrije basisschool vestigingen in Noord- en Zuid-Holland met in totaal ongeveer 300 medewerkers en 2500 leerlingen. De Rudolf Steinerschool bestaat sinds 1977 en is daarmee een goed gevestigde en traditionele vrijeschool. De school heeft de komende jaren een aantal flinke uitdagingen. Er speelt veel op alle terreinen van de organisatie: huisvesting, het onderwijs zelf en de financiën. We zijn op zoek naar dé juiste mens op deze plaats die de uitdagingen samen met het prachtige team van de school aan wil gaan. Hier is al een hele goede start mee gemaakt en moet voortgezet worden. Het team heeft behoefte aan een schoolleider die met humor, duidelijkheid en betrokkenheid verbinding weet te maken en koers kan bepalen. Iemand die energie krijgt van samen leren en ontwikkelen en mensen hierin kan zien en waarderen naar ieders eigenheid. Het team heeft zin in de uitdaging en hoopt op een fijn mens en een deskundige leider die samen met hen deze weg gaat bewandelen. draagt zorg voor onderwijsontwikkeling en verbetering; analyseert het onderwijs, beschouwt de maatschappelijke ontwikkelingen en vormt het meerjarig onderwijsbeleid van de school en geeft hier uitvoering aan geeft de dagelijkse leiding aan het team; neemt operationele beslissingen en stelt prioriteiten; zorgt voor de talentontwikkeling van de medewerker; bewaakt de identiteit, doelstelling en het pedagogisch didactisch klimaat van de school; bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs; zorgt voor een goede bedrijfsvoering op de school; vertaalt de beleidskaders van Ithaka naar eigen schoolbeleid en voert deze uit; onderhoudt contact met de MR; draagt zorg voor de communicatie op schoolniveau naar de ouders. De ideale kandidaat heeft ervaring als leidinggevende in het onderwijs en het liefst als schoolleider PO; heeft kennis van de achtergronden van het vrijeschool onderwijs; heeft sterke communicatieve vaardigheden en is goed in staat te luisteren en te verbinden; weet heldere lijnen uit te zetten en adequaat te handelen; is ondernemend en weet vanuit visie sturing te geven; werkt met enthousiasme mee aan de toekomst van Ithaka en neemt hierin haar/zijn verantwoordelijkheid; voldoet aan de NSA competenties en de kwaliteitseisen die in het management statuut van de stichting zijn vastgelegd of is bereid zich te scholen; heeft een HBO/ WO denkniveau en is ingeschreven in het schoolleidersregister. Wij bieden Werken bij Ithaka is samen onderweg zijn. Daarbij is de reis minstens zo belangrijk als het doel. Wij bieden een prettige en informele werkomgeving waarbij de mens en zorg voor elkaar belangrijk is. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de collega directeuren, de bestuurder en de medewerkers van het stafbureau. Ook is er ruimte voor scholing en ontwikkeling. Inschaling is in schaal D12 CAO primair onderwijs. Belangstelling? We nodigen je uit om te solliciteren. Stuur je CV en motivatiebrief naar personeelszakenvsithaka.nl . De sluitingsdatum is 7 maart 2021. Mocht je inhoudelijke vragen hebben over de functie dan kun je een bericht sturen naar communicatievsithaka.nl , bestuurder Marin van Wijnen zal dan contact met je opnemen. De BAC die bestaat uit meerdere teamleden van de Rudolf Steinerschool, bestuurder en de stafmedewerker personeelszaken Margriet Zwier. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 12 en 19 maart in de school zelf met inachtneming van de afstandsregels die op dat moment gelden. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Kinderen leren meer als ze het naar hun zin hebben. Veertien vrijescholen in Noord- en Zuid-Holland vormen samen Stichting Vrijescholen Ithaka om ruim 2400 kinderen te laten worden wie ze zijn.Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor. Stichting Vrijesscholen Ithaka Wouwermanstraat 49a 2023 XD Haarlem 023 5272550 secretariaat vsithaka.nl Op onze scholen kunnen de leraren zelf hun lessen vormgeven.
Directeur Topcraft
Segerink Search B.V., NL
De gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Losser hebben besloten om de gemeenschappelijke regeling WOT , met inbegrip van de BV’s waarvan Topcraft aandeelhouder is, niet voort te zetten. Zodra alle verplichtingen zijn beëindigd dan kan de WOT worden opgeheven. Inmiddels heeft de landelijk overheid de Wet Werken naar Vermogen geïntroduceerd. De gemeentelijke overheden zullen hier invulling aan moeten geven. Uitgangspunt is: - Iedereen werkt naar vermogen, bij voorkeur in reguliere omgeving - Ondersteuning en begeleiding beschikbaar is voor wie dit nodig heeft. Kortom een fors transitieproces dat stevig gemanaged moet worden. Momenteel is een visie ontwikkelingsproces gaande over de wijze van invulling van de aanstaande Wet Werken naar Vermogen. De betrokken Gemeenten zullen hier nog een besluit over nemen. Duidelijk is wel dat de huidige WSW ers zoveel mogelijk in het reguliere arbeidsproces horen. Hier kan direct op worden ingezet. De mogelijkheden zijn daartoe zeer divers en zal veel ondernemerschap, creativiteit en diplomatie vragen. Om dit transitieproces vorm te geven zoeken we een Ondernemende Directeur Profiel U spreekt de taal van de ondernemer. U weet, bij voorkeur uit eigen ervaring als ondernemer, wat er leeft en nodig is voor ondernemers. U beschikt over een vertrouwenwekkende en innemende persoonlijkheid. U bent een echte netwerker: proactief, gericht op interne en externe samenwerking en een gezaghebbende gesprekspartner voor externe partijen. U combineert een zakelijke en resultaatgerichte houding met een mensgerichte stijl van leidinggeven. De directeur is het boegbeeld en benut zijn/haar interne en externe netwerken. U communiceert gemakkelijk op alle niveaus en u bent gericht op een actieve informatievoorziening naar alle betrokkenen. U onderkent verschillende belangen en bent in staat om daarmee om te gaan zonder uw eigen rol en doel uit het oog te verliezen. Vanzelfsprekend hebt u oog voor een kwalitatief goede uitvoering en het behalen van concrete resultaten. Visie, drive, samenbindend vermogen, betrokkenheid, een optimistische en inspirerende houding zijn belangrijke competenties. U hebt affiniteit met het werken in een complex politiek/bestuurlijke omgeving. U kent de eigenheid van de Twentse cultuur. Functieomschrijving: De directeur is strategisch, beleidsmatig en operationeel eindverantwoordelijk. U geeft invulling aan de geformuleerde strategische keuzes, waarbij u het veranderingsproces op een adequate wijze regisseert. U volgt de ontwikkelingen op WSW gebied en speelt daar adequaat op in. U draagt er zorg voor dat de organisatie stabiel functioneert en goed renderend is. Indien nodig zult u impopulaire maatregelen nemen, waarbij u het belang van de organisatie boven het individuele belang stelt. Nauwe samenwerking met collega bedrijven en andere externe partijen is belangrijk om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. U mobiliseert de aanwezige kennis en vaardigheden en weet dat als ’n people manager te exploiteren. Gezien de aandeelhouder en klant verhouding weet u op ’n diplomatieke wijze met de soms voorkomende belangenverstrengeling om te gaan. U weet de ambtelijke besluitvormingsprocessen naar waarde in te schatten. Zowel intern als extern weet u draagvlak te creeren. Uw positie schept verplichtingen ten aanzien van openheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. U treedt op als bestuurder en voert als zodanig het overleg met de ondernemingsraad. U weet op een effectieve en projectmatige wijze sturing te geven aan het veranderproces Academisch werk- en denkniveau Affiniteit met de doelgroep (WSW en opdrachtgevers) Ervaring met bedrijfsprocessen en projectmatig werken Bestuurlijke en management ervaring Kennis van ambtelijke besluitvormingsprocessen Commerciële drive Communicatief sterk onderlegd (verbaal en schriftelijk) Resultaatgerichtheid : handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten. Binnen de organisatie: doelen weten te realiseren. Ervoor gaan, drive uitstralen, anderen meekrijgen. Besluitvaardigheid : doortastend zijn en beslissingen durven nemen, door acties te gelasten of meningen uit te spreken, ook wanneer zaken onzeker zijn en risico’s inhouden. Binnen de organisatie; beslissingen durven te nemen en daarin transparant en consequent zijn. Organisatie Bewustzijn : laten zien te begrijpen hoe een organisatie functioneert; bij acties rekening houden met de gevolgen voor de eigen organisatie en /of de organisatie van de klant. Binnen de organisatie: goed gevoel hebben voor politieke verhoudingen zowel intern als extern. De rol van diplomaat kunnen vervullen. Open gesprekspartner. Leiding Geven/Coachen : richting en sturing geven aan een groep: samenwerkingsverbanden stimuleren, tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. Anderen helpen hun ontwikkelingsmogelijkheden te zien en te specificeren; hen helpen bij het optimaal benutten en versterken van hun competenties, zowel in de functie als in de loopbaan. Binnen de organisatie: delegeren, ieder op een hoger plan proberen te tillen, sparringpartner zijn, open en eerlijke communicatie hanteren, vertrouwelijke basis neerleggen, open sfeer creëren. Organiseren : de voor een plan benodigde mensen en middelen identificeren en verwerven en deze zodanig sturen, dat beoogde resultaten worden bereikt. Binnen de organisatie: het MT deelgenoot maken en individuele leden/team inzetten met als doel het gezamenlijk behalen van resultaten. Visie Ontwikkelen : in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren. Binnen de organisatie: met in achtneming van het transitieplan de organisatie voldoende handvaten geven om deze te kunnen uitdragen en realiseren. Informeren en solliciteren: Uw motivatiebrief met CV kunt u richten aan de heer J. Segerink van Segerink Search te Oldenzaal, Haerstraat 125. E-mail: jossegerink-search.nl . telefoon 0541 663454. www.segerink-search.nl Een individueel assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Directeur voor het SBNL Natuurfonds (24 of 32 uur)
Dux International, Zeist, Provincie Utrecht
Directeur voor het SBNL Natuurfonds (24 of 32 uur) Directeur voor het SBNL Natuurfonds (24 of 32 uur) Dux International is, voor haar opdrachtgever SBNL Natuurfonds, op zoek naar een Organisatie SBNL Natuurfonds is een landelijke natuurorganisatie die haar fondsen inzet om particulier natuur- en landschapsbeheer te ondersteunen waarbij duurzame benutting als een normaal gegeven wordt gezien. Wij slaan een brug tussen betrokken natuurliefhebbers enerzijds en actief beherende particulieren en agrariërs anderzijds. We zorgen voor promotie en financiële ondersteuning en we stimuleren praktijkgericht onderzoek. Daarmee neemt SBNL Natuurfonds een unieke positie in. Wij hebben een ambitieus fondswervingsplan opgesteld dat voorziet in de oprichting van regiofondsen in het hele land. SBNL Natuurfonds zoekt daarbij nauwe samenwerking met gelijkgezinde organisaties. SBNL Natuurfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De organisatie bestaat uit 4 (parttime) medewerkers, werkzaam op het gebied van managementondersteuning, fondsenwerving, financiële zaken, terreinbeheer & communicatie. Verspreid over het land liggen 18 eigen terreinen die met hulp van vrijwilligers worden beheerd. Vanwege de ambitie om, naar het voorbeeld van haar bestaande fondsen, in iedere provincie een fonds in te richten is SBNL Natuurfonds op zoek naar een nieuwe directeur die zich met name zal richten op het uitwerken en uitvoeren van bovengenoemde doelstelling. De directeur wordt benoemd en legt verantwoordelijkheid af aan het Bestuur, bestaande uit 8 personen. In overleg met de directeur bepaalt het bestuur de strategie voor SBNL Natuurfonds. De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken, financiën, fondsenwerving, de externe relaties, het contact met het Bestuur, en geeft leiding aan medewerkers en vrijwilligers. Taken en werkzaamheden het uitbouwen van SBNL Natuurfonds zoals voorzien in het fondswervingsplan; het uitdragen van de organisatie en haar fondsen, is het gezicht van SBNL Natuurfonds en weet haar bekendheid te vergroten; de dagelijkse leiding van de medewerkers en de coördinatie van alle activiteiten; het voorbereiden en verslagleggen van bestuursvergaderingen en van (financiële) beleidsstukken; het uitbouwen van de contacten met verwante organisaties en actief zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden. aantoonbare ervaring met fondsenwervende activiteiten; goed financieel economisch inzicht; ervaring met het opstellen van beleidsstukken en begrotingen; kent de groene kaart van Nederland; ervaring met het geven van leiding aan en het enthousiasmeren van medewerkers en vrijwilligers; uitstekende beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift; minimaal een HBO denk- en werkniveau. strategisch (kan groots denken) en operationeel; daadkrachtig en ondernemend; ‘go getter’, zakelijk, doortastend en doelgericht; representatief, geboren netwerker en verbinder; uitstekende communicatieve vaardigheden; gevoel voor sociale verhoudingen en weet verschillende doelgroepen aan te spreken; passie voor particulier natuur- en landschapsbeheer. De stichting biedt een tijdelijk dienstverband van 24 of 32 uur per week voor de duur van een jaar uitzicht op een vast contract en de mogelijkheid tot uitbouw tot een fulltime baan bij realisatie van de ambities van SBNL; salariëring met als richtlijn de CAO voor Bos en Natuur (Landschappen), schaal 10 Sollicitatie Heeft u interesse in deze functie stuur dan je CV en een motivatiebrief voor 22 maart naar infoduxinternational.com ovv “Directeur SBNL Natuurfonds” ter attentie van Suzette de Ferrante.
Directeur (32-40u)
PolderBanen, Den Haag, Zuid-Holland
De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) is er voor ondernemingen die primair gericht zijn op de in- en verkoop en het transport van bouwgrondstoffen. Deze stoffen worden gebruikt in beton(producten), kust- en oeverbeschermingen, spoorwegen, ophogingen en aanvullingen, wegfunderingen en wegverhardingen. De belangrijkste afnemers zijn de bouwers van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, infra- en waterbouw. Er zijn 70 bedrijven aangesloten bij de NVLB. Jaarlijks verhandelen zij ongeveer 75-80 miljoen ton bulkgrondstoffen. De NVLB richt als belangenbehartiger haar beleidspijlen op de rol van de leden als ketenintermediair in de knooppunten met producenten en verbruikers van bouwgrondstoffen. Verder is de NVLB een bron van nieuws en informatie met veel aandacht voor ledenbelangen, leveringsvoorwaarden en toepassings- en leveringsmogelijkheden, netwerkbijeenkomsten en opleidingen. De structuur van de NVLB bestaat uit een algemene basisvereniging en vier marktgerichte werkgroepen: Betonbouw, Zandwinning, Spoor -en Wegenbouw en Waterbouw. De vereniging kent een hoge mate van zelfwerkzaamheid van de leden. Zij vertegenwoordigen de vereniging in tal van commissies en werkgroepen. Het secretariaat bestaat uit een klein en professioneel team van 2 medewerkers: een directeur en een administratie/communicatie medewerker. Voor de NVLB zijn wij op zoek naar een Directeur (32-40 uur) Functieomschrijving Als Directeur ben je de ambassadeur van de branche. Je bent hét gezicht en gesprekspartner voor leden & bestuur en bent de verbindende schakel met het netwerk rondom de branche. Denk hierbij aan koepelorganisaties, andere brancheorganisaties, ministeries, politiek en media. Op actieve wijze richt je je op het intensiveren van het landelijke netwerk en zoekt hierbij contact met de juiste gesprekspartners. Actuele thema’s zijn o.a. verduurzaming productie, transport en verbruik van primaire bouwgrondstoffen, de positie van primaire bouwgrondstoffen in een circulaire economie, de stikstofproblematiek voor de bouw en de implementatie van de Omgevingswet. Verder behoren tot jouw taken: Het op de voet volgen van de trends en ontwikkelingen en het adequaat doorzetten van informatie en inlichtingen naar de leden; Het behouden van overzicht van de verschillende commissies en werkgroepen waarin leden de NVLB vertegenwoordigen, zodat je up-to-date bent over de vorderingen; Het organiseren van bijeenkomsten, uitvoeren van projecten en het laten doen van onderzoek; Het voeren van het secretariaat: het voorbereiden van de bestuurs-, leden- of commissievergaderingen, het rapporteren over lopende activiteiten en ontwikkelingen en het bewaken van de voortgang van de afspraken met bestuur en leden; Het bezoeken van nieuwe leden en vakbeurzen; Het leiding geven aan de medewerker administratie/communicatie. Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau; Je hebt 5-10 jaar relevante werkervaring bijvoorbeeld als verenigingsmanager, secretaris of als belangenbehartiger; Je bent zelfstandig en neemt het initiatief; Je hebt bij voorkeur ervaring met bouw, infra en/of transport van grondstoffen; Je bent politiek-bestuurlijk vaardig, weet het netwerk te activeren en varieert in aanpak wanneer de situatie daarom vraagt; Je gaat waar mogelijk efficiënt te werk en zoekt slimme coalities met andere gerelateerde branche- en koepelorganisaties; Je bent gewend op verschillende niveaus te communiceren en hebt een antenne voor relevante thema’s; Je zorgt ervoor dat leden zich thuis voelen bij hun club en gaat vertrouwelijk om met informatie. Arbeidsvoorwaarden NVLB biedt een mooie kans om als directeur een vereniging als deze op zelfstandige wijze te leiden en te bedienen. Het arbeidsvoorwaardenpakket dat hierbij past, is als volgt: 8 % vakantiegeld, 25 vakantiedagen, flexibele werktijden maar overwerk wordt niet vergoed; Individueel pensioen met een eigen bijdrage van 5% van de pensioengrondslag; Een bedrijfsauto of km-vergoeding; Een eindejaarsuitkering van 4 %. Standplaats Bespreekbaar. Huidige kantoorlocatie is Hoofddorp. Uitgangspunt: centraal genoeg gelegen voor de leden. NVLB laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Je kunt solliciteren t/m woensdag 7 april met onderstaande knop. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Evi Gasseling of Mark Streuer op 073-8200955. .
Directeur Partijbureau
Pandion Leiderschap, Amersfoort, Provincie Utrecht
De ChristenUnie is met vijf zetels in de Tweede Kamer, vier zetels in de Eerste Kamer, recente regeringsverantwoordelijkheid en een substantiële aanwezigheid binnen de lokale besturen, zichtbaar vertegenwoordigd in het land. De partij is volop in ontwikkeling en wordt gekenmerkt door een groeiend ledenaantal, een hoge betrokkenheid en veel activiteit binnen de lokale afdelingen. Vanuit de drijfveer om zich te laten leiden door wat God van mensen vraagt, kiest de partij voor een constructieve koers en wil zij impact maken door verantwoordelijkheid te nemen in een versnipperd en gepolariseerd landschap. Dit vraagt van de partij om professioneel en strategisch te handelen, zeer goed voeling te houden met de achterban (leden en kiezers), en voortdurend en actief te scouten naar talent en aanvullende expertise. Kortom, het vraagt van de partij om midden in de samenleving te staan en een (pro)actieve netwerkspeler te zijn. Het Partijbureau is de ‘spin in het web’ van de ChristenUnie. Zij speelt een verbindende en ondersteunende rol ten dienste van de gehele partij. De ruim 30 professionals staan in nauw contact met de fracties in Den Haag en Europa, bewindspersonen, bestuurders en de achterban in het land. Zij is het permanente campagnebureau, zorgt voor opleiding en advies van bestuurders, ondersteunt lokale afdelingen en verzorgt de communicatie. Ook talentscouting en netwerkontwikkeling zijn belangrijke speerpunten. Het Partijbureau wordt gekenmerkt door een hoge betrokkenheid en loyaliteit van de medewerkers. De basisprocessen van het Partijbureau zijn op orde, de financiën zijn onder controle en er is een gezonde basis om verder te ontwikkelen naar een organisatie die: slagvaardig en strategisch acteert; een regierol heeft in de relevante netwerken van de ChristenUnie, zowel binnen als buiten de christelijke netwerken; dienstverlenend en faciliterend is, en strategisch en constructief tegenspel biedt binnen de geledingen; talent scouting op een vernieuwende manier invult; een toegankelijke, open en moderne ontmoetingsplek is voor betrokkenen. Om deze boeiende opgave tot een succes te maken, zoeken wij een: Verbindende bouwer, netwerker en strategisch denker Een directeur die met hart en ziel kiest voor de ChristenUnie en die de ambitie heeft om de opgave van en met het Partijbureau te realiseren. Die ervaring heeft in een positie met eindverantwoordelijkheid voor zowel dagelijkse leiding als de bedrijfsvoering. Die ervaring heeft met veranderprocessen en heeft laten zien deze processen succesvol te kunnen begeleiden en realiseren. Een directeur met gevoel voor een dienstverlenende organisatie en de diversiteit aan verwachtingen waar zij mee te maken heeft. Als persoon te typeren als: ondernemend, inspirerend, verbindend en reflectief. Klik op onderstaande knop voor het uitgebreide profiel. Planning van de procedure 5 april 2021: einde reactie termijn voor kandidaten 12 april 2021: eerste gespreksronde met kandidaten door Pandion Leiderschap 16 april 2021: tweede gespreksronde met selectie- en adviescommissie van de ChristenUnie 23 april 2021: derde gespreksronde eind kandidaat met voltallig Landelijk Bestuur Ons vak is het vinden van de juiste mensen met het juiste leiderschap voor uw organisatie. Door het verbinden van uw identiteit en ambities, uw uitdagingen en de cultuur van uw organisatie met de persoonlijkheid en drijfveren van onze kandidaten.
Directeur
Fondsen org, NL
SailWise is al meer dan 45 jaar de enige aanbieder in Nederland van meerdaagse, uitdagende watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wij gaan uit van de filosofie dat watersport en actieve vakanties op het water een ideaal middel zijn om bij te dragen aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen met een beperking. Bij SailWise ontdekken ze wat ze wél kunnen. Op en rond het water genieten onze gasten van een onvergetelijke én betaalbare vakantie. SailWise staat voor toegankelijke watersport, zowel fysiek als financieel. De handicap gebonden meerkosten financiert SailWise middels fondsenwerving, donateurs en sponsors. We bieden onze watersportactiviteiten aan vanaf drie volledig aangepaste (watersport)locaties in Nederland: Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Bierkade in Enkhuizen. Naast een professioneel team (± 10 fte), zetten honderden vrijwilligers zich jaarlijks in om de activiteiten voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Korte lijnen, een informele sfeer en betrokken medewerkers en vrijwilligers typeren de organisatie. SailWise heeft de ANBI-status en is een Erkend Goed Doel (CBF). De stichting heeft een collegiaal bestuur, bestaande uit een algemeen directeur en een adjunct directeur. Functieomschrijving SailWise is op korte termijn op zoek naar een nieuwe directeur die vernieuwend, ondernemend en daadkrachtig is en de ‘hands-on’-mentaliteit van SailWise niet schuwt. Je werkt verbindend, kan (snel) schakelen van externe stakeholders naar deelnemers, medewerkers en vrijwilligers en bent het boegbeeld van SailWise. Vanuit de missie en visie van SailWise heb je een pragmatische manier van werken en geef je op coachende wijze leiding. Kennis van sponsorwerving en het creatief werven van middelen passen goed bij je. Vraagstukken op het gebied van fondsenwerving, werving van sponsoren en marketing & communicatie zijn je op het lijf geschreven. Het hebben van een netwerk in de goede doelen-sector is een pré en je bent bekend met de verschillende financieringsmogelijkheden. Je bent een netwerker met gevoel voor verhoudingen. Naast managementervaring en ervaring binnen een dienstverlenende organisatie, heb je kennis en/of affiniteit met het werkveld waarbinnen SailWise opereert (aangepaste vakanties, zorg en watersport). Je bent een ondernemend, pragmatisch leider, toegankelijk en kunt omgaan met mensen op verschillend niveau en in verschillende situaties. Arbeidsvoorwaarden SailWise kent een eigen arbeidsvoorwaarden/rechtspositieregeling. De aanstelling is in principe voor 80%. Het salaris is, afhankelijk van ervaring, tussen de € 3.624,- en € 5.530,- (bij fulltime dienstverband). Geïnteresseerd? Stuur dan voor 28 april 2021 een motivatiebrief en CV naar r.klifmansailwise.nl. Heb je vragen over de functie dan kan je telefonisch contact opnemen met Rob Klifman (voorzitter Raad van Toezicht) via 06-28876859 of Michiel Meijers (adjunct directeur) via 06-20575525. SailWise, Bierkade 1, 1601 KR Enkhuizen, Nederland SailWise, Bierkade, Enkhuizen, Nederland Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatiefondsen.org - KvK 34160633 © 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV
directeur IKC Villa Vrolik Hilversum (0,8 fte)
Stip Hilversum, Hilversum, Noord-Holland
21 april 2021 | 175 keer bekeken De directeur van het IKC Villa Vrolik in Hilversum heeft na 22 jaar werkzaam te zijn geweest voor onze stichting een nieuwe uitdaging gevonden. Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste directeur die deze jonge groeiende Daltonschool samen met de IKC- partners verder wil vormgeven. Ben jij een enthousiaste, inspirerende schoolleider die samen met het team de school verder kan ontwikkelen? En ben jij een kei in het samenwerken met verschillende partijen zodat je de samenhang tussen de IKC-partners verder versterkt en de aankomende verbouwing soepel laat verlopen? Dan ben jij de directeur die wij zoeken De school IKC Villa Vrolik is een jonge groeiende school in de nieuwbouwwijk Anna's Hoeve in Hilversum. De schoolt telt ongeveer 300 leerlingen verdeeld over 12 groepen. IKC Villa Vrolik is een plezierige en veilige omgeving waar kinderen samen spelen en leren. In een open en licht nieuw gebouw biedt Villa Vrolik kinderen van 2 tot 13 jaar een totaalpakket aan Daltononderwijs, opvang en peuterspeelzaal. Kijk voor meer informatie over de school op: www.ikcvillavrolik.nl De functie We zoeken per 1 augustus 2021 structurele invulling voor deze functie en daarmee een betrokken, bevlogen en standvastige verbinder. Samen met het team, ouders, leerlingen en de IKC-partners zet je de school stevig neer en begeleid je de groei. Je neemt en geeft verantwoordelijkheid en draagt het STIP-beleid uit. Daarbij maak je in de koers van STIP Hilversum de juiste vertaalslag voor jouw school. Als directeur van IKC Villa Vrolik beschik je over de volgende vaardigheden: • participatief en verbindend leidinggeven, • daadkracht, • oplossingsgericht werken, • samenwerken, • zelfstandigheid, • open en transparante communicatie, • teamontwikkeling (teambuilding, verantwoordelijkheid en professionaliteit), • coaching en stevig in je schoenen staan. Je draagt bij aan een goede teamsfeer en je bent het boegbeeld van de school en een voorbeeld voor andere STIP directeuren. Je handelt planmatig vanuit een langere termijnvisie waarbij je stuurt, lef hebt en keuzes durft te maken. Je hebt ervaring in het (openbaar) basisonderwijs en de schoolleidersopleiding afgerond of bent bereid om deze te gaan volgen. Verder is ervaring binnen het Daltononderwijs, een IKC en met expliciete directe instructie (EDI) een pre. Wij vinden het belangrijk dat jij als schooldirecteur jouw kennis en kunde inzet om met empathie en humor een balans te vinden in: • ruimte geven en ook hoge verwachtingen hebben; • samen koers bepalen en ook besluitvaardig leiden; • standpunten van het team en van jezelf samenbrengen (bottom up); • vertrouwen geven en ook elkaar van professionele feedback voorzien. Het positieve en betrokken team zoekt een coachende leider die inspireert, verbindt en zicht houdt op ontwikkelingen, gezamenlijke uitgangspunten en kwalitatieve kaders. Hierbij benut je de aanwezige kundigheid, expertise en potentieel. STIP Hilversum IKC Villa Vrolik valt onder het bevoegd gezag van Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum (STIP Hilversum). Dit is een scholenkoepel van 16 openbare basisscholen, verdeeld over 20 locaties in de gemeente Hilversum. STIP Hilversum staat voor goed, algemeen toegankelijk, openbaar onderwijs. Continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is voor het bestuur en de scholen een belangrijke opdracht. De openbare STIP-scholen voldoen niet alleen aan de eisen van de Inspectie, ze leggen de lat hoger en stellen hun ambities voortdurend bij. Doel is om alle scholen een eigen profiel te geven, zodat ouders binnen Hilversum keuze hebben uit een diversiteit aan onderwijs in de eigen buurt. De kernwaarden van STIP Hilversum zijn: samen, trots, innovatief en professioneel. Op de website van STIP kun je hier meer over lezen. Wij bieden jou • Een uitdagende functie met volop ruimte voor ontwikkeling; • Uitgebreide opleidingsmogelijkheden; • Deelname aan het netwerk van Stip directeuren en intervisie bijeenkomsten; • Arbeidsvoorwaarden en salaris conform cao PO (schaal D12, € 3.459,00 € 5.527,00) • Collectiviteitskorting op diverse verzekeringen en andere producten; • Korting op de kosten van je sportabonnement, een fiets-privé regeling en een fiscale regeling voor woon-werkverkeer. Door onze hele organisatie heen zijn er netwerkgroepen en leerteams. Ook de schooldirecteuren hebben hun eigen netwerkgroep. Eens per maand kom je samen om van elkaar te leren en het beleid verder vorm te geven. Je wordt hierin ondersteund en begeleid door de bestuurder en de andere stafleden. Interesse? Heb je interesse? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet Je kunt je cv en motivatiebrief (onder vermelding van ‘directeur IKC Villa Vrolik’) tot en met zondag 9 mei 2021 mailen naar vacaturestiphilversum.nl. Vragen? Heb je vragen over de inhoud van de functie? Bel gerust met Caroline van Veen (hoofd Onderwijs & kwaliteit/ plaatsvervangend bestuurder via 035-6221370 of 06-12709107. Informatie over STIP Hilversum kun je vinden op onze websitewww.stiphilversum.nl Sollicitatieprocedure De eerste gesprekken vinden (online) plaats op maandag 17 mei en dinsdag 18 mei. Geselecteerden ontvangen hierover op woensdag 12 mei bericht. De tweede gespreksronde vindt plaats op het IKC Villa Vrolik op dinsdag 25 mei 2021. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Profiel Een uitgebreid profiel voor deze functie kunt u hier lezen. Open sollicitatie Niet de functie waar je naar op zoek bent, maar wel geïnteresseerd om bij ons te werken? Stuur een open sollicitatie en wij nemen contact met je op. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. "Bij Stip word je gestimuleerd te blijven leren: Door het enthousiasme van onze directeur hebben wij ons verdiept in de opleiding Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO) van de Hogeschool Utrecht. " Cindy de Haas, Naomi Calis, Eva Arink Stip Hilversum is een lerende organisatie, die altijd in beweging is. We vinden het belangrijk de lerende organisatie verder uit te bouwen. Ook vinden we het essentieel de vakkundigheid van beginnende én ervaren leerkrachten, intern begeleiders en directeuren op hoog niveau te houden en te vergroten. Dat doen we onder andere via: Onze eigen Stip Academie Kennisnetwerken (zoals het Netwerk Jonge Kind, Netwerk groep 8 en het ICT Netwerk ) Uitgebreide begeleidings- en een coachingstrajecten voor startende leerkrachten en IB-ers Kweekvijvertrajecten voor internbegeleiders en directeuren Daarnaast worden werknemers gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen door opleidingen te volgen. Op deze manier stimuleren we het leren met én van elkaar. Neem jij graag initiatieven? Denk dan mee over innovatie en verbetering Wij stimuleren medewerkers mee te denken over innovatie en verbetering. We vinden het belangrijk dat goede ideeën en initiatieven gehoord en gesteund worden. Bij de uitvoering van deze initiatieven zetten we zoveel mogelijk onze eigen medewerkers in, zodat er ruimte is voor talent én ontwikkeling. De leerkrachten en andere medewerkers van de Stip-scholen gaan vernieuwingen niet uit de weg. Medewerkers van Stip Hilversum kenmerken zich dan ook door lef en ondernemerschap. Bij Stip Hilversum is er veel mogelijk. Medewerkers weten dat – als er een goed onderbouwd plan ligt - er veel mogelijk is binnen Stip Hilversum. Hierdoor ontstaat beleid dat, daar waar mogelijk op alle niveaus van onderaf komt en waarbij de verantwoordelijkheid bij de professionals op de werkvloer ligt. Zo start er in schooljaar 2021 - 2022 een kei-klas voor kinderen met een praktisch talent. Klik hier voor meer info over de Stip kei-klas Heb jij ook een ja, en instelling? Stip medewerkers kijken verder dan hun eigen leslokaal en school. Medewerkers werken vanuit een gezamenlijke doelstelling (de gezamenlijke doelen van Stip Hilversum en de doelen van de school) vanuit heldere rollen en verantwoordelijkheden. Initiatieven ontwikkelen, nascholing en verdieping van het vak zijn vanzelfsprekend. Medewerkers van Stip Hilversum zijn bereid om met enthousiasme en energie te vernieuwen en denken in oplossingen. Bij Stip maken we van een probleem een mogelijkheid. In plaats van een ‘ja maar’-cultuur gaan wij voor een ‘ja en’-instelling Wil jij ook doelen en resultaten te behalen, zodat je het beste uit jezelf én jouw leerlingen kan halen? Herken jij je in bovenstaande punten? Solliciteer dan vandaag nog op een van de openstaande vacatures of stuur een open sollicitatie. Oog voor werkdruk en gezondheid Stip Hilversum maakt werk van goed personeelsbeleid. Naast het vormgeven van de lerende organisatie, de uitgebreide begeleidings- en coachingstrajecten voor startende leerkrachten, inspirerende leerteams, kennisnetwerken en audits hebben we oog voor de ervaren werkdruk door leerkrachten. We willen graag dat leerkrachten zich zoveel mogelijk kunnen richten op wat ze het allerliefste doen: werken met leerlingen. Helaas lukt het niet altijd om de ervaren werkdruk weg te nemen. Maar Stip Hilversum blijft zoeken naar oplossingen. Zo is Stip Hilversum in 2020 samen met CorDeo scholengroep en TNO een onderzoek gestart naar werkdruk en vitaliteit in het onderwijs. We onderzoeken hoe we de werkdruk in het onderwijs kunnen verminderen en de vitaliteit van leerkrachten kunnen vergroten. Op basis hiervan gaan we aan de komende jaren aan de slag met concrete acties. Professionele invalpool Het ziekteverzuim binnen Stip Hilversum ligt laag. Maar natuurlijk komt het ook bij ons voor dat medewerkers voor korte of langere tijd ziek zijn. Kan jij door ziekte een dag niet werken, dan kun je vertrouwen op professionele leerkrachten uit onze eigen invalpool die jouw klas goed opvangen. Werken in de invalpool? Hou jij van afwisseling, wil je veel leren maar wil je wel een vast salaris? Start dan als leerkracht vanuit onze invalpool. Klik hier voor meer informatie over de invalpool Maak het verschil bij Stip Hilversum Solliciteer in zes stappen bij Stip Hilversum Kennismaken Geschikt voor de vacature? Dan neemt de directeur van de school contact met je op om kennis te maken. Eerste gesprek Je komt langs voor een kop koffie of thee en een goed gesprek. Hebben we een klik, dan volt er een tweede gesprek.
Directeur MVGM VvE
Mvgm Vve, Rijswijk, Zuid-Holland
Directeur MVGM VvE | MVGM VvE | Rijswijk MVGM is een top-5 Europese vastgoedbeheerder met vestigingen in 10 Europese landen. Met ruim 1.500 medewerkers werken wij voor (inter)nationale investeerders, banken en financiers, woningcorporaties, ondernemers, verzekeraars, overheden en overheidsinstanties. MVGM VvE is een gespecialiseerd team binnen MVGM Vastgoedmanagement. Het team van ruim 150 collega’s, opererend vanuit 11 vestigingen, beheert meer dan 3.200 Verenigingen van Eigenaars met 60.000 appartementsrechten in heel Nederland. Voor deze businessunit zijn wij op zoek naar een Directeur. In deze rol ben jij eindverantwoordelijk voor geheel MVGM VvE. De Rol Als Directeur VvE ben je op commercieel, financieel en operationeel vlak eindverantwoordelijk voor de verdere groei en ontwikkeling van MVGM VvE. Door proactief en effectief relatiebeheer en acquisitie zorg je ervoor dat resultaatdoelstellingen gerealiseerd worden. Het betreft een ondernemende rol met budgettaire verantwoordelijkheid en investerings- en kostenbeslissingsbevoegdheid binnen vastgestelde kaders. Tevens ben je eindverantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte interne bedrijfsvoering. Vanuit een intensief contact met de klant en de markt vervul je intern de rol van visionair inspirator en naar buiten treed je op als het gezicht en de specialist van MVGM. Je neemt deel aan de branchevereniging en je onderhoudt actief contact met opdrachtgevers, concullega’s en je verdere netwerk. Daarnaast ben je lid van het landelijke directieteam van MVGM Vastgoedmanagement en rapporteer je rechtstreeks aan de algemeen directeur Nederland. Als Directeur bij MVGM VvE vallen de volgende taken onder jouw verantwoordelijkheid: Bepalen van strategie en beleid en legt dit vast in een commercieel plan; Signaleren van commerciële kansen onder andere door crosselling, je hebt een actieve rol in relevante netwerken; Onderhandelingen voeren bij overnamekansen van VvE portefeuilles; Relatiebeheer van grote landelijke klanten; Opstellen, beheren en bijsturen van het budget (omzet en kosten), tevens ben je hiervoor eindverantwoordelijk; Aansturen van het Management Team en Vestigingsmanagers (11 vestigingen); Coachen, faciliteren en stimuleren van ontwikkeling van collega’s; Maandelijkse overleggen met de HR-, IT-, Finance- en overige directieleden; Wij zoeken Als Directeur van MVGM VvE moet je je goed kunnen inleven in de uitdagingen van VvE beheerders. Wij zijn daarom op zoek naar iemand met een ruime ervaring in VvE-beheer. Daarnaast weet jij, vanuit charismatisch en empathisch leiderschap collega’s te inspireren en draagvlak te creëren voor de te realiseren doelstellingen. Verder voldoe jij aan de volgende eisen: Je hebt minimaal 7jaar relevante werkervaring in leidinggevende management- of directieposities met budgettaire verantwoordelijkheid; Minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een bedrijfskundige-, commerciële- of vastgoed gerelateerde richting, een afgeronde WO-opleiding is een pre; Je hebt visie en weet anderen hiervan te overtuigen; Je hebt een goed gevoel voor het lezen en interpreteren van cijfers; Ruime ervaring in het opstellen, beheren en sturen van budgetten; Kennis van wet- en regelgeving in VvE beheer; Naast het voldoen aan deze eisen, ben je extra op je plek als je jezelf herkent in de volgende punten: Je bent een stevige gesprekpartner en hebt het vermogen om door heldere communicatie uit soms tegengestelde belangen win-win situaties te creëren. Collega’s omschrijven jou als een charismatisch leider met een groot empathisch vermogen; Je krijgt energie van het helpen bij de ontwikkeling van anderen; Je floreert in een rol met veel vrijheid en mogelijkheden; In hectiek weet jij orde te scheppen en prioriteiten te stellen; Je bent besluitvaardig en durft initiatieven te nemen; Je bent bereid om een stap extra te doen als dat nodig is. Wij bieden MVGM VvE is marktleider op gebied van VvE beheer in Nederland. Als Directeur van deze businessunit kom je te werken in een rol met zeer veel diversiteit en vrijheid. Daarnaast bieden wij jou continue ontwikkelmogelijkheden. Verder bieden wij jou het volgende: Een uitdagende functie met veel variatie in werk; Ruimte en vrijheid om te ondernemen; Een rol met impact: we hebben al veel successen behaald en er valt nog meer te halen; Een uitstekend salaris inclusief een aantrekkelijke bonusregeling; Enthousiast geworden? Je kan solliciteren door het onderstaande sollicitatieformulier in te vullen en jouw cv en motivatie toe te voegen. Voor verdere vragen kan je contact opnemen met Maarten Vermeulen, Directeur MVGM NL via zijn secretaresse Shirley van Lith op telefoonnummer 088-4324871 Een assessment zal deel uitmaken van de selectieprocedure Neem de regie van je carrière in eigen handen en solliciteer bij MVGM Vul je naam en e-mailadres in en upload je CV en motivatiebrief, dan nemen we graag contact met je op. Uw naam Sollicitatiebrief Door het solliciteren op een functie en het uploaden van je motivatiebrief en CV geef je ons toestemming om je gegevens op te slaan. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken ter beoordeling van je profiel, kennis en ervaring.
Directeur
Stichting Pool West, Veenendaal, Provincie Utrecht
Type vacature: onbepaalde tijd Startdatum: 01-08-2021 Aantal uur per week: 32 - 40 uur, In overleg Werkdagen: In Overleg Groepen: Anders School: De Bras Onderdeel van: Lucas Onderwijs Website: http://www.basisschooldebras.nl/ Gevestigd in: Den Haag Denominatie: Katholiek Schooltype: Regulier Schoolrooster: Traditioneel Adres: Oeverwallaan 104 , 2498 BZ Den Haag De Bras is een innovatieve school met een verregaande vorm van adaptief onderwijs. Wij zetten het kind echt centraal. Vijf punten die het onderwijs van de Bras kenmerken: eigenaarschap, betrokkenheid en welbevinden, persoonsontwikkeling, Wetenschap, techniek en ICT, Professioneel Team. Ons moderne en supergezellige gebouw ademt een sfeer van ontdekken, van technologie en kennis, van activiteit en creativiteit. ICT is belangrijk en wordt veel gebruikt. We werken met 128 tablets en nog eens 41 vaste werkplekken. We besteden aandacht aan moderne technologie, zoals bijvoorbeeld onze 3D printer, coderen en programmeren, maar de menselijke maat blijft de norm. Wij zoeken een onderwijskundige en daadkrachtige Directeur m/v met ingang van schooljaar 2021-2022. De Bras heeft 310 kinderen en telt 12 heterogene familiegroepen. In het onderwijs aan de Bras staat een tweetal kernbegrippen centraal. Het eerste is betrokkenheid (Laevers, 1986), het tweede is dialogische autonomie (Stevens). Op de Bras bieden wij adaptief onderwijs, dat, in combinatie met een ervaringsgerichte didactiek, passend onderwijs biedt. Immers, adaptief wil zeggen dat wij recht willen doen aan de talenten en de ontwikkeling van ieder kind. Ervaringsgericht wil zeggen, dat wij bij voortduring ons de vraag stellen hoe het onderwijs door kinderen ervaren wordt: sluit het ook werkelijk aan en zien we betrokkenheid en welbevinden bij alle kinderen? De school maakt onderdeel uit van Lucas Onderwijs. Wij bieden Een enthousiast onderwijsteam; Een uniek onderwijsconcept; Een open schoolgebouw in Den Haag, aan de rand van “Delftse Hout”; Een uitdagende werkomgeving waarin open communicatie kenmerkend is; Afhankelijk van kennis en ervaring wordt het salaris ingedeeld in schaal D12 van de CAO-PO. met een uitloopmogelijkheid aan het einde van de schaal. Wij zoeken een duidelijke visie op schoolbeleid heeft, die specifiek gericht is op de Bras; helicopterview heeft; passie, lef en daadkracht heeft en betrokken is; goede communicatieve vaardigheden heeft, intern en extern gericht; aantoonbare ervaring heeft in onderwijskundig ondernemerschap op organisatorisch, financieel en beheersmatig gebied; zich kan vinden in een gedeeld leiderschap en durft los te laten en tevens kan verbinden; processen kan initiëren, kan aansturen en de voortgang kan bewaken; een bijdrage kan en wil leveren aan de meerwaarde van het collectief van Lucas Onderwijs en het bovenschools beleid met de andere verbonden directeuren, en de maatschappelijke opdracht van de Bras verder vorm kan geven; We verwachten de gebruikelijke managementvaardigheden die noodzakelijk zijn voor het leiden van een basisschool – gebaseerd op het competentieprofiel in het schoolleidersregister. Dat u in het bezit bent van het diploma Schoolleider of de bereidheid heeft om de opleiding Schoolleider te volgen. Ervaring in het onderwijs en aantoonbare managementervaring, is voor ons belangrijk. De nieuwe directeur moet zich kunnen inleven in wat zich op de werkvloer afspeelt en moet gericht ondersteuning kunnen bieden aan leerkrachten bij het uitvoeren van hun werk. In het belang van de kinderen dient de directeur oog en oor te hebben voor wat er speelt onder de kinderen en hun ouders. De functie is voor minimaal 32 uur. Lucas Onderwijs biedt de directeur ondersteuning middels de expertise van het bestuursbureau en een inwerkprogramma dat onder andere voorziet in coaching en mentoring door een ervaren collega. Solliciteren Deze vacature wordt zowel intern als extern bekendgemaakt. Uw sollicitatie/motivatie met uitgebreid C.V. kunt u (op welke ludieke wijze ook) tot 17 mei 2021 mailen naar: mobiliteitlucasonderwijs.nl . Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze vacature? De website van de Stichting Lucas Onderwijs (www.lucasonderwijs.nl ) en de website van de Bras (www.basisschooldebras.nl ) geven u een eerste indruk van onze organisatie. Nadere informatie over de school en de vacature kunt u verkrijgen bij mevrouw Irma Buiskool tel: 015-369 82 43 (school). ibuiskoolbasisschooldebras.nl. Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Majorie van Espelo of Anne Rijfkogel, HRM-adviseurs. Zij zijn te bereiken op 070 30 01 155 of per e-mail naar mespelolucasonderwijs.nl & arijfkogellucasonderwijs.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Vind je ideale baan in het primair onderwijs POOLWEST Gildeweg 7 b (gebouw King Tower) 2632 BD Nootdorp Vind je ideale baan in het primair onderwijs
Directeur Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
GasselingSearch, Houten, Provincie Utrecht
Directeur Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) Profiel: ervaren verenigingsdirecteur, belangenbehartiger, affiniteit sector De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. Met het oog op de gezondheid van dier en mens en de wensen van consument en samenleving werkt zij aan de professionele ontplooiing en de maatschappelijke positie van de dierenarts. De KNMvD heeft als missie vanuit een inspirerende professionele vereniging de dierenarts te positioneren in het maatschappelijke speelveld. De vereniging wil zich in de komende jaren verder profileren en professionaliseren. Het verenigingsbureau wordt aangestuurd door de directeur onder verantwoording van het bestuur en als hoogste controlerend orgaan de Raad van Afgevaardigden. Door het vertrek van de huidige directeur zijn wij op zoek naar een fulltime directeur. Uitdaging De KNMvD bevindt zich een in sterk veranderend krachtenveld. De omvang en de marktstructuren van de verschillende segmenten waarbinnen de dierenarts actief is veranderen drastisch. De directeur is de spin in het web in deze beweging. Hij/zij stuurt een continu proces van beweging van vereniging en bureau. Samengevat zien we voor de nieuwe directeur de volgende uitdagingen: Verder bouwen aan een nog steviger relevantieniveau van de KNMvD. De KNMvD neemt in het maatschappelijke debat een actieve positie in over thema’s gericht op het werkveld van de dierenarts, zoals dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid & milieu; Verder bouwen aan de sociaaleconomische positie van de dierenarts. Ook het economisch perspectief is van belang. Voor de individuele werknemer/ZZP’er, voor de praktijken en voor de grote ketens. Een economisch goede basis is een uitgangspunt om op een maatschappelijke verantwoorde wijze het beroep uit te kunnen oefenen; Versterken samenwerking bestuur-bureau. Samen trekken ze op, ieder vanuit een eigen rol. Het bureau faciliteert, initieert en stelt het bestuur in staat om de strategie te bepalen en vast te stellen. Het bureau voert uit en het bestuur toetst de uitvoering. Het bureau bereidt proactief de belangenbehartiging voor. Ook extern is er sprake van een coproductie van bestuur en bureau . Deze geschetste ideale samenwerking komt tot stand als er een grote mate van vertrouwen en rolvastheid is. Het is aan de directeur om de effectiviteit van de samenwerking te versterken; Versterken professionele ontwikkeling bureau. De afgelopen jaren is de bureauorganisatie door bezuinigingen stevig ingekrompen tot de 18 medewerkers die er nu actief zijn. De directeur borgt in samenwerking met het bestuur de verbinding met de leden, de Raad van Afgevaardigden, het bestuur en de buitenwereld. Binnen het bureau is de directeur gericht op de verbinding tussen thema’s en afdelingen en op de (door-)ontwikkeling van de medewerkers. De functie De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging en is als toegevoegd secretaris van het bestuur de coördinator van bestuur, beleid en uitvoering. De directeur stuurt het verenigingsbureau aan en draagt zorg voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. De directeur coördineert de operationele activiteiten en projecten van de vereniging en draagt bij aan een efficiënte communicatie met interne en externe partijen. De resultaatgebieden zijn: Het doen vertalen van door het bestuur vastgesteld beleid in operationele plannen inclusief budgetten (dit laatste in overleg met de penningmeester); Toezicht houden op uitvoering van de activiteiten op basis van de gemaakte afspraken (in tijd en kwaliteit); Rapporteren over de voortgang in de operationalisering van het beleid aan het bestuur; Aandragen en uitvoeren van verbeteracties m.b.t. de operationele activiteiten van de vereniging; Coördineren en begeleiden van de werkzaamheden van het bureau; Coördineren en ondersteunen van de projecten en activiteiten van clusters en commissies; Het onderhouden en verzorgen van de interne en externe communicatie richting leden, bestuur, bureaumedewerkers en externe stakeholders. Functie-eisen De KNMvD staat voor het versterken van de maatschappelijke positie van de dierenarts. We zoeken kandidaten die de intrinsieke motivatie en affiniteit hebben om deze doelstelling te realiseren. De ‘harde’ eisen zijn: Academisch werk- en denkniveau; Ervaring met het leidinggeven aan professionals; De ideale kandidaat heeft al eindverantwoordelijkheid of is juist toe aan eindverantwoordelijke rol; Bij voorkeur ervaring met verenigingsmanagement (vanuit bureau en/of bestuur). In ieder geval ervaring met het werken voor en met een bestuur; Ervaring met complex stakeholdermanagement, bij voorkeur ook met belangenbehartiging Ervaring met het ontwikkelen en delen van kennis; Ervaring met veranderingsprocessen en belangentegenstellingen; Ervaring met projectmatig werken en bedrijfsvoering (finance, ict). Persoonskenmerken We zoeken een resultaatgerichte positief ingestelde verbinder. Een stevige persoonlijkheid met tact, uitstekende communicatieve vaardigheden, daadkracht en relativeringsvermogen. Een enthousiasmerende professional die gericht is op het verder ontwikkelen van het bureau en die kan optreden als een professionele gesprekspartner van stakeholders en samenwerkingspartners. Een professional met helicopterview die scherp is op de inhoud en goed in de relatie. Arbeidsvoorwaarden De KNMvD start met een een aanstelling voor 1 jaar met de intentie om een langjarig dienstverband aan te gaan. Het bureau is gevestigd in Houten. Er is sprake van een gepaste honorering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Informatie De KNMvD laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/ . De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De gesprekken met de selectiecommissie van de KNMvD vinden 3 en 15 juni plaats. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.
directeur
Irdeto, Utrecht, Provincie Utrecht
Wij zoeken een ervaren en ondernemende Directeur voor basisschool Het Veldhuis, iemand met een groot hart voor onderwijs en een slim hoofd dat de weg weet naar kwaliteit. Het Veldhuis is een Rooms-Katholieke basisschool met 360 leerlingen in de wijk Veldhuizen in De Meern (Gemeente Utrecht). De leerlingen vormen een afspiegeling van de bewoners in De Meern en de omliggende wijken Utrecht Leidsche Rijn en Vleuten. Het Veldhuis maakt met 4 andere scholen deel uit van de stichting Rooms Katholieke Basisscholen Vleuten - De Meern - Haarzuilens. Alle scholen binnen de stichting ontwikkelen zich naar High Performance Schools (HPS), waarbij er vanuit vakmanschap gewerkt wordt in Professionele Leergemeenschappen. Er wordt een stevige bijdrage van de directeuren gevraagd bij de doorontwikkeling binnen dit kader en de collectieve ambities van de stichting. Het team van Het Veldhuis bestaat uit 25 enthousiaste medewerkers met een schat aan ervaring, kennis en kunde. Het MT van de school wordt gevormd door de directeur en een schoolleider. Het team is betrokken en werkt hard aan de inhoudelijke ontwikkeling van de school. Er is, in lijn met het HPS-gedachtegoed, veel aandacht voor planmatige schoolontwikkeling en -verbetering. We willen het maximale uit de kinderen en onze medewerkers halen. Dat vraagt een hoog werk- en denkniveau, en tempo, van alle medewerkers. Daarnaast vraagt het een ambitieuze en koersvaste blik vanuit het MT en de flexibiliteit om steeds te focussen op dat wat nodig is om te excelleren. Wat vragen we van onze directeuren? Dat je een mensen-mens bent; een daadkrachtige verbinder. Dat je achter je mensen staat, ze (onder)steunt, inspireert en motiveert en dat je je teamleden, zowel individueel als als groep, sterker maakt. Je weet hoe en wanneer je je team betrekt bij besluiten, je geeft vertrouwen en je bent betrouwbaar in wat je toezegt; een positieve realist. We zoeken een moderne directeur die up-todate is in het primair onderwijs, die ontwikkelingen op de voet volgt en die weet wat wel en niet past bij de kracht van een (HPS-)basisschool. We zoeken iemand die empathie, rust en positiviteit uitstraalt, die zorgt voor regelmaat en continuïteit. We zijn gewend aan open deuren en zoeken dus een transparante leidinggevende die zichtbaar en laagdrempelig is, zowel voor medewerkers als voor ouders en leerlingen. Dat je daarbij ook krachtig op durft te treden, oplossingsgericht bent en stuurt op eigenaarschap is essentieel. Welke aandachtsgebieden heb je als directeur? Je hebt de regie, een voorbeeldfunctie, je inspireert en stuurt bij op het gebied van: - het vertalen van onze visie naar gedrag - het handelen en de communicatie m.b.t. het hebben van hoge verwachtingen van kinderen en collega’s - leerdoelen, instructie en toetsen - de kwaliteit van leren en lesgeven - een gerichte professionele ontwikkeling en ondersteunende leeromgeving - de kenmerken van ‘effectief schoolleiderschap’ en het nemen van beslissingen op basis van de organisatiedoelstellingen - het verder implementeren en borgen van ‘evidence based’ en ‘evidence informed’ werken - het aannamebeleid; je hebt zicht op de ondersteuningsbehoefte van kinderen en de mogelijkheden die de school te bieden heeft - het representeren van de school, je bent het boegbeeld - de Enigma kwaliteitsaanpak, het werken met kwaliteitskaarten - de verdere implementatie van het Nederlands Kennis Curriculum - de strategische ontwikkelingen van de school door: Kenmerken & essenties: - de school nog nadrukkelijker op de kaart te zetten in de wijk - nog beter aan te sluiten bij de behoeften van ouders en kinderen (de klant) - de naamsbekendheid van de school te vergroten en het imago te verbeteren - de kracht en kwaliteit van de school af te stemmen op de (gebouwelijke) uitstraling van de school - de langetermijnvisie van de school duurzaam en toekomstbestendig (verder) te ontwikkelen, implementeren en te borgen Partnerschap & ouderbetrokkenheid: - het partnerschap en ambassadeurschap van ouders nog verder vorm te geven en te borgen Organisatiestructuur: - de doorontwikkeling van de leerteams te stimuleren en te borgen - verder richting te geven aan de kwaliteitszorg in samenwerking met een kwaliteitscoördinator Organisatiecultuur: - de cultuur van openheid en professioneel gedrag nog verder te ontwikkelen - de ingezette werkwijze van kwaliteitskaarten en ambitiekaarten verder voort te zetten. Wil je meer informatie? Op dinsdag 20 april is er van 16.00 uur tot 17.00 uur een openbare, digitale bijeenkomst waar je in gesprek kunt gaan met twee van onze directeuren over hoe het is om leiding te geven aan een HPSschool. Je kunt deelnemen door te mailen naar inforkwbs.nl en hun bericht kun je bekijken op LinkedIn: https://www.linkedin.com/posts/daan-schneider-57a60413_onderwijs-prachtvak-activity6786230993125707776-xe6L/ Daarnaast kun je uiteraard verder kijken op de website van de stichting, rkscholenvdmh.nl of de site van basisschool Het Veldhuis, hetveldhuis.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Marjan van den Haak, voorzitter College van Bestuur, via bestuurrksvdmh.nl. Mocht je vragen hebben over de procedure, dan kun je contact opnemen met Myra Harrems, adviseur HRM, via hrmrksvdmh.nl. Het betreft in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd voor een jaar. Daarna is er uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Je ontvangt een salaris binnen schaal D13. Ben je geïnteresseerd? Dan kun je je brief met CV uiterlijk 28 april a.s. sturen naar bestuurrksvdmh.nl. Vermeld alsjeblieft duidelijk in je brief hoeveel dagen je wilt werken. De eerste gesprekken worden gevoerd op dinsdag 18 mei a.s. in de avond. We werven tegelijkertijd intern en extern. Interne kandidaten hebben daarbij voorrang in de procedure. Een assessment, opdracht of meeloopdag kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
Directeur-bestuurder | Park Zuiderhout
Park Zuiderhout via Corsten & Corsten, Teteringen, Breda
Park Zuiderhout is een unieke plek waar mensen op leeftijd landelijk wonen. Het is een bijzondere plek met een rijke historie. Dat voelt iedere bezoeker bij het opgaan van de kenmerkende oprijlaan die uitloopt op het mooie Missiehuis dat bijna honderd jaar oud is. Wat ooit begon als grootseminarie is nu uitgegroeid tot een bloeiende woonwijk voor ouderen die het leven vieren. Inmiddels is Park Zuiderhout uitgegroeid tot een woonwijk waar zo’n 350 bewoners, voornamelijk ouderen, genieten van een fase van een leven waarin er niet zoveel meer hoeft. Er is ruimte om nieuwe energie en inspiratie op te doen. En daarnaast is er tijd om stil te staan bij alles wat het leven tot nu toe heeft gebracht en waardevol heeft gemaakt. Zingeving en spiritualiteit zijn van oudsher verbonden met Zuiderhout. Ook nu nog. Er wonen paters en broeders van verschillende religieuze groeperingen op Park Zuiderhout. Maar inmiddels wonen er op Park Zuiderhout voornamelijk mensen zonder specifieke religieuze achtergrond. Alle vormen van ondersteuning en zorg, alle woon- en servicediensten, maar ook alle ondersteunende diensten voor de medewerkers zijn gehuisvest op één locatie. Park Zuiderhout biedt huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Verpleging, persoonlijke verzorging en persoonlijke begeleiding bieden wij ook extramuraal aan, zowel binnen Park Zuiderhout als in het dorp Teteringen. Park Zuiderhout omvat vier afdelingen met zorgappartementen, twee kleinschalige woongroepen met ieder zeven bewoners, Munnikhof voor 22 bewoners met dementie en 106 huurappartementen. Daarnaast heeft Park Zuiderhout dagbehandeling en dagbesteding in haar pakket voor eigen bewoners en bezoekers. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 85. Het (doen) exploiteren van diverse woonvormen met een ruim aanbod voor echtparen is een steeds belangrijkere kernactiviteit van de organisatie. Er zijn wachtlijsten voor de appartementen, in diverse prijsklassen. De kwaliteit van de gebouwen en ook van diensten is hoog met een eigen keuken met veel mogelijkheden en de eigen wasserij als onderscheidende producten. Minstens zo belangrijk als wonen en services is het welzijn van de bewoner. Park Zuiderhout werkt voortdurend aan een gevarieerd aanbod van welzijnsdiensten en activiteiten onder de vlag van Zuiderhout Buiten. Het streven is om het leven in Park Zuiderhout voor de verschillende groepen bewoners aantrekkelijk te maken en het vieren van het leven te ondersteunen. Ondersteuning en zorg worden meer op de achtergrond aangeboden, en dan precies op de manier die de bewoner aangenaam vindt: op een prettige, discrete wijze, met aandacht en respect. Park Zuiderhout behoort tot een selecte groep van zelfstandige, compacte zorgorganisaties waarbij het fundament stevig genoeg is om de zelfstandigheid te kunnen behouden. Park Zuiderhout heeft diverse samenwerkingsrelaties met zorg- en welzijnspartners in de directe omgeving. De missie is helder: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en levensgeluk van bewoners. De eigen leefstijl, de autonomie en levensbeschouwing zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Park Zuiderhout wil uitblinken in het uitnodigen en ondersteunen van de bewoner bij het voeren van de regie over het eigen leven. De visie van Park Zuiderhout is: “Vieren van het leven”. Deze visie heeft de organisatie concreet vertaald in vier kernwaarden. Medewerkers en vrijwilligers gebruiken de kernwaarden als kompas voor hun houding en gedrag tijdens het dagelijks handelen in Park Zuiderhout. De vier kernwaarden zijn: • Vertrouwen • Verbinding • Verantwoordelijkheid • Veerkracht Park Zuiderhout ziet de bewoner als uniek en zelfstandig, met een eigen persoonlijkheid, eigen relaties en een eigen geschiedenis. Dit mag niet verloren gaan op het moment dat iemand aangewezen is op ondersteuning en zorg. De nadruk ligt niet op de ziekte of de beperking, maar op de mens zelf, op zijn veerkracht en op wat zijn leven betekenisvol maakt. De organisatie omarmt het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Park Zuiderhout legt het accent op zo normaal mogelijk wonen. Daarom spreekt men bij voorkeur niet over cliënt, maar over bewoner. Vanuit de visie is de aandacht voor welzijn en zingeving een bijzonder speerpunt van beleid. Medewerkers maken het verschil. Ondanks de krapper wordende arbeidsmarkt lukt het Park Zuiderhout, mede dankzij een actief wervings- en opleidingsbeleid, het personeelsbestand kwalitatief en kwantitatief op pijl te houden. Medewerkers worden getraind om aandacht te hebben voor welzijn, levensvragen en zingeving en om bewoners vanuit de kernwaarden tegemoet te treden. In het opleidingsprogramma besteedt Park Zuiderhout ruim aandacht aan onderwerpen als bejegening, gastheerschap, oog voor levenskunst en basiskennis over het religieuze leven en religie. Een warme, respectvolle zorg wordt daarnaast niet alleen door mantelzorgers en professionele zorgmedewerkers geleverd, maar ook met de toewijding en inzet van vrijwilligers. Door vrijwilligers van verschillende leeftijd, achtergrond en cultuur in het Park te integreren, willen betrokkenen de samenleving dichter bij de bewoners brengen. De inzet van vrijwilligers wordt gezien als een grote toegevoegde waarde. Karakteristiek van de directeur-bestuurder De directeur-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, de bedrijfsvoering en de continuïteit van Park Zuiderhout (en draagt de integrale eindverantwoordelijkheid voor het operationele en strategische functioneren van de organisatie). De bestuurder stuurt het managementteam aan en bewaakt de samenhang in de organisatie. De directeur-bestuurder is tevens het boegbeeld van de organisatie en draagt zorg voor een duidelijk en herkenbaar gezicht van Park Zuiderhout op regionaal niveau. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij of zij het strategisch beleidsplan “Samen op weg naar 2025” onderschrijft en daarop voortbouwt. De directeur-bestuurder bestuurt met warme aandacht en betrokkenheid en is in staat zowel binnen als buiten de organisatie actief verbindingen te leggen en betrokkenen te boeien. De directeur-bestuurder dient zich te verenigen met de navolgende uitgangspunten: • Park Zuiderhout streeft – als zelfstandige organisatie – naar samenwerking met andere partijen, waarbij het behoud van de eigen identiteit en de continuïteit van de organisatie centraal staan • Park Zuiderhout streeft naar een positie als aanbieder van een compleet pakket met zorg en diensten op lokaal niveau • de geleverde zorg- en dienstverlening voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormeringen. Op grond hiervan wordt van de directeur-bestuurder verwacht dat deze: • uitvoering geeft aan een hoge kwaliteit van dienstverlening en het behoud hiervan alsmede zorg draagt voor een gekwalificeerde uitstraling van Park Zuiderhout met behoud van het kleinschalig karakter; • Park Zuiderhout stevig profileert in het werkgebied; • vorm geeft aan nieuwe en innovatieve zorgconcepten en inspeelt op kansen en ontwikkelingen op de intra- en extramurale zorgmarkt; • de huidige organisatiestructuur evalueert en een passende organisatiestructuur voor de toekomst implementeert; • bijdraagt aan een stevig en slagvaardig managementteam; • zorg draagt voor het behoud van een financieel gezonde organisatie; hieronder verstaan het verkennen van de mogelijkheden tot nieuwe vormen van dienstverlening m.b.t. het vastgoed van de organisatie (met name het Missiehuis) en samenwerking met andere organisaties (bijvoorbeeld op het vlak van backoffice en innovatie). Profiel, functie-eisen en competenties van de gezochte bestuurder vindt u onderstaand. De kandidaat: • beschikt over een lange termijnvisie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen; • is in staat om vanuit de visie van Park Zuiderhout en met oog voor omgevingsontwikkelingen een strategie te ontwikkelen die recht doet aan de gewenste positie van Park Zuiderhout als professionele dienstverlener en als werkgever in de regio; • zorgt voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardig functionerende organisatie; • geeft op inspirerende wijze leiding aan het managementteam door als voorbeeld zichtbaar en toegankelijk te zijn en hen te stimuleren tot verdere groei, samenwerking en innovatie; • geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, is daarin vernieuwend en bereid en in staat verantwoorde risico’s te nemen; • realiseert een optimale open communicatie binnen alle geledingen van de organisatie; • bevordert eenheid binnen de organisatie en schenkt aandacht aan het samenwerkingsproces; • heeft oog voor de strategische samenwerkingsrelaties, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden en onderneemt actie om deze te binden; • treedt op als een gewaardeerde gesprekspartner van de ondernemingsraad, cliëntenraad en andere belanghebbenden; • geeft gestalte aan een effectieve samenwerking met de Raad van Toezicht en stelt zich in deze samenwerking toetsbaar op; • is het boegbeeld van Park Zuiderhout en draagt zorg voor een duidelijk herkenbaar gezicht naar buiten. De kandidaat: • beschikt over aantoonbare ervaring als integraal eindverantwoordelijk directeur of bestuurder in de zorgsector; • heeft een academisch denk- en werkniveau; • heeft gedegen kennis van en ervaring met (financiële) bedrijfsvoering, vastgoedvraagstukken hieronder begrepen; • heeft kennis van en ervaring met zorginhoudelijke processen; • heeft kennis van vraagstukken op het gebied van kwaliteit en continuïteit van zorg; • is NVZD-geaccrediteerd of heeft de bereidheid dit te worden; • heeft oog voor zingeving en spiritualiteit; • beschikt over charisma, waarbij inspireren en verbinden kernwoorden zijn; • is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van eigen functioneren. De kandidaat: • is gezaghebbend, authentiek, betrouwbaar, integer, toegankelijk, vertrouwenwekkend; • behoudt integraal overzicht, heeft analytisch en strategisch vermogen met visie en daadkracht, is besluitvaardig; • is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen; • bezit bindingskracht, is een bruggenbouwer, kan omgaan met en heeft begrip voor divergerende belangen; • heeft overtuigingskracht, toont voorbeeldgedrag en draagt bij aan integraal management op MT en teamniveau; • heeft goed gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke, politieke verhoudingen en relatiebeheer; • weet te boeien en te binden, is enthousiasmerend en transparant. Voor de nieuwe directeur-bestuurder zal, in het licht van de hierboven geschetste omstandigheden, een van de belangrijkste opgaven zijn de verdere uitbouw van de uitgangssituatie waarin Park Zuiderhout verkeert. Externe focus en het leggen van verbindingen met (nieuwe) samenwerkingspartners zijn hierbij essentieel. Daarnaast is het van groot belang de gemaakte strategische keuzes te vertalen naar een efficiënte interne organisatie en bedrijfsvoering. Dit stelt specifieke eisen aan de nieuwe directeur-bestuurder op het gebied van strategisch denken, communicatieve vaardigheden en de verbindende vermogens van de kandidaat. Arbeidsvoorwaardenpakket Salariëring conform WNT-2, Park Zuiderhout is ingedeeld in klasse III. De omvang van het dienstverband is 32-36 uur per week. Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. De Raad van Toezicht van Park Zuiderhout laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken: Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op vrijdag 21 mei. De data voor de selectiegesprekken bij Corsten & Corsten en de data voor de selectiegesprekken bij Park Zuiderhout worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Hou mij op de hoogte van nieuwe vergelijkbare vacatures
Directeur DNA
GasselingSearch, Bunnik, Provincie Utrecht
Profiel: netwerker, passie voor verenigingen Organisatie De Nederlandse Associatie (DNA) verenigt Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden. DNA stimuleert en ondersteunt de professionalisering van verenigingen. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat verenigingen heel belangrijk zijn voor de verbinding in de samenleving. De leden van DNA variëren van schoonmaakbranche tot jeugdzorg, van politie tot de transportsector en van hockeybond tot autohandelaren. DNA verbindt verenigingen door kennis samen te delen, de organisatie van diverse congressen/bijeenkomsten, de DNA academie, het vakblad VM en verschillende netwerkgroepen voor verenigingsprofessionals. Zo brengt DNA verenigingen inhoudelijk naar the next level en worden medewerkers van verenigingen gemotiveerd om hun passie voor het vak te delen en zich te blijven ontwikkelen. Voor DNA zoeken wij een Directeur (32-40 uur) Functieomschrijving Als directeur ben je de spin in ’t web van DNA. De functie kent vier kernopdrachten: Het positioneren en verder laden van het merk DNA De basisstrategie van het merk DNA is gereed, deze zal de komende periode verder uitgewerkt en uitgedragen worden. Als directeur ben jij de strategische kracht achter het merk. Je bent het gezicht van DNA – de ambassadeur en verbindende inspirator – en je bent vaak voorzitter van netwerkbijeenkomsten. Het werven van leden DNA is nu, 5 jaar na oprichting, een serieuze partij in verenigingsland en er is nog veel te bereiken. Zo zijn er nog zo’n 1.000 verenigingen die in aanmerking komen om lid te worden. Als directeur ga jij aan de slag om het ledenbestand (nu /-165) verder uit te breiden. Het werven van business partners De business partners zijn van financieel belang en hebben met hun kennis en netwerk toegevoegde waarde voor DNA. Als directeur zoek jij waar kansen liggen om het partnernetwerk verder uit te breiden. Het verder ontwikkelen van een professioneel verenigingsbureau Het bureau bestaat uit twee vaste medewerkers. De ambities zijn hoog en alleen door teamwerk, door een hands-on mentaliteit en door slim met anderen samen te werken komt DNA weer verder. Als directeur geef je leiding aan de medewerkers en zorg je ervoor dat je met een klein team impact kan maken. Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding Je hebt passie voor verenigingen, bent een verbindende en enthousiasmerende hands-on manager en kunt schakelen op strategisch, commercieel en inhoudelijk niveau Je hebt 5 jaar relevante werkervaring als (project- of programma-)manager en bent bekend met belangenbehartiging en verenigingsmanagement Je bent een echte netwerker en hebt de gunfactor Je hebt gevoel voor sales, marketing, communicatie en media Arbeidsvoorwaarden DNA biedt je een unieke plek om een enorm netwerk op te bouwen. Daarbij horen marktconforme arbeidsvoorwaarden. DNA werkt met een flexibele organisatie, het bestuur stuurt op output. Dat betekent dat jij je baan voor een groot deel zelf kunt vormgeven. Interesse? DNA laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen en Gasseling Search, dé recruitmentbureaus voor verenigingen. Zij werken samen bij de werving van de nieuwe directeur. Je kunt solliciteren t/m zondag 30 mei via www.polderbanen.nl/vacatures . Voor aanvullende informatie kun je bellen met Evi Gasseling of Klaas Molenaar.
Communicatie en PR medewerker | 0,6 fte
KVLO, Zeist, Provincie Utrecht
De KVLO is een belangenorganisatie van ruim 11.000 leden die werkzaam zijn op het gebied van lichamelijke opvoeding, bewegen en sport in en rondom de school. De KVLO staat voor het belang van goed leren bewegen voor alle kinderen in de leeftijd van 4 -18 jaar én voor het belang van de professionals die daar invulling aan geven. De komende jaren ligt het accent op versterking en verankering van de kwaliteit van de lichamelijke opvoeding binnen alle schoolsoorten en intensivering van de na- en buitenschoolse sport voor alle kinderen. Daarnaast blijft de verdere professionalisering van onze leden en de vernieuwing van het (landelijk) onderwijscurriculum van groot belang. De KVLO werkt met vijf resultaatverantwoordelijke teams die integraal samenwerken en flexibel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen binnen het speelveld van de lichamelijke opvoeding in en rondom de school. In totaal werken er ongeveer 20 mensen bij de KVLO. Het team communicatie bestaat uit een hoofdredacteur, een praktijkredacteur, een webredacteur, een redactiemedewerkster en twee ondersteunende medewerkers. Ten behoeve van het Magazine is er een redactieraad, bestaande uit vak-medewerkers van verschillende stakeholders zoals de lerarenopleidingen (ALO’s). Team communicatie is verantwoordelijk voor de algehele communicatie via de website, sociale media (dagelijks), nieuwsbrief (wekelijks) en het Magazine (9 x per jaar). De functie Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het communicatiebeleid vanuit de koers van de KVLO waarin diverse doelgroepen een plaats hebben en onze missie Goed leren bewegen herkenbaar wordt gepositioneerd in de maatschappij. In nauwe samenwerking met de directeur zet je het vak, de leden en de KVLO als organisatie stevig en zichtbaar op de kaart. In afstemming met de stakeholders geef je vorm aan het strategisch communicatiebeleid en de politieke lobby. Je draagt samen met het team zorg voor de realisatie van de activiteiten op het gebied van de interne en externe communicatie, informatieverstrekking, voorlichting & werving, versterking van het imago en profilering op de koers. Inlichtingen over de functie en over de KVLO (www.kvlo.nl) zijn te verkrijgen bij dhr. C. Klaassen. Telefoon: 06-81107168. De gesprekken vinden plaats tussen 18 en 25 juni 2021. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om uiterlijk op 18 juni per e-mail een brief met CV te sturen naar corry.dijkstrakvlo.nl Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature). Solliciteren? Solliciteer direct via onderstaande button. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld . Wat wij bieden Wij bieden een verantwoordelijke en afwisselende functie met ruimte voor eigen initiatieven en ontwikkeling. Wij werken in een aantrekkelijke werkomgeving op het bureau van de KVLO in Zeist. De aanstelling kan plaatsvinden bij de KVLO of, indien van toepassing, via een vrijstelling van de school waar je eventueel werkt. Uitgangspunt is een aanstelling van minimaal drie jaar via een vrijstelling.
Directeur
DUPP Food Executive Search, Urk, Flevoland
Baarssen Fish Processing is een zelfstandig en succesvol bedrijf dat zich vooral richt op het verwerken van vis voor haar klanten, door fileren, paneren, invriezen en verpakken. Daarbij gaat het om diverse vissoorten (o.m. kabeljauw, schol, zeebaars en dorade) die gereed gemaakt worden voor zowel retailmarkten als industrieel gebruik. Voorheen was Baarssen Fish Processing een familiebedrijf en sinds 2009 is Marine Foods, een bekend handelsbedrijf in diepvriesvis, een belangrijke aandeelhouder in het bedrijf. Gaandeweg is Baarssen Fish Processing gegroeid naar een omvang van ca. 150 medewerkers op de locatie Urk. Momenteel ligt er een investeringsplan gereed voor de bouw van een nieuwe fabriek naast de huidige fabriek, waarmee de productiecapaciteit fors wordt uitgebreid. De huidige directie wordt gevormd door een Algemeen Directeur en een Operationeel Directeur. Ter versterking van het directieteam en als opvolger van de huidige Algemeen Directeur richting toekomst, zijn wij op zoek naar een gedreven en daadkrachtige Directeur Die het bedrijf verder laat groeien en past bij de cultuur Na een inwerktraject samen met de Operationeel Directeur verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken en performance van het bedrijf Meewerken aan en zich verdiepen in alle operationele processen van het bedrijf, om een goed inzicht te krijgen in de organisatie, de mensen en de kritische succesfactoren Opstellen van een plan met een beoordeling van de verschillende functionele gebieden op goede punten en mogelijke verbeteringen Realiseren van verbeteringen die bijdragen aan kwaliteit en efficiency, zowel bij interne bedrijfsprocessen als naar externe partners (o.m. klanten en leveranciers) Overnemen van de operationele taken van de Algemeen Directeur op het gebied van personeel, verkoop, inkoop en financiële administratie Actief meedenken met strategische zaken en daarmee voorbereiden op de opvolging in de rol van Algemeen Directeur Lid van het directieteam en rapporteren aan de Algemeen Directeur. Minimaal Hbo denk- en werkniveau Relevante operationele – en managementervaring in verschillende functiegebieden in de food industrie, bij voorkeur in een vergelijkbaar vers food productiebedrijf Kan zich goed inleven in de specifieke bedrijfscultuur en weet de juiste balans te vinden tussen resultaat- en mensgerichtheid Echte people manager die in staat is om leiding te geven vanuit oprechte betrokkenheid en duidelijke communicatie Bereid tot het aangaan van wederzijds commitment voor een langere periode, met het oog op de toekomstige rol als Algemeen Directeur Persoonskenmerken: evenwichtig, analytisch vermogen, overtuigingskracht, besluitvaardig, koersvast, nuchter en pragmatisch. Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij u contact op te nemen met Hans Hilbrands, telefoon: 0317-468686 / 06-51025152 of te solliciteren via onze website www.dupp.nl, dan wel uw reactie te e-mailen naar infodupp.nl. Baarssen Fish Processing heeft voor deze vacature DUPP – Food Executive Search geselecteerd als enige recruitmentpartner.
DIRECTEUR
Intermediair, Utrecht, Provincie Utrecht
Functieomschrijving De organisatie Stichting RIONED is de koepelorganisatie in Nederland voor de goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen. Gezamenlijkheid, belangenbehartiging en basiskennis zijn de belangrijkste en unieke sterktes van Stichting RIONED. Vrijwel alle overheden en bedrijven die professioneel actief zijn op het gebied van stedelijk waterbeheer zijn begunstiger van Stichting RIONED. Stichting RIONED is ontstaan uit zorg over onvoldoende aandacht voor de noodzaak van stedelijk waterbeheer en de instandhouding van de voorzieningen. Daarom draagt Stichting RIONED het belang van goed stedelijk waterbeheer uit bij publiek en politiek. Elk vakgebied heeft basiskennis waarop de praktijk bouwt. Stichting RIONED zorgt voor de basiskennis door het ontwikkelen, bundelen, autoriseren en verspreiden van vakkennis. Kijk voor meer informatie ook op www.riool.net. Het bestuur van Stichting RIONED is op zoek naar een gedreven, verbindende en strategisch sterke DIRECTEUR Plaats in de organisatie Stichting RIONED is een stichting met een bestuur, geleid door de directie. Belangrijke taken van het bestuur zijn het uitoefenen van intern toezicht op het door de directie gevoerde beleid. Het bestuur is een sparringpartner voor de directeur, geeft advies en is steun waar nodig. Daarnaast is het bestuur onder andere verantwoordelijk voor het nemen van besluiten over het vaststellen van de meerjarenraming en het financiële beheer. Als directeur van Stichting RIONED bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de organisatie en boegbeeld en gezicht naar buiten. U bepaalt samen met het bestuur de hoofdlijnen van het beleid. Met het oog op de slagvaardigheid heeft de directeur een ruim mandaat op de verschillende beleidsterreinen. De opdracht U richt zich op de begunstigers en zorgt ervoor dat u samen met hen innovatie tot stand brengt en trends signaleert. Het formuleren van antwoorden en het aanreiken van oplossingen voor en met de sector en het bevorderen van voldoende gekwalificeerd personeel, zijn van belang voor de positie van de sector en Stichting RIONED in de toekomst. Samenwerking met de verschillende partners is noodzakelijk in het kader van de verschillende complexe opgaven in de toekomst op het gebied van de energietransitie en klimaatverandering en de vraagstukken die daarmee samenhangen. Daarnaast geeft u nieuwe impulsen aan het huidige beleid en stimuleert en faciliteert u innovatie en de digitale transitie die nodig is om de verschillende kennissystemen en data-uitwisseling mogelijk te maken. Intern is de opdracht vooral om de verbindende factor binnen het bureau te zijn, die op betrokken wijze, samen met de medewerkers de koers uitstippelt, HR-beleid ontwikkelt en op basis van ruimte en vertrouwen de organisatie aanstuurt. U bent een benaderbare en zichtbare directeur voor alle medewerkers en staat voor goed werkgeverschap, waarbinnen ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Profiel U heeft affiniteit met stedelijk waterbeheer en bent bekend met de daaraan verbonden bestuurlijke processen. U kunt gezaghebbend en verbindend optreden. U bent een netwerker met oog voor publiciteit en heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. U kunt private en publieke belangen verenigen. Op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw neemt u een constructieve positie in en zorgt u voor een goede inhoudelijke bijdrage vanuit het vakgebied van Stichting RIONED. U heeft affiniteit met digitalisering en ziet de mogelijkheden ervan voor uw organisatie, de sector en breder ook voor de maatschappij. U bent ondernemend en gericht op het creëren en benutten van kansen. U hebt op basis van kennis van stedelijk waterbeheer en ruimtelijke ordening in brede zin een visie op de rol, positie en opgaven van Stichting RIONED in de komende jaren. U bent creatief en inventief in de wijze waarop u Stichting RIONED kunt positioneren en u zorgt actief voor het eigentijds blijven van de organisatie. U zorgt dat u in het veld ophaalt waar partijen (met name de gemeenten) behoefte aan hebben en hoe Stichting RIONED daarop moet inspelen. Persoonlijkheid U heeft een brede belangstelling en passie voor het vakgebied en hebt talent voor overleg op bestuurlijk niveau. U bent een begripvolle persoonlijkheid, bestuurlijk sensitief, helder in communicatie en een verbinder. U werkt graag samen en bent het boegbeeld van de organisatie en mede van de sector. U bent een netwerker pur sang, heeft een goed inlevingsvermogen en bent in staat om verschillen te overbruggen. Functie-eisen en competenties u beschikt aantoonbaar over een academisch werk- en denkniveau; u bent goed bekend met het publieke domein en de werkwijze van gemeenten, provincies en waterschappen; u heeft ruime bestuurlijke of directionele ervaring; u heeft affiniteit met stedelijk waterbeheer en u kan zich goed verplaatsen in de wereld van civiele techniek; u heeft zakelijk- en strategisch financieel inzicht; u heeft goede managementkwaliteiten en een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen; u heeft een brede visie op de ontwikkelingen en grote thema’s in en rondom het werkveld waarin Stichting RIONED opereert en bent in staat die visie strategisch, tactisch en operationeel te implementeren, uit te dragen en anderen daarin mee te nemen; u heeft uitstekende communicatieve vaardigheden; u bent ondernemend, innovatief en verbindend; u bent een toegankelijk en inspirerend boegbeeld voor de organisatie en haar achterban; u bent een goede belangenbehartiger en u beschikt over een breed en relevant netwerk; u kunt overtuigend, strategisch en koersvast opereren op verschillende niveaus met gevoel voor een politiek-bestuurlijke omgeving. Solliciteren De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon Lidewij Geertsma, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets. Aanvullende informatie Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.riool.net. Doe een melding over deze vacature Wil je een melding maken over de inhoud of plaatsing van deze vacature? Gebruik dan de onderstaande knop. Dit kan anoniem.
Directeur
Van Hek & Lelieveld HR, Beverwijk, Noord-Holland
Plaatsvervangend Directeur, op termijn Directeur, voor SKOV Kinderopvang in Beverwijk (32-36 uur) Stichting Kinderopvang Voorzieningen Beverwijk (verder: SKOV) is een gezonde en succesvolle kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk en met een goede naam in Beverwijk. De organisatie is ruim 30 jaar geleden opgericht en biedt KDV en BSO aan kinderen van 0-13 jaar. Er zijn twee mooie en ruime BSO locaties en twee sfeervolle KDV locaties. Alle locaties hebben een uitdagende natuurtuin. SKOV heeft als enige in de regio het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang behaald. Professionele en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en groene kinderopvang zijn belangrijke strategische pijlers. Eerlijkheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid zijn kernwaarden die de medewerkers naar elkaar uitdragen en naar de ouders, kinderen en relaties. De medewerkers gaan respectvol met elkaar en met de klanten om, en zetten zich met enthousiasme in voor het welzijn van de kinderen. Voor SKOV werken een Stichtingsbestuur, een Directeur, drie Operationeel Managers, bijna 50 Pedagogisch Medewerkers en een klein team van Stafmedewerkers op het kantoor. SKOV werkt aan toekomstbestendigheid en heeft de vacature opengesteld van Plaatsvervangend Directeur 32-36 uur per week (4-5 dagen) Op termijn, na pensionering van de Directeur, doorgroeiend naar de functie van Directeur. "Een veelzijdige functie van operationeel werk tot aan strategie, voor een ambitieuze, warm-zakelijke en hands-on maar ook strategisch leider, flexibel en natuurlijk schakelend in werkzaamheden en op alle functieniveaus". De functie In samenwerking met het Bestuur werken de Directeur en de (vooralsnog) Plaatsvervangend Directeur aan een toekomstbestendige organisatie en zetten zij de strategische koers uit of stellen deze bij. Externe ontwikkelingen worden gevolgd en er wordt voor gezorgd dat de organisatiedoelstellingen (financieel, kwaliteit, pedagogiek, personeel, organisatie) worden gerealiseerd. Ontwikkelprojecten worden gecoördineerd en/of uitgevoerd. Samen onderhouden zij contacten met het Bestuur, de Ondernemingsraad en ouders/verzorgers. De plaatsvervangend Directeur draagt zorg voor de zelfstandige uitvoering van de volledige functie van Directeur bij diens afwezigheid. De plaatsvervangend Directeur draagt zorg voor het benaderbaar en zichtbaar zijn in de organisatie voor medewerkers en ouders/verzorgers. Hij/zij zorgt (mede) voor het implementeren en borgen van aangewezen beleidsontwikkelingen en (mede) voor de dagelijkse aansturing en begeleiding van de Managers en/of de Stafmedewerkers en indirect de Pedagogisch Medewerkers en het bewaken, coördineren en/of uitvoeren in situaties van calamiteiten. De leiderschapsstijl is gericht op vertrouwen en het laten zijn van medewerkers ‘in hun kracht’: stimuleren en motiveren, geven van eigen verantwoordelijkheid, verbinden en samenwerken, faciliteren, begeleiden van ontwikkeling en ruimte bieden voor initiatief. De plaatsvervangend Directeur voert diverse nader aan te wijzen administratieve en operationele HR-, financiële- en facilitaire werkzaamheden uit (zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, de salarisverwerking, doen van betalingen en samenstellen van de jaarrekening samen met de Accountant, maken van rapportages en/of verzuimbegeleiding). Voor ouders/verzorgers is de plaatsvervangend Directeur een prettig, zichtbaar en toegankelijk aanspreekpunt en ook kan de plaatsvervangend Directeur regelmatig in gesprek zijn met gemeente, GGD, basisonderwijs en verdere samenwerkingspartners. Bij SKOV is de organisatie ingericht volgens het bestuursmodel: een Directeur en een Stichtingsbestuur. Er wordt gewerkt volgens de Governance Code Kinderopvang. Voor deze veelzijdige functie zoeken wij een stevige, ervaren en ambitieuze kandidaat die binnen een bepaalde periode zelfstandig de positie van Directeur zal vervullen. Wij zoeken een peoplemanager en leider, sterk in zowel het bedrijfsmatige aspect als het mensgerichte aspect wat deze functie met zich meebrengt. Een persoon die goed kan schakelen tussen operationele vraagstukken, de administratie, het ontwikkelen van organisatiebeleid en de strategie en externe oriëntatie. En daarmee aandacht heeft voor zowel de details als voor de grote lijnen en voor ‘intern’ en ‘extern’. Een stabiele, sterke persoonlijkheid die richting geeft aan de medewerkers, hen mee kan nemen in veranderingen en sterk is in professionele teamontwikkeling. En die flexibel is en sterk in meebewegen, laveren in dat wat de organisatie vraagt. Een persoon die zich thuis voelt in een kleinere organisatie met 60-65 medewerkers, goed overzicht houdt vanuit de organisatiekoers over alle werkprocessen, steeds oog heeft voor ‘groei’ en voor wat ‘anders en beter kan’. Verder zal de kandidaat beschikken over: Een afgeronde relevante opleiding op HBO/WO niveau. Een afgeronde bedrijfskundige opleiding en managementopleiding vinden we belangrijk. Gedegen ervaring als Directeur of Adjunct Directeur in (kleinschalige) organisaties of als strategisch/tactisch Manager. Ervaring in de kinderopvangbranche en daarmee kennis van de (actuele) wet- en regelgeving in de sector is een pre. Ervaring en/of aantoonbare affiniteit in het maatschappelijk domein is een harde eis. Leiderschaps- en managementvaardigheden, opgedaan door het meerdere jaren aansturen van managers en/of teams van 30 of meer medewerkers en meerdere werkprocessen. Ervaring met het doorvoeren van veranderingen. Bedrijfskundige vaardigheden voor het (mede) opstellen van en werken met jaarrekeningen, begrotingen en stuurcijfers. Een klant-, kwaliteits- en ontwikkelingsgerichte werkhouding. Ervaring met het (mede) ontwikkelen van organisatiestrategie, volgen van externe ontwikkelingen en opstellen van beleidsdocumenten en werkprotocollen. Goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). Respectvolle, open, transparante en duidelijke communicatie. Goede sociale vaardigheden. Empathisch vermogen. Een verbindende werkhouding gericht op samenwerken. Een nauwkeurige werkhouding met oog voor detail. Wat biedt SKOV? Een aantrekkelijke, brede functie in een kwalitatief hoogwaardige en gezonde organisatie. Een veelzijdige functie met veel ruimte voor initiatief en mogelijkheid om de organisatie en mensen verder te helpen ontwikkelen. Een aanstelling met de intentie voor onbepaalde tijd. Arbeidsvoorwaarden conform CAO Kinderopvang. Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en het volgen van opleidingen. Solliciteren op deze functie? SKOV heeft de werving en het voorselectietraject van deze vacature uitbesteed aan Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang. Ben je geïnteresseerd? Stuur jouw motivatiebrief met CV zo spoedig mogelijk naar Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang, ter attentie van Margit de Lange o.v.v. “SKPD03” via het e-mailadres: sollicitatievanheklelieveld.nl . De sluitingsdatum is 10 juni 2021 . Sollicitaties zullen direct bij binnenkomst in behandeling worden genomen. De intentie is om deze functie (indien mogelijk) per 1 september 2021 te laten vervullen. De mogelijkheid bestaat dat een assessment wordt toegevoegd in de selectieprocedure. Indien je vragen hebt over de vacature dan kun je een e-mail bericht sturen aan Margit de Lange via het e-mailadres: sollicitatievanheklelieveld.n l. Zij zal op een passend moment contact opnemen. Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs
Directeur Welzijn en Kinderopvang (32-36 uur) Raster Deventer
Intermediair, Rijswijk, Zuid-Holland
Directeur Welzijn en Kinderopvang (32-36 uur) Raster Deventer Functieomschrijving De organisatie Raster is in 1989 ontstaan uit Stichting Sociaal Cultureel Werk en Stichting Wijkwerk en verricht Welzijnswerk en biedt Kinderopvang (onder de naam Sam&ko) in Deventer. Ieder mens, jong en oud, wil ertoe doen en meetellen, zich kunnen ontwikkelen en een gelukkig leven leiden in een prettige buurt. Daar werkt Raster iedere dag aan met haar welzijnsdiensten en met de maatschappelijke kinderopvang van Sam&ko. Raster is zichtbaar, toegankelijk en overal waar mensen zijn. De professionals van Raster hebben oprechte belangstelling in en aandacht voor ieder mens als uniek individu. Sam&ko biedt voorschoolse opvang, kinderdagopvang, peuterspelen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. Raster Welzijn biedt samenlevingsopbouw voor inwoners van alle leeftijden, met sociaal werkers met specifieke kennis over kinderen, jongeren, actieve bewoners, opvoedingsondersteuning, activering en ouderen. Welzijn participeert in de Voor Elkaar Teams van Deventer. Bij Raster geloven ze in de talenten van alle inwoners, de kracht van sociale verbinding en samenwerking, in buurten waar iedereen mee kan doen en zich gewaardeerd voelt. Ze vinden en ervaren dat de verbinding kinderopvang en welzijn bijdraagt aan sterkere buurten. Raster is in verbinding met inwoners van jong tot oud. Ze maken het verschil door te werken vanuit talenten, waarbij ze de unieke positie in de haarvaten van de samenleving benutten en gebruik maken van de ervaringen, kennis, vaardigheden en netwerken in buurten. Welzijn en Kinderopvang zijn niet alleen organisatorisch en inhoudelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar de combinatie levert een unieke meerwaarde op. Voor elkaars werk én voor de buurten waarin, waarmee en waaraan ze werken. Welzijn en Kinderopvang worden op het gebied van Financiën, Human Resources, Facilitaire Zaken, ICT, Klantenservice en Roosterbeheer ondersteund door de afdeling bedrijfsvoering. De kernwaarden van Raster zijn dichtbij, delen van kennis en ervaringen en passie. Meer informatie over Raster is te vinden op www.rastergroep.nl. Bij Raster zijn 330 medewerkers en 405 vrijwilligers actief en de omzet is € 14,8 miljoen (€ 9,7 miljoen kinderopvang, € 4,1 miljoen welzijn). De organisatie wordt geleid door de bestuurder. Zij stuurt de 2 directeuren welzijn en kinderopvang en bedrijfsvoering aan. Recent is binnen Raster zorgvuldig gekeken wat nodig is om de volgende stap te maken en om toekomstbestendig te blijven. De analyse heeft onder andere duidelijk gemaakt dat Raster toe is aan 2 nieuwe directeuren, één die welzijn en kinderopvang aanstuurt en één die de ontwikkelopgave voor bedrijfsvoering gaat realiseren. Dit profiel gaat in op de eerste vacature. De functie In deze functie krijg je de opdracht om de samenwerking tussen welzijn en kinderopvang verder vorm te geven in een speelveld dat veel mogelijkheden en uitdagingen biedt. Je geeft in deze rol leiding aan 3 clustermanagers kinderopvang ( 110 fte), 4 teamleiders welzijn ( 45 fte) en staffunctionarissen: een medewerker kwaliteit, 2 pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers en een medewerker marketing/communicatie. Je bent de komende jaren verantwoordelijk voor: het verder ontwikkelen en uitrollen van de visie op preventie het verstevigen van de samenwerking tussen welzijn en kinderopvang; hoe zet je de volgende stappen in het wijkgericht werken waarbij met behoud van de lokale kleur maatwerk wordt geleverd. de doorontwikkeling van de voor elkaar teams het neerzetten van Raster als dé partij voor preventie in Deventer het verder ontwikkelen en vormgeven van de plannen over educatieve krachtige buurten met o.a. IKC als vliegwiel voor community building de diversificatie van de kinderopvang verder uitbouwen (bv. groen en sport) een goede samenwerking met externe stakeholders (onderwijs, zorg en andere partijen) onderhouden het onderhouden van de relatie met de gemeente optimale samenwerking met bedrijfsvoering doorontwikkeling op kwaliteit Je speelt in op vragen van externe stakeholders en je draagt bij aan de organisatie brede strategie ontwikkeling en de vertaling daarvan voor welzijn en kinderopvang. Je maakt samen met je collega directeur bedrijfsvoering en de bestuurder deel uit van het directie overleg. Een opdracht met veel ruimte, kansen en mogelijkheden. Het profiel We zoeken voor deze positie een energiek en stevig type dat graag als directeur wil optreden en die samen met de nieuwe directeur bedrijfsvoering Raster verder brengt. Iemand die ziet dat de verbinding tussen welzijn en kinderopvang meerwaarde heeft en zich hier met veel plezier sterk voor maakt en een bijdrage aan wil leveren. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding, WO werk- en denkniveau en je hebt ruime ervaring als integraal verantwoordelijke manager binnen een maatschappelijke organisatie. Je hebt affiniteit met welzijn en kinderopvang en snapt welke positie Raster in Deventer inneemt. Je bent in staat om de samenwerking tussen welzijn en kinderopvang verder vorm te geven. Je hebt ervaring met het leiden van organisatieveranderingen en brede kennis van managementtechnieken en -methoden, met name gericht op organisaties met professionals. Als manager en leider ben je vooral in staat om de aanwezige energie en positiviteit binnen Raster los te maken en op een juiste wijze in te zetten. We zoeken iemand die integraal denkt, vertrouwen geeft, stuurt op hoofdlijnen en doortastend is. Die zorgt dat de managers verder kunnen op de weg die ze al zijn ingeslagen. Je bent intern en extern de verbindende kracht en in staat om Raster te positioneren en profileren. Je bent toegankelijk, kunt snel schakelen en hebt humor. Je herkent je in deze competenties: Strategisch inzicht Conceptueel denken Visionair Sociaal ondernemerschap Politiek/bestuurlijke sensitiviteit Initiatiefrijk Samenwerking Verbindend Implementatiekracht Overtuigingskracht Aanbod en sollicitatieprocedure De functie is ingeschaald in 13 van de CAO Sociaal Werk en het salaris bedraagt maximaal € 6.466, bruto per maand bij een fulltime aanstelling (36 uur). De CAO kent een individueel keuzebudget (waaronder 8,3% eindejaarsuitkering) en een loopbaanbudget. Je krijgt een contract van een jaar aangeboden met de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een vast contract. Je CV met motivatie (bij voorkeur Word documenten) zien we graag via: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 9 juni. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau worden gevoerd in de week van 7 en 14 juni. De gespreksrondes bij Raster vinden plaats in de week van 21 en 28 juni. Een (case) assessment maakt onderdeel uit van de selectieronde. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980). Doe een melding over deze vacature Wil je een melding maken over de inhoud of plaatsing van deze vacature? Gebruik dan de onderstaande knop. Dit kan anoniem.
Directeur KC Aelse
Intermediair, Elsloo, Stein
Functieomschrijving Groeien met hart en hoofd Kindcentrum Aelse is gevestigd in het bruisende, educatieve centrum van Elsloo. KC Aelse werkt vanuit twee locaties (onderbouw en bovenbouw), met ruim 500 kinderen, 40 enthousiaste medewerkers en een sterke samenwerkingspartner MIK/PIW met nog eens 19 medewerkers. Openheid en bereidheid tot samenwerken staat centraal. De school vormt het hart van een ecosysteem waarin kinderen precies krijgen wat nodig is om te groeien en bloeien. Zij werken met het onderwijsmodel waarin wordt uitgegaan van individuele kinderen, hun behoeftes en talenten. Kinderen met eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing die hun eigen gedrag kunnen evalueren en bijstellen vanuit gezamenlijke principes en waarden. KC Aelse zorgt voor een veilige omgeving, met een 'durf te vragen' cultuur en ze bieden kinderen aan wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Een school waar onderzoek en leren centraal staat en waar er zorg is voor ieder kind. Meer hierover kunt je lezen in de schoolgids. Indruk nieuwe leerkracht van Kindcentrum Aelse Luca Boonen, leerkracht: "Ik voel me hier in Aelse als een vis in het water. Ik heb het hier enorm naar mijn zin. Aelse past echt bij mij. Ik kan me helemaal vinden in de methode 4xwijzer, een thematische methode die inspeelt op de talenten van kinderen. Met deze methode wordt het eigenaarschap van kinderen, hun zelfstandigheid en samenwerken gestimuleerd. Ze mogen zelf hun opdracht kiezen, doen onderzoek en verzinnen ideeën. Hun nieuwsgierigheid wordt op verschillende manieren geprikkeld. Het leerproces is veel hoger. De iPads worden hierbij gebruikt ter ondersteuning, bijvoorbeeld om een presentatie te maken of dingen op te zoeken. Werken met de iPad is dus niet het doel, maar een middel. En daar sta ik ook helemaal achter." Kindante KC Aelse is een van de kindcentra van Kindante. Een onderwijsstichting die onderwijs verzorgt op 37 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein. De kern van de missie van Kindante is: Het kind staat voorop ‘Leren leren en leren leven’ staat daarbij centraal. Dat doen ze bij Kindante door het ontdekken, ontwikkelen, samenbrengen, inzetten en benutten van talenten. Zij hanteren daarbij het aandachtspunt: Wij geven richting en bieden ruimte op maat. Ons Kindante DNA: mensgericht, transparant, toegewijd en gericht op groei vormt een inspiratie voor je dagelijks werk. Werken voor Kindante is kiezen voor een werkgever die oog heeft voor de ontwikkeling van kinderen én van medewerkers. Bij Kindante staan eigenaarschap, initiatief en eigen verantwoording centraal; bij kinderen en bij medewerkers. Als directeur ben je de verbinder die de regie voert over de uitvoering van tal van taken waarvan traditioneel een aantal bij de schoolleider lagen, maar die met de inzet van de Leraar (LB/LC) anders worden belegd. Het directeurschap is echt een vak. Je krijgt de gelegenheid om je vak uit te oefenen en te onderhouden als leider en als manager. Je geeft integraal leiding aan de school in een complexe omgeving. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het operationele management , de ontwikkeling van het (meerjarig) onderwijsbeleid, de onderwijsprogrammering én het dagelijks leidinggeven. Samen met de kindpartner zorg je voor het optimaal bloeien van het al benoemde ecosysteem. Bij KC Aelse wordt er in een warme sfeer gewerkt en de onderlinge betrokkenheid tussen de collega's is groot, zonder de professionaliteit uit het oog te verliezen. Als directeur is het prettig dat je deze wisselwerking ondersteunt. KC Aelse valt binnen het cluster Stein van Stichting Kindante. Binnen het cluster zijn de scholen resultaatverantwoordelijke eenheden die worden aangestuurd op basis van een jaarplan. Het jaarplan richt zich op de inhoud van het onderwijs, de te behalen resultaten en de ontwikkeling van onderwijs en personeel. In het jaarplan staat de invulling van het onderwijskundig leiderschap centraal. Binnen het cluster werk je als directeuren samen en trek je samen op. Ideeën maken Je hebt inhoudelijke ambities, straalt dit uit en biedt perspectief. Je hebt visie op de ontwikkeling van het kind in de maatschappij en het onderwijs dat daarbij hoort. Dat sluit aan op waar KC Aelse inmiddels staat. Daarbij heb je lef, stimuleer je nieuwsgierigheid én ben je op een prettige manier duidelijk en vasthoudend. Mensen zien in jou een inspirerende gesprekspartner die uitnodigt om denken om te zetten in werk. Altijd met de bedoeling om het belang van het kind voorop te zetten, voelbaar gecommitteerd en deskundig. Samen werken en creëren KC Aelse is fris, jong en nog altijd volop in beweging. KC Aelse is in augustus 2017 ontstaan na een fusie tussen vier basisscholen in Elsloo. In de afgelopen 7 jaren is er eerst toegewerkt naar en daarna gewerkt aan de fusie en nu staat er een prachtig Kindcentrum. Samenwerken aan vernieuwend onderwijs, samen creëren. Groeien met hart en hoofd geldt voor alle medewerkers en ook voor de nieuwe directeur. Ruimte en tijd maken voor innovatie is ook tijd blijven maken voor de medewerker en voor het kind. Aandacht geven en blijven groeien. Sturen op evenwicht tussen structuur en cultuur. Je geeft daarbij vertrouwen. Met jouw positieve karakter en open communicatie ben jij de leider met oog voor talenten. Door je schakelkracht beweeg je je gemakkelijk tussen school en de samenwerkingspartners, in het cluster maar ook binnen en buiten Kindante. Samen delen en versterken KC Aelse is nog niet klaar. "Er staat al heel veel in de grondverf, maar deze is nog niet droog. We werken nog aan een mooie laklaag." Een bestendig team behouden met ruimte en tijd om te versterken. Soms de innovatie even parkeren om de laatste stap van wat al is nog af te maken. Soms even vertragen en dan weer versnellen. Samen vasthouden wat zo aantrekkelijk succesvol is, samen creatief blijven ontdekken. Ruimte voor ideeën en ook ruimte voor autonomie. De leiderschapsstijl die we zoeken is; "lichte duwtjes in de juiste richting en dan weer loslaten". Coachen, er zijn, niet alles weten, maar wel de goede gesprekspartner zijn. Je hebt en brengt zelfvertrouwen en bent kwetsbaar. Je passie voor het kind, de ouder en het onderwijs is in alles wat je doet zichtbaar. Je stimuleert het ontdekken en het doen. Daarbij stimuleer je speelruimte. Je kunt ook zakelijk zijn in het resultaat en in de verantwoording. "Groeien met hart en hoofd" is niet vrijblijvend. Uiteindelijk moet het ook tastbaar zijn voor het kind, de ouder en de maatschappij. Wat heb je al in huis Je hebt visie op het onderwijs en de ontwikkeling van het kind. Je weet goed te organiseren, hebt een HBO/academisch werk- en denkniveau en je bent gewend grote onderwijslijnen uit te zetten en te vertalen naar praktisch beleid en werkwijze. Goede bedrijfsvoering heeft voor jou geen geheimen. Je zet jouw relevante netwerk in en breidt het uit. Wil je graag onderdeel worden van deze mooie stichting? Dan is dit een unieke kans om gecommitteerd aan het roer te staan en het verschil te maken voor onderwijs in de regio Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten. Korte ontmoetingen: Op woensdag 23 juni vanaf 15.30 uur, waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse collega's van de organisatie en zij vooral kennismaken met jouw persoonlijkheid. Klassieke ontmoetingen: Op dinsdag 29 juni vanaf 17.00 uur, waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang. Presentatie: Op dinsdag 6 juli vanaf 15.30 uur, waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij leiding geeft. Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Geïnteresseerd en gekwalificeerd ( HBO of Universitair geschoold ) voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag uiterlijk 17 juni jouw reactie tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara graag bereikbaar voor nadere informatie. Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor de eerste ronde (korte ontmoetingen) wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen. Doe een melding over deze vacature Wil je een melding maken over de inhoud of plaatsing van deze vacature? Gebruik dan de onderstaande knop. Dit kan anoniem.
Directeur t Anker
Pcbo Amersfoort Via Scolix, Amersfoort, Provincie Utrecht
wijkschool | unitonderwijs | natuurlijke leeromgeving De functie Als directeur van ’t Anker geef je actief invulling aan de missie: ‘ruimte voor leren’. Bij de ontwikkeling naar gedeeld leiderschap en het unitonderwijs, bij de realisatie van een professioneel leer- en werkklimaat en letterlijk bij de totstandkoming en inrichting van een nieuw schoolgebouw. Bij dit alles houd je het (gezamenlijke) doel voor ogen, bewaar je het overzicht en verANKER je de ontwikkelingen, zodat er een doorgaande lijn ontstaat én duidelijk is waar de school voor staat en gaat. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt, je betrekt teamleden, ouders en waar het kan ook de kinderen bij de schoolontwikkelingen én durft besluiten te nemen. Je (h)erkent de expertise en ervaring van teamleden en ouders en zet deze in om samen het onderwijs (nog) beter te maken en de positie van de school in de wijk te verstevigen. Je weet als geen ander hoe belangrijk het is dat je zichtbaar bent en daarom weten alle kinderen en ouders binnen no time wie jij bent en omgekeerd. Je zoekt proactief contact met samenwerkingspartners, ziet en benut kansen om de samenwerking te verstevigen en communiceert van nature soepel, ongeacht wie je gesprekspartner is. Informatie over de organisatie ’t Anker is een open christelijke basisschool en ligt in het noordelijke gedeelte, de groene gordel van het Soesterkwartier, een wijk met een grote diversiteit aan bewoners. Op dit moment telt de school 220 leerlingen. Het team bestaat uit 24 medewerkers en is gehuisvest in twee gebouwen op 100 meter afstand van elkaar. Het ‘Grote Anker’ geeft plek aan leerlingen van leerjaar 3 t/m 8 en de buitenschoolse opvang van Partou. Het ‘Kleine Anker’ biedt ruimte aan de leerjaren 1-2 en een peuterspeelzaal, eveneens van Partou. Samenwerking is één van de kenmerken van de scholen en verschillende maatschappelijke organisaties in het Soesterkwartier. Door het bundelen van voorzieningen als (drie) basisscholen, peuterschool, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning, is een breed aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar ontstaan dat ouders ondersteuning biedt én bijdraagt aan de sociale cohesie binnen de wijk. De school beschikt over een natuurrijk schoolplein met een vlindertuin, moestuin, kikkervijver en een speelbos. Dit alles wordt onderhouden door ouders en personeel op ‘tuinwerkdagen’ die een paar keer per jaar op een zaterdag worden georganiseerd. Dit illustreert de grote betrokkenheid van ouders bij deze buurtschool. Unitonderwijs is gekozen om invulling te geven aan goed en voor alle kinderen passend onderwijs. Er wordt gewerkt met heterogene basisgroepen van twee leerjaren. De kinderen uit de basisgroepen weerspiegelen de diversiteit van de wijk, de instructie wordt verdeeld over meerdere niveaus en leerkrachten. Op deze manier wordt goed aangesloten bij de leerbehoeftes van de leerlingen. Het team van elke unit ontwikkelt samen het onderwijs. Het unitonderwijs wordt doorontwikkeld. De eerste stappen, de inrichting van het gebouw en het structureren van instructie en verwerking met gebruik van werkplekken zijn gezet. De volgende stap is enerzijds het borgen van de ingezette ontwikkeling en anderzijds het doorontwikkelen op zowel de inhoud als de professionele teamcultuur. Meer informatie over ’t Anker vind je op https://anker.pcboamersfoort.nl/ Een rijkgeschakeerde stichting met 12 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Onderwijs wordt gegeven vanuit sociaal-christelijke waarden die breed gedragen worden in de samenleving. Diversiteit op de scholen en in onze stichting is waardevol, omdat we vinden en weten dat verschillen verrijken en overeenkomsten verbinden. Concreet betekent dit: elkaar willen leren kennen, in gesprek gaan en blijven, samen leren en samen werken. Dit doen we met elkaar en met kinderopvang, andere scholen en sportvoorzieningen in de wijken en rond de school.Om het beste uit elk kind te halen wordt er inclusief gedacht en gewerkt met hoge ambitie: differentiatie van het onderwijs zodat alle kinderen tot hun recht komen en ze uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Dit betekent dat ook alle collega’s bij PCBO Amersfoort worden uitgedaagd zich te blijven ontwikkelen tot een hoge mate van professionaliteit en dit van harte ondersteund wordt. Meer informatie over PCBO Amersfoort vind je op https://pcboamersfoort.nl/ Functie-eisen Wat vragen wij Competenties & vaardigheden Toegankelijk, open en zichtbaar : Je bent open, makkelijk benaderbaar en zichtbaar voor zowel kinderen, ouders als teamleden. Flexibel en communicatief vaardig : Je toont een flexibele aanpak in de omgang met anderen en bent wendbaar in communicatie. Je presenteert je makkelijk en legt goede contacten in verschillende (zakelijke) omgevingen. Systemisch denken : Je legt verbanden tussen complexe en meerdere zaken en ziet deze in samenhang met elkaar. Je bekijkt (het effect van) veranderingen vanuit verschillende invalshoeken en kunt hierin een overstijgend perspectief nemen. Kwaliteit- en mensgericht : Je bewaakt de kwaliteitsnormen, inspireert en faciliteert tot het behalen van ambitieuze resultaten, houdt rekening met de behoeften en wensen van anderen en past je leiderschapsstijl daarop aan. Besluitvaardig : Je durft knopen door te hakken, kunt je beslissing helder uitleggen én zorgt voor voldoende draagvlak. Samenwerken : Je streeft het ‘wij’-gevoel na. Je weet anderen te stimuleren, te motiveren en te binden aan de school. Je draagt de doelen en waarden binnen en buiten de school op overtuigende wijze uit. Je bent een actieve sparringpartner voor de directeuren en het bestuur. Functie-eisen Enkele jaren aantoonbare ervaring als leidinggevende binnen het onderwijs en in het bezit van een schoolleidersdiploma. Ervaring met verandertrajecten op zowel inhoud als procesniveau. Kennis van en ervaring met profilering van een school in de wijk. Ervaring met nieuwbouw van een school is een pre. Het onderschrijven van de identiteit van de organisatie; werken vanuit sociaal-christelijke waarden. Wat bieden wij? ’t Anker en Stichting PCBO Amersfoort bieden: Een school met een warme sfeer die zich verbonden weet met de buurt. Een vooruitstrevend en enthousiast team dat verder wil ontwikkelen; van ‘goed naar beter’. Meedenkende en meewerkende ouders met hart voor de school. Kansen en mogelijkheden om de school te profileren in een wijk die het brandpunt is van een aantal stedelijke ontwikkelingen, die zowel de bevolking als de ruimtelijke planning betreffen. De kans om een nieuw gebouw te ontwikkelen. Ruime scholings- en ontwikkelmogelijkheden. Betrokken collega-directeuren, bestuur en stafpersoneel die ondersteunend zijn aan het onderwijs op de scholen. Schaal : € 3.459 - € 5.527 | D12 cao PO Selectieprocedure ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor PCBO Amersfoort. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 10 mei 2021 voor 12.00 uur via de sollicitatiebutton . Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken online of op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in Amersfoort. Belangrijke data Sluitingsdatum: 10 mei 2021 Voorgesprekken ScoliX: 17 of 18 mei 2021 1e gesprek BAC: 27 mei 2021 (’s middags) 2e gesprek BAC: 2 juni 2021 (’s middags) Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge Haan via ingehaanscolix.nl of 020 737 00 61. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Doe een melding over deze vacature Wil je een melding maken over de inhoud of plaatsing van deze vacature? Gebruik dan de onderstaande knop. Dit kan anoniem.